Демонологія, Фізична сфера

Дата: 53-0608A | Тривалість: 55 хвилин | Переклад: VGR
Конерсвілль, Індіана, США
E-1 Нині я…?…[Порожнє місце на плівці.—Ред.] Відколи я на ниві, це перший раз, як я роблю це на своїх зібраннях. Це новий час. Брата Бакстера немає; а—а Брат Босворт у Індії чи у Африці; а Брат Бакстер, я не знаю, де він. Він кудись дівся, і усі інші поїхали, і їх немає. І ми тут з Біллі самі, тож ми просто чудово проводимо час: просто піднімаємося, забиваємо та з’їдаємо. Тож ми—ми немовби як відчуваємо, що, можливо, ми зможемо, з Господньою допомогою, ми зможемо провести зібрання до самого кінця самі. Ось чому я радий бачити, як це набирає успіх — через цю одну причину. Я вірю, що Господь допоможе нам це зробити. [Громада каже: “Амінь”.—Ред.] Отож, ви знаєте, що є… Мені подобається моя адміністрація. В мене є декілька чудових братів: Босворт, Бакстер, Ліндсей, Моор, всі, в мене їх п’ять, барон фон Бломберг. Вони просто дуже хороші люди. Але в цьому є дещо, коли в тебе збирається група людей, в одного одне, в другого інше. Інколи це суперечить тому, що думаю я сам. Отже, я—я—я почуваюся так, немовби зараз я просто вільний. Ми можемо просто добре провести час, просто засукати рукави та просто залізти та попоїсти. Я думаю про те, щоб засукати рукави та непогано провести час. Моєю першою Біблією була природа. Я вивчав Бога через природу. І мені подобається рибалити. Як я люблю рибалити! А ти любиш рибалити, синку? Якщо тобі подобається риболовля і любитимеш свою матір, з тебе вийде хороший хлопець. І навіть моє навернення не забрало всього цього від мене. Отож, одного дня я був у горах, поїхав на риболовлю. Ось, це просто заради цього хлопчини. І я рибалив там у горах…І для інших діток, звичайно ж, що сидять тут. І я ловив форель. І, о-о, це чудово, навесні. І я отак і йду, і майже в кожній ямці була форель, ви знаєте, отак-от. І просто хвалив Господа та чудово проводив час, вигукував. Час від часу закидав вудку. Я вірю у вигукування. Амінь. Певно ж, вірю. Бо я знаю, що мене щось охоплює, і воно щось робить зі мною.E-1 Now I…?…[Blank spot on tape—Ed.] This is the first time I’ve ever did it in any of my meetings since I’ve been on the field. This is a new time. Brother Baxter is gone; and—and Brother Bosworth’s in India, or, Africa; and Brother Baxter, I don’t know where he’s at. He’s gone somewhere, and the rest of them’s out and gone. And Billy and I are here alone, so we’re just having a great time: just rise, slaying and eating. So, we—we kind of feel like that maybe we can, with the help of the Lord, we could carry the meeting right on through, ourselves. That’s the reason I’m glad to see it go over a little bit, for that one reason. I believe the Lord will help us do it. [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Now, you know there’s…
I love my management. I have some lovely brethren, Bosworth, Baxter, Lindsay, Moore, all, has got five of them, Baron Von Blomberg. They’re just very fine men. But there’s just something about, when you get a group of men together, one has one thing, one has another. Sometime that’s contrary to what I think myself. So I—I—I feel like I’m just free now. We can just have a big time, just roll up our sleeves, and just dive in and eat. I think about rolling up your sleeves and having a—a big time.
My first Bible was nature. I learned God through nature. And I like to fish. How I love to fish! And you like to fish, sonny boy? If you like to fish, and love your mother, you’re going to make a good boy. And even my conversion didn’t take it all out of me. So one day I was up in the mountains, a fishing away. Now, this is just for the benefit of this little boy. And I was fishing up there in the mountains…And for the other little kiddies, of course, sitting around. And I was fishing trout. And, oh, it’s wonderful in the spring time. I go along like that, and there was a trout just in the next hole, you know, like that. And just praising the Lord and having a big time, shout. Sometimes, drop my line down. I believe in shouting. Amen. I sure do. Cause, I know something gets a hold of me, and it just does something to me.
E-2 Тож того ранку я досить довго десь ходив, і коли я повернувся, найдивніша річ: там у тій місцевості водиться багато ведмедів, у Нью-Гемпширі. В мене там невеличкий табір, де я рибалю. В мене там стояв намет, невеличкий такий намет, в якому я жив. А чорний ведмідь — це найбільший бешкетник там. І ось, мати-ведмедиця та двійко ведмежат залізли туди, і наробили ж вони бешкету в моєму наметі!E-2 So I’d been gone quite a little bit that morning, and when I come back, the strangest thing: There’s a lot of bear in the country up there, in New Hampshire. I have a little camp up there, where I fish at. I had a little old tent sitting up, a little old pup tent I had been living in. And a black bear is the most mischievous thing there is. So, an old mother bear and a couple little cubbies had got in there, and had they made havoc of my tent!
E-3 Ну, як по-твоєму, що мені слід було вчинити з тією ведмедицею, дівчинко, отам ззаду, з рудими косами, ззаду? Мені слід було погнатися за нею, так чи ні?E-3 Now, what do you think I ought to have done to that bear, little girl back there with that red hair, back there? I ought to have got after him really, shouldn’t I?
E-4 Але ось що вона наробила. Вона залізла, вона пошматувала мій намет, і вона все порозкидала та з’їла всю їжу, що у мене там була, вона добре порозкошувала. Тож коли я прийшов, вона забралася геть. І вона подала голос своїм малим, і одне ведмежатко побігло з нею. А інше не побігло; воно просто залишилося сидіти там. Спиною до мене, ось так, і воно там щось робило. А в мене в руках не було нічого, тільки невеличка ручна сокира. Я там вирубував бузину. І ось, вона відбігла, о-о, я думаю, приблизно як до того телефонного стовпа там на вулиці, і вона сіла. Вона подала голос цьому ведмедикові, але він не звернув на це жодної уваги. Він і далі сидів там.E-4 But here’s what she done. She come in, she tore my tent down and she scattered everything out, and eat up all my food I had there, and she was just doing fine. So when I come up, away she went. And she squealed to her cubs, and one little cub run off with her. And the other wouldn’t run; he just sit there. Had his back turned to me, like this, and he was doing something. And I didn’t have nothing in my hand but a little old hand axe. I been chopping around some elders down there. Well, she run off about far as, oh, I guess that telephone pole out there, and she set down. She squealed to this little old bear, and he didn’t pay any attention to it. He just kept sitting there.
E-5 Я подумав: “Що цей малий там робить?” Я підійшов трохи ближче. Я боявся підступати надто близько, боявся, що вона мене подряпає. Тож—тож я—я щось не бачив дерева поблизу, і я знаю, що по деревам вона теж вміє лазити. Отож, і я не хотів підходити надто близько до неї, бо я знаю ведмежу вдачу. Тож я підійшов лише трошки ближче. І ви знаєте, що сталося?E-5 I thought, “What’s that little fellow doing?” I walked up a little closer. I was afraid to get too close, afraid she would scratch me. So—so I—I couldn’t see a tree, and I know she could climb too. So, and I didn’t want to get too close to her, ’cause I know the nature of bear. So, I went just a little bit closer. And you know what happened?
E-6 Отож, мені подобаються млинці. Хто з вас, хлопці, любить млинці? О-о, оце так! О-о, я…Хлопці, які старші, теж. Я бачив, як вони піднімали руки. Нам усім подобаються млинці, і я так люблю їх, і мені подобається поливати їх медом. Оскільки був баптистом, ви розумієте, це те, що тримає нас на правильному шляху, ви розумієте — це мед, розумієте. І ось, послухайте-но, я їх не окроплюю, я їм дійсно влаштовую хрищення. Я поливаю їх як слід, не шкодуючи меду. Я не просто покроплю трошки тут і трошки там. Я поливаю їх як слід, щоб вони повністю увібрали в себе мед.E-6 Now, I like pancakes. How many of you boys like pancakes? Oh, boy! Oh, I…Old boys, too. I seen them put their hands up. We all like pancakes, and I just love them, and I like to pour honey on them. Being a Baptist, you know, that’s what keeps us straightened out, you know, is the honey, you know. So, and listen, I don’t sprinkle them, I really baptize them. I really pour it on where it’s really good and heavy. I don’t just sprinkle a little bit here and there. I really pour it on them, get them all filled up with honey.
E-7 І тоді, уявляєте, в мене там стояло відерце меду, напівгалонове відерце меду. А ведмеді дуже ласі до меду. Тож цей малий заліз туди і зсунув закривку з того відерця з медом, і він сидів там ось так, тримаючи це відерце в себе під лапою, отак. Він став…Він не знав, як його їсти, подібно як їли б ви, розумієте, тож він просто вмочав свою лапку та облизував її ось так, і облизував її. І він обернувся, щоб поглянути на мене, і його оченята геть помутніли, його животик увесь аж лиснів від меду. Він просто сидів там, занурював свою лапу туди та злизував медок, ось так, старанно злизував.E-7 And then, you know, I had a bucket of honey up there, half a gallon bucket of honey. And bears are very fond of honey. So this little fellow had got in there and got the lid off that bucket of honey, and he was sitting there like this, with this little bucket of honey under his arm, like this. He got the…And he didn’t know how to eat it, like you would, you know, so he just sock his little paw down in and lick it like that, and lick it. And he turned around to look to me, and his little old eyes was all matted together, his little belly was just as slick as it could be, with honey. He was just sitting there, ducking his hand down and licking honey, like that, just as hard as he could lick.
E-8 Ох-ох, мені подумалося про добре старомодне зібрання Духа Святого, коли ми просто відкривали відерце, засовували туди свою руку та облизували. Безупинно, розумієте, просто облизували.E-8 Oh, my, I thought about a good old-time Holy Ghost meeting, when we just get the bucket open, stick our hand down in the jar and lick away. Just keep on, you know, just licking away.
E-9 І знаєте, що найкумедніше, однак? Після того, як цей малий наївся досхочу, він покинув те відерце та помчав звідти. Ви знаєте, що сталося? Мати-ведмедиця та інше ведмежатко стали облизувати його, таким чином злизуючи мед.E-9 And you know what the funny thing was, though? After that little fellow had got as much as he could, he let the bucket down and run off out there. You know what happened? The mother bear and the other little bear got to licking him, so getting the honey off.
E-10 Отож, що ж, може, наше зібрання буде чимось таким на зразок цього, я сподіваюся, що ми зможемо й далі розповідати іншим, і слава Божа сходитиме на нас. Гаразд.E-10 So, well, maybe our meeting will be something on that order, I hope, so we can just keep telling others, and the glory of God falling upon us. All right.
E-11 Я радий бачити, що ви, дітки, не сидите вдома. Мені приємно розповідати вам щось подібне. І, можливо, завтра після обіду, в нас буде більше часу, і—і ми зможемо поговорити трошки більше. А зараз в нас буде розмова з татками й мамами про дещо.E-11 I’m glad to see you little children out. I like to tell you something like that. And maybe tomorrow afternoon, we have more time, and—and we can talk a little more. And we’ll talk to dad and mother now about something.
E-12 Ми говоритимемо на тему Демонологія. У Псалмі 103:1 до 3, ми читаємо ці вірші. Майже кожен служитель та проповідник, або читач Біблії, знає їх напам’ять. Благослови, душе моя, Господа, і все нутро моє — святе Ймення Його. Благослови, душе моя, Господа, і не забувай за всі добродійства Його. Всю провину твою Він прощає, всі недуги твої вздоровляє;E-12 We’re going to talk on Demonology. In Psalms 103:1 to 3, we read these verses. Most every minister and clergyman, or Bible reader, knows them by heart.
Bless the Lord, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.
Bless the Lord, O my soul, and forget not all of his benefits:
Who forgiveth all of thine iniquity; who healeth all of thy diseases;
E-13 Я хочу, щоб ви тут звернули увагу, там було — “всі”. “Всі провини твої Він прощає, всі недуги твої вздоровляє”. Тепер, можемо ми схилити свої голови лише на хвилину.E-13 I want you to notice there, it was an “all.” “Who forgiveth all of thine iniquities, Who heals all of thy diseases.” Now can we bow our head just a moment.
E-14 Тепер, Небесний Отче, ми дякуємо Тобі цього післяобіднього часу за те, що ми тут. Ми дякуємо Тобі за цих діточок, що сидять тут, вони є чоловіками завтрашнього дня та жінками, якщо настане завтра, якщо Ісус забариться. І тепер, Отче, ми молимо, щоб—щоб Ти благословив нас зараз, бо зараз ми вестимемо розмову про Твоє Слово і про великого ворога, що в нас є — про сатану. Ми молимо, Боже, щоб Ти дозволив нам розвернути тут фронт, моторизований підрозділ — силу Божу, яка протистоятиме йому цього вечора на кожному дюймі його землі, Господи, і покаже йому, що в нього взагалі нема ніяких законних прав, що Христос вразив його за нас там на Голгофі, коли Він помер, і Він обеззброїв влади і відняв у сатани всю—всю силу, яку мав той. І, Боже, дай нам нині мудрості та розуміння, щоб пізнати та пояснити людям, як, щоб їм знати, як уздоровитися та нанести поразку сатані. В Ім’я Ісуса ми молимо. Амінь.E-14 Now, Heavenly Father, we thank Thee this afternoon, for being out here. We thank Thee for these little children that’s sitting around, they’re the men of tomorrow, and women, if there is a tomorrow, if Jesus tarries. And now, Father, we pray that—that You’ll bless us now as we’re talking now on Your Word, and about the great enemy we have, Satan. We pray, God, that You’ll let us put a front out, a mechanized unit here, the power of God, that’ll withstand him tonight in every inch of his ground, Lord, and show him that he don’t have no legal rights at all, that Christ defeated him in our stead there at Calvary, when He died, and He spoiled principalities and robbed Satan of every—every power that he had. And, God, give us wisdom and understanding now, to know and to explain to the people how that they might know how to be healed and to defeat Satan. In Jesus’ Name we pray. Amen.
E-15 Так от, ми декілька хвилин поговоримо на тему Демонологія. Ви стільки всього чуєте про демонів. Так от, завтра після обіду ми, напевно, закінчимо. Я хотів два дні з цього тижня, в будь-якому разі, проповідувати про це, просто…або, два дні на післяобідніх зібраннях, поговорити про це.E-15 Now for a few minutes we’re going to speak on Demonology. You hear so much about demons. Now, tomorrow afternoon we’ll probably finish up. I wanted two days of this week, anyhow, to preach on this, just…or two days for afternoon services, to talk on this.
E-16 Так от, перше, що таке демон. Ви чуєте, що так багато людей говорять про демонів. І ось, “демон, диявол”, — все це походить від одного слова, і в англійській це називається “мучитель”. Той, хто мучить — це диявол, нечестивий. Він, скажімо…Тепер, Біблія сьогодні — це, мало не для всіх, багато для кого, це якась стара давня книжка, що її читали дідо й баба, або щось на зразок цього. “Там нічого такого нема, це все для старих, і все таке інше”. Але це хибне уявлення. Вона для всіх. І демони — це мучителі, що мучать нас.E-16 Now, the first thing, what a demon is. You hear so many people talking about a demon. Well, now, a “demon, devil,” all comes from one word, and in the English it’s called “tormentor.” A fellow that torments is a devil, a evil one. He say…Now, the Bible today is, to most, to many people, is some old back book that grandpa and grandma read, or something like that. “There’s not much to it, it’s for the old folks, and so forth.” But that’s wrong. It’s for everybody. And demons are tormentors that torment us.
E-17 Так от, існують демони, які входять в душу людини, і це є, у фразеології, це було б—це було б у…я б сказав ось що, однак, демон, що входить в душу — це те, що мучить душу.E-17 Now, there is demons that comes into the soul of man, and that is, in the phraseology, that would be—that would be in the…I’d say this, though, the demon that comes into the soul is something that torments the soul.
E-18 Часто буває так, що бачиш психічнохвору людину. Так от, вони можуть, при всьому тому, бути наверненими людьми, наповненими Святим Духом, і все ж — абсолютно психічнохворими. Розумієте? Це так. Це не має жодного відношення до душі. Це мучитель, розумієте, те, що мучить їх.E-18 Many times you can see a person maybe of insanity. Now, they may be yet a converted person, filled with the Holy Spirit, and yet be totally insane. See? That’s right. That has nothing to do with the soul. It’s a tormentor, see, something that torments them.
E-19 Так от, всі хвороби, нам необхідно спочатку з’ясувати, що всі хвороби прийшли від диявола. Бог не є творцем хвороби. Від Бога не приходить жодної хвороби. Часом Бог дозволяє сатані накласти на тебе хворобу, як батіг, щоб привести тебе назад до дому Божого, коли ти не слухався. Але хвороба, в своєму початку, прийшла від диявола. Ви можете уявити собі людину, яка вірить, що Бог, наш Небесний Отець є творцем такої речі, як хвороба і смерть? Ну, ні, Він — ні, ніколи не був і ніколи не буде. Бог допускає смерть через непослух. Бог допускає смерть. Як сказав один поет: “Все, що здатна зробити смерть: Бог запряг її у воза, і вона доставить нас у Присутність Божу — віруючого”. Але слово смерть означає “відділення”.E-19 Now, all sickness, we have to find first that all sickness came from the devil. God is not the author of sickness. No sickness comes from God. God sometimes permits Satan to put sickness on you, as a whip to bring you back to the house of God, when you’ve disobeyed. But sickness, in its beginning, come from the devil. Could you imagine a person would believe that God, our Heavenly Father, would be the author of such a thing as sickness and death? Well, no, He isn’t, never was, never will be. God permits death because of disobedience. God permits death. As one writer said, “All that death can do, God harnessed it to a buggy and it pulls us into the Presence of God, a believer.” But the word death means “separation.”
E-20 Ісус сказав: “Хто слухає Слів Моїх і вірить в Того, Хто послав Мене — має вічне Життя”. І Він сказав: “Я воскресіння, Життя, хто вірить в Мене, хоч і вмре — оживе, і кожен, хто живе й вірить в Мене — повіки не вмре”. А ми несемо тіла один одного до несвятості наших могил. “Але він повіки не вмре”.E-20 Jesus said, “He that heareth My Words and believeth on Him that sent Me, hath everlasting Life.” And He said, “I am the resurrection, Life, he that believeth in Me, though he were dead, yet shall he live, and whosoever liveth and believeth in Me shall never die.” And we pack the bodies of each other over the saintless of our grave. “But he shall never die.”
E-21 І ось, якщо ви слідкуватимете, коли Він говорив про Лазаря, Він сказав: “Лазар заснув”.E-21 Now if you’ll watch when He spoke of Lazarus, He said, “Lazarus sleepeth.”
E-22 Учні, подібні нам люди, вони сказали: “О-о, якщо він заснув, з ним все гаразд. Він говорив про відпочинок”, — ось що вони подумали.E-22 The disciples, men like we are, they said, “Oh, if he sleepeth he doeth well. He meant taking a rest,” what they thought.
E-23 Але Він прийшов і заговорив до них їхньою мовою. Він сказав: “‘Він помер’, — згідно ваших уявлень. Але, — мовив, — Я йду розбудити його, розбудити його”. Розумієте? Розумієте? Коли ти…E-23 But He come and talked to them in their language. He said, “‘He’s dead,’ what you believe. But,” said, “I go wake him, wake him.” See? See? When you’re…
E-24 Смерть означає “відділити”. Тепер, якби хтось із вас, хтось із вашої родини помер чи щось таке, він помер, якщо це навернений — вони не мертві. Вони мертві з людської точки зору. Але вони просто відділені від нас, але вони в Присутності Божій. Вони не мертві, і вони не можуть померти, для них неможливо померти. Ісус сказав: “Хто слухає Слів Моїх і вірить у Того, Хто послав Мене — має вічне Життя і на суд не приходить, але перейшов від смерті до Життя”. Тому він не може померти. Все, що безсмертне, Вічне, воно не може загинути. Це невмируще Життя. В нього Воно є, тому що Бог дав Це йому. І не—не по заслузі; це з…Це безумовне. Бог дає Це йому.E-24 Death means “separate.” Now, if one of you should, one of your family die, or something, he is, if it’s converted, they’re not dead. They’re dead in the humanistic standpoint. But they’re just separated from us, but they’re in the Presence of God. They’re not dead, and they can’t die, it’s impossible for them to die. Jesus said, “He that heareth My Words and believeth on Him that sent Me has everlasting Life, and shall not come into judgment, but has passed from death to Life.” So, he can’t die. Anything that’s immortal, Eternal, it can’t perish. It’s imperishable Life. He’s got It because God has give It to him. And not—not meritorially; it’s with… It’s unconditional. God gives It to him.
E-25 Бог кличе. Ніхто не може прийти до Бога, якщо Бог не покликав його. Ісус сказав: “Ніхто не може прийти до Мене, якщо Мій Отець не покличе його, не притягне його”. Це так? Отож, це Бог у всьому. Можливо, завтра після обіду ми розберемо це докладніше, бо я хочу донести вам цю тему — хвороба, щоб ви це побачили.E-25 God calls. No man can come to God except God called him. Jesus said, “No man can come to Me except My Father calls him, draws him.” That right? So it’s God in all. Maybe tomorrow afternoon we’ll get a little bit more on that, ’cause I want to get this thing of disease, to you, so that you’ll see that.
E-26 Був такий час, коли ми стали зародком в нашому прадідусі. Ви це знаєте. Лікар знає це. Що ж, ви знаєте теж, ви, хто читає Біблію. Ви знаєте, що зародок життя взяв свій початок у вашому прадідусі, в зародку, і перейшов через вашого дідуся, потім — у вашого батька, потім — до вашої матері, і туди, де ви є зараз. Це так. Навіть і Писання навчає цьому. Ось вам місце Писання, якщо бажаєте. Я вважаю, було сказано, що Левій заплатив десятини, коли він був у стегнах Авраама, котрий був його прадідусем. Це вірно? Тож, бачите, зародок почався ще там.E-26 There was a time when we become germitized in our great-grandfather. You know that. Doctor knows that. Well, you do, too, you Bible readers. You know the germ of life started in your great-grandfather, to becoming a germ, and come out through your grandfather, then into your father, then to your mother and where you are now. That’s right. Scripture even teaches that. Here’s the Scripture for you if you want. I believe it said that Levi paid tithes when he was in the loins of Abraham, which was his great-grandfather. That right? So, see, the germ become back there.
E-27 Але ваші душі було вчинено ще перед закладинами світу, коли Бог створив людину за Своїм Власним образом; дух людини; не якусь людину за Своїм Власним образом, але людину за Своїм Власним образом. Розумієте? І потім Він вчинив їх чоловіком і жінкою, до того, як у Нього з’явилася людина з пороху земного. Якби тільки в нас була можливість цього дня виділити час і звернутися до цього. Просто побачте, як Бог…Ось, це поміж рядків, та, коли ти бачиш, це приходить просто з самими рядками. Розумієте? Як Бог, ще тоді при початку, що Він вчинив там, і як Він зійшов на землю, і як Він створив людину за Своїм образом; і потім Бог обернувся і зробився за образом людини, щоб відкупити людину.E-27 But your souls were made up before the foundation of the world, when God created man in His Own image; spirit of man; not a man in His Own image, but man in His Own image. See? And then He made them male and female, before He ever had a man in the dust of the earth. Wish we had a chance this afternoon, take our time and go back into that. Just see how God…Now, it’s between the line, but, when you see, it comes right up with the line. See? How that God, back in the beginning, what He did there, and how He moved down into the earth and how that He made man in His image; and then God turned around and was made in the image of man, to redeem man.
E-28 Отож, коли Бог створив людину за Своїм образом, то була людина-дух. І тоді не було людини, щоб порати землю. Тоді Він створив людину з пороху земного. Тепер, хронологісти та інші, і ці люди, відшукують та розкопують стародавні кістки і все таке інше, і вірять в еволюцію…Я вірю в правильну еволюцію. Людина еволюціонує сама від себе, але не так, щоб усе з одної клітини. Ні, панове, тому що пташка була пташкою, відколи Бог створив її пташкою, і мавпа була мавпою, людина була людиною. Це так.E-28 Now, when God made man in His image, he was a spirit man. And then there was no man to till the soil. Then He created man out of the dust of the earth. Now, chronologists, and so forth, and these people that search and get old bones, and so forth, and believe in evolution…I believe in the right kind of evolution. Man evolutes from himself, but not all from one cell. No, sir, because a—a bird has been a bird ever since God made him a bird, and a monkey has been a monkey, a man has been a man. That’s right.
E-29 Отож, в мене була розмова з одним лікарем тут нещодавно, в Луїзвіллі. Він сказав: “Ну як же, пасторе Брангаме!” Я говорив про те, як тубільці в Африці, як вони їдять, просто йдуть…О-о, дещо з найжахливішого, що коли-небудь доводилося бачити, як вони їли! Просто підбирають те, що вже зіпсувалося, вже завелися там черв’яки, просто обтрушують їх, черв’яків і все інше. Йому все одно. Розумієте? Вони сказали…П’ють що завгодно, не має значення, що то таке. Він сказав: “Але, служителю Брангаме, той народ — це не люди”. Я сказав: “О, ні, це люди. Звичайно ж, це люди”.E-29 Now, I was talking to a doctor here a while back, in Louisville. He said, “Why, Rev. Branham!” I was talking about how the natives of Africa, how they eat, just go down by…Oh, some of the awfulest things you’d ever see, how they would eat! Just pick up things that’s contaminated, maggots in it, just shake them around, maggot and all. Don’t make any difference to him. See? They said…Drink anything, don’t make any difference what it is. He said, “But, Rev. Branham, them people are not human.”
I said, “Oh, yes, they are. They sure are human.”
E-30 Я сказав: “Найближче до людської істоти, по лінії тварин — це шимпанзе. І ви чотири тисячі років намагалися змусити того шимпанзе промурмотіти хоч щось, а він не може, — я сказав, — бо він не здатен думати. Йому нічим думати”. О-о, його можна навчити деяким дрібницям, подібно як коняку, ‘ньо-о’ і ‘тпру-у’, чи надівати окуляри, чи палити цигарку, чи кататися на велосипеді, їздити верхи чи щось таке, але це все одно як ‘ньо-о’ і ‘тпру-у’ для коняки, чи для собаки, чи для чогось такого”. Я сказав: “Це тварина”.E-30 I said, “The closest thing to a human being, in the beast line, is a chimpanzee. And you’ve tried for four thousand years to get one mutter out of that chimpanzee, and he can’t do it,” I said, “ ’cause he can’t think. He has nothing to think with.” Oh, you can learn him little things like a horse, gee and haw, or put on glasses, or smoke a cigar, or balance hisself on a bicycle, ride a horse, or something like that, but just like gee and haw, to a horse, or to a dog or something like that.” I said, “He’s an animal.”
E-31 “Але дайте мені поїхати до Африки, до найдикішого племені, що в них там є, і то буде невеличке плем’я бушменів”. І я сказав: “Напевно, його пра-пра-пра-прадід ніколи не бачив білої людини, взагалі нічого. Єдине, що він знає, він не знає навіть, яка рука права, яка ліва. Єдине, що він знає — це їсти, і він їсть що тільки попадеться під руку, чи то людська плоть, чи що інше, йому все одно, отак він їсть. Але дайте мені його в п’ятирічному віці, і в п’ятнадцять років він говоритиме правильною англійською мовою і одержить хорошу освіту. Чому? В нього є душа. Бог створив його людською істотою, і в нього стільки ж права почути Євангелію, принаймні один раз, як і в нас, від проповідування тут, по всій Америці, людям, знову, й знову, й знову, і благаємо, переконуємо та все інше. Нехай-но він тільки раз почує це, і дивіться, як він одразу ж заволає й помчить до вівтаря”. Розумієте? Так, панове!E-31 “But you let me go back in Africa, to the wildest tribe they got, and that’s the little tribe of the bushman.” And I said, “Probably his great-great-great-great-grandfather never saw a white man nor nothing. The only thing that he knows, he don’t even know which is right and left hand. The only thing he knows is eat, and he eats what he can get his hands on, if it’s human flesh, anything else, don’t make any difference to him, just so he eats. But let me get him at five years old, and at fifteen years old he’ll speak good English and have a good education. Why? He’s got a soul. God made him a human being, and he’s got just as much right to hear the Gospel, at least once, as we have of preaching around here, all over America, to people, over and over and over, and begging, persuading and everything. Let him hear it one time, and watch him scream and run to the altar real quick.” See? Yes, sir!
E-32 Ось що в мене в серці, брате, сьогодні, коли я думаю про Африку та про ті бідолашні чорні руки, що піднімаються, промовляють: “Брате Брангаме, ще раз про Ісуса!” Ох, змилуйтеся! Щось в мене всередині точить і палає. Як тільки в мене набереться достатньо грошей, я теж поїду туди. Ось що я роблю з кожним центом, який я одержую, з усім, Бог знає, за винятком лише того, що я витрачаю на харчі. І мало не всі люди дають мені одяг. І тільки те, що ледве-ледве вистачає мені на життя, мені самому, все що тільки можу, я вкладаю це просто до місіонерських фондів, що дозволені урядом. Я навіть не плачу з цих сум прибуткового податку. Поки в мене не набереться три або чотири, п’ять тисяч доларів, і я вирушаю туди і проповідую Євангелію тим людям, бо я знаю, що того дня я повинен буду дати відповідь. І я буду знати, за що я відповідатиму.E-32 That’s what my heart is, brother, today, when I think of Africa, and them poor little black hands raising up, saying, “Brother Branham, one more time about Jesus!” Oh, mercy! There’s something in me digs and burn. Just as quick as I get money enough up, I get over there, too. That’s what I do with every penny I get, everything, God knows, besides just what I can eat. And most people give me my clothes. And just what I can barely live by, myself, just as close as I can, I throw it right into a missionary funds which the government has arranged. I don’t even pay income tax on it. To get up three or four, five thousand dollars, and I take across over there and preach the Gospel to the people that I know at that day I’ll have to answer. And I’ll know what I answer for.
E-33 В мене раніш бувало таке, коли я приїжджав до якогось міста, я відкладав велике зібрання, коли в них було багато грошей, а вони проводять великі кампанії, і тисячі доларів, я віддав би це Червоному Хресту і так далі. Отож, отож, без жодної критики стосовно них, але їде по вулиці у авто, що коштує чотири тисячі доларів, і величезні діамантові застібки, палить сигару, і п’ятсот доларів щотижня на тих грошах, що їх хворі люд-…Ні, панове! Ні, в жодному разі! І при цьому, як тільки ти їдеш з міста, вони кажуть: “святенники-стрибуни”, і все таке інше, і глузують, і принижують ту релігію, за яку ми стоїмо. Ні, панове!E-33 I used to, when I’d go in a city, I’d hold a big meeting back when they had lots of money, and they have great campaigns and thousands of dollars, I’d give it over to Red Cross and so forth. Now, now, not no slam to them, but coming down the street in a four-thousand-dollar car, with a big diamond studs on, smoking a cigar, and five hundred dollars a week on the money that sick peop-…No, sir! No, indeedy! And on these, as soon as you get out of the city, they said, “holy rollers,” and everything like that, and making fun, and downing the religion that we’re standing up for. No, sir!
E-34 Я беру це сам, і перед Богом як моїм Суддею, я вкладаю це в Євангельську роботу там, тож я знаю, що того Дня, що я…коли я повинен буду давати звіт за своє управительство, його буде здано правильно. Це точно так, бо я усвідомлюю: як я обходжуся з людьми, так я обходжуся з Богом. Якраз моє відношення до вас — це моє відношення до Христа. І ваше відношення до мене — це те саме, це вірно — до Христа.E-34 I take it myself, and before God as my Judge, I put it in the Gospel work yonder, so I know that on that Day that I’ll… when I’ll have to give an account for my stewardship, it’s given correctly. That’s exactly right, ’cause I realize as I treat the people I’m treating God. Just my attitude towards you is my attitude towards Christ. And your attitude towards me is the same thing, that’s right, towards Christ.
E-35 І ось, бачити таких-от людей, і бачиш, як це, що людська істота, в такому разі, з безсмертною душею тепер, яка не може померти, не може загинути, не може зробити нічого, крім як прийняти вічне Життя, яке Бог суверенно, за Своєю Власною волею, дав його тобі. І ось, потім, тепер я…E-35 Now, to see a people like that, and see how that a human being, then, with an immortal soul now, that can’t die, can’t perish, can’t do nothing but have everlasting Life, that God sovereignly, in His Own will, gave it to you. And now, then, now I…
E-36 Дозвольте мені підправити це трошки, тобто, сказати дещо. Хтось піде й скаже: “Брат Брангам — кальвініст”. Ні, я не кальвініст. Я кальвініст доти, доки кальвіністи знаходяться в Біблії. Та коли кальвіністи виходять за межі Біблії, тоді я армініанець, розумієте. Я вірю в святість, і я вірю й кальвіністам також. Але вони обидва, одні вийшли з цього відгалуження й пішли у цьому напрямку, а інші вийшли з цього відгалуження й подалися у тому напрямку. Якби не було Послання до Ефесян, щоб повернути це назад та поставити це на правильне місце, де поставив був Бог, ми б усі геть заплуталися. Але в них обох є певне вчення, але вони в’януть у цьому, кожен з них, тобто, і святість, і кальвіністи теж, армініанці. Ось, у кальвіністів є дещо правдиве. Я вірю цьому, що вчення кальвіністів…E-36 Let me correct this just a little bit, or say something. Somebody is going to go away and say, “Brother Branham is a Calvinist.” No, I’m not. I’m a Calvinist as long as Calvinist is in the Bible. But when Calvinist gets out of the Bible, then I’m an Arminian, see. I believe in holiness and I believe in Calvinist, too. But, both of them, one run out on the limb and went this way, and one run out on the limb and went that way. If it wasn’t for the Book of Ephesians, to bring it back and put it in the right place where God did, we’d all be all mixed up. But they both got a doctrine, but they go to seed on it, each one, that’s the holiness and the Calvinists, too, the Arminian. Now, Calvinists have something true. I believe that, that the Calvinistic doctrine…
E-37 Я вірю цьому. В безпеку, я вірю, що у Церкви є Вічна Безпека. Це відомо будь-якому читачеві Біблії, тому що Бог вже сказав, що Вона з’явиться там без жодної вади. Це так? В такому разі Вона має бути там. Це так? Бі-…Церква є Навічно убезпечненою. Отож, чи знаходишся ти в цій Церкві — це вже наступне питання. Якщо ти в Церкві, все гаразд, ти убезпечнений разом з Церквою, але тобі краще залишатися в Церкві. І як ти попадаєш до Церкви? Через рукостискання? Ні. Записуючи своє ім’я до книги? Ні, панове. “Одним Духом ми всі охрищені в одне Тіло”. І те Тіло, яке Бог засудив на Голгофі, то було Тіло Ісуса Христа, і ми охрищені в те Тіло одним Духом. В нас є Вічна Безпека, поки ми в тілі Христовому, ніщо не може відділити нас, ніщо нас не торкнеться. Якщо ти вийдеш — ти вийдеш за своєю власною волею. Але, звичайно ж, якщо ти в Тілі Христа, то так само певно, як Ісус воскрес з мертвих, ти воскреснеш теж. Бог вже вчинив це. Він…E-37 I believe this. In security, I believe the Church has Eternal Security. Any reader of the Bible knows that, ’cause God’s already said It would appear yonder without blemish. That right? Then, It’s going to be there. Is that right? The Bi-…The Church is Eternally secured. Now, are you in the Church, is the next thing. If you’re in the Church, all right, you’re secured with the Church, but you better stay in the Church. And how do you get in the Church? By shaking hands? No. Putting your name in the book? No, sir. “By one Spirit we’re all baptized into one Body.” And that Body, God judged at Calvary, was the Body of Jesus Christ, and we’re baptized into that Body by one Spirit. We have Eternal Security as long as we’re in the Body of Christ, nothing can separate us, nothing touch us. If you go out, you go out by your own will. But just as sure, if you’re in the Body of Christ, as sure as Jesus rose from the dead, you’ll rise too. God has already done that. He…
E-38 Ти не можеш грішити. О-о, ти…Можливо, в твоїх очах я грішник, але якщо я у Христі, Бог не бачить цього, тому що його гріхи загладжують…Його Кров загладжує мої гріхи там. Розумієте? Я не можу грішити. “Той, хто народився від Бога, не чинить гріха, бо він не може грішити. Насіння Боже перебуває в ньому”. Розумієте? Він, він бажає, щоб, якщо він робить помилку, авжеж, він одразу ж бажає визнати її. Якщо він справжній Християнин, він зробить це. Якщо ж він замовчує це, він виявляє, що в нього нічого нема, по-перше. Це так. В нього нічого нема, почнемо з цього. Але якщо він справжній Християнин…E-38 You can’t sin. Oh, you do…I might be a sinner in your sight, but if I’m in Christ, God don’t see it, because his sins atones…His Blood atones for my sins there. See? I can’t sin. “He that’s born of God does not commit sin, for he cannot sin. The Seed of God remains in him.” See? He, he’s willing to, if he makes a mistake, sure, he’s right then willing to confess it. If he’s a real Christian, he will do it. If he holds it back, he shows he ain’t got nothing, in the first place. That’s right. He hasn’t got nothing, to begin with. But if he’s a real Christian…
E-39 Ось, дивіться, посади зерно пшениці в землю — воно завжди буде зерном пшениці. Навкруги нього може бути кукіль і все інше, але воно буде зерном пшениці, допоки воно залишатиметься. Це так? І якщо людина дійсно народилася від Духа Божого, вона не тут і там, і взад і вперед, і там у цьому світі і отут. Ні, панове. Ні, ні. Ти не є одного дня кукіль, а наступного дня — зернятко пшениці. Бог не тримає такого на ниві. Так, панове. Якщо ти народився від Духа Божого — ти Християнин від того часу і аж поки…поки ти не відійдеш, і тоді ти є—ти є безсмертний, з Богом. Це так, якщо ти в Церкві.E-39 Right here, you plant a grain of wheat in the ground, it’ll always be a grain of wheat. Cockleburs may be all around it, and everything else, but it’ll be a grain of wheat as long as it stands. That right? And if a man’s really born of the Spirit of God, he isn’t in and out, and back and forth, and out yonder in the world and out here. No, sir. No, no. You’re not a cocklebur one day and a grain of wheat the next day. God don’t have that in the field. Yes, sir. If you’re born of the Spirit of God, you’re a Christian from that time until the…till you go away, and then you’re—you’re immortal, with God. That’s right, if you’re in the Church.
E-40 Тепер, тепер давайте поговоримо про бік смерті. Отож, як може людина в такому положенні, в такому-от стані, як вона взагалі може бути хворою? Бо твоє тіло ще не відкуплене. Твоє тіло не відкуплене. Не має значення, скільки, наскільки ти хороший, і наскільки освячений, і наскільки святий, і скільки Святого Духу — це тільки твоя душа. А твою душу ще не завершено. Вона просто володіє Благословінням, обіцянкою Божою, яка є завдатком нашого спасіння. Але тепер, якби в нас не було завдатку нашого воскресіння, Божественного зцілення, то в мене не було б певності чи чогось такого, що довело б мені, що існує воскресіння.E-40 Now, now let’s talk about the death side. Now, how could a person on that estate, in that kind of a condition, ever be sick? Because that your body is not yet redeemed. Your body is not redeemed. No matter how much, how good you are, and how saintly, and how holy, and how much Holy Spirit, that’s only your soul. And your soul is not completed yet. It’s just got the Blessing, the promise of God, which is the earnest of our salvation. But now if we have no earnest of our resurrection, no Divine healing, then I’ll have no assurance or nothing to prove to me that there is a resurrection.
E-41 Так само, якщо Христос не живе в мене в серці, якби мені довелося брати це звідкись з чогось психологічного, довелося б вірити отаким чином десь, що ж, тоді в мене—в мене—в мене було б трошки скептичне ставлення до цього. І це причина, там у Африці, коли вони приїжджають, ось понаїжджало місіонерів, приводять тисячі тих тубільців, а вони носять тих старих земляних ідолів та все інше — це тому що вони просто почули психологічний бік Біблії. Це так. І моя ж власна церква — баптистська, методистська, пресвітеріанська — всі, що приїздили туди. Та коли вони побачили, як сила Божа реально проявилася — це владнало всі питання, вони пізнали тоді, що Бог — це Бог.E-41 Just like if Christ doesn’t live in my heart, if I have to take it from some kind of a—a psychological thing back yonder, have to believe somewhere like that, well, then I—I—I’d be a little skeptic of it. And that’s the reason, over in Africa, when they come, here come missionaries up, bringing thousands of those natives, and they was packing little old mud idols and everything else, is because that they had just heard the psychic side of the Bible. That’s right. And my own church is Baptist, Methodist, Presbyterian, all that went in there. But when they seen the power of God come in demonstration, that settled it, they knowed then that God was God.
E-42 Але, тепер, з чого починається ця хвороба? Ось, по-перше, це є дух, перш ніж це стане хворобою, так само як і ти був духом до того, як ти став людською істотою. Ось, я візьму тут Брата Уїллета як приклад. Брате Уїллете, я…Був такий час, коли ми з тобою були нічим. І потім, перше, Бог дав нам життя. І давайте візьмемо, скажімо, якби я сьогодні розібрав твоє тіло, тебе зроблено з сукупності клітинок, що тримаються разом атомами. І ось, одного дня ті атоми розпадуться, якщо Ісус забариться. Ти вернешся назад. Вони стануть такими самими, якими вони були при початку — вернуться у повітря. Та коли твій дух повернеться, ті атоми знову зійдуться з тим духом і дадуть нового Брата Уїллета, такого самого, як і цей, тільки молодшого, коли він був у розквіті сил.E-42 But, now, what starts this sickness? Now, the first thing, it’s a spirit before it becomes a disease, just the same as you was a spirit before you become a human being. Now I’m going to take Brother Willett here as an example. Brother Willett, I…There was a time when you and I wasn’t nothing. And then the first thing, God gave us a life. And let’s take, say, if I take your body down this afternoon, you’re made up of a bunch of cells, held together with atoms. And now, someday them atoms will be destroyed, if Jesus tarries. You’ll go on back. They’ll be just like they was in the beginning, go back into the air. But when your spirit returns, those atoms will gather together again with this spirit and bring forth another Brother Willett just like that one, only younger, when he was at his best.
E-43 Коли людині минає приблизно двадцять п’ять років, вона знаходить у себе під очима декілька зморшок, з’являється декілька сивих волосинок. Так має бути, бо смерть іде за тобою. І колись вона забере тебе. Немає значення, хто ти, вона забере тебе. Але вона поступово…Ти опинишся в кутку тут, і Бог виведе тебе з того кутка, і ти опинишся в цьому кутку тут, смерть мало не дістане тебе, і ось тут, але за якийсь час вона добереться до тебе. Але потім, що може зробити смерть, вона забирає те, що належить їй, і тоді в…коли вона зробить все що тільки здатна зробити…Коли Бог дав тобі це життя, і ти був у повному розквіті сил, десь у двадцять три, коли ти з’явишся у воскресінні, ти повернешся точно таким самим, яким ти був, коли тобі було двадцять три, двадцять п’ять років, до того, як увійшла смерть. Смерть забере все що тільки зможе. Вона приходить туди, але ти повернешся таким самим, яким ти був.E-43 When a man gets past about twenty-five years old, he finds a few wrinkles under his eyes, and some gray hairs coming in. It’s going to be, ’cause death’s after you. And one of these days it’s going to take you. No matter who you are, it’s going to take you. But it gradually…You’ll get in a corner here, and God will get you out of that corner, and you get in this corner here, death will almost have you, and over here, but after a while it’ll get you. But then, what death can do, it takes its full toll, and then at…when it’s done all that it can do…When God gave you this life, and you was at your best, at about twenty-three, when you come into the resurrection you’ll come back just exactly like you was when you was twenty-three years old, twenty-five, ’fore death set in. Death will have everything that it can do. It set in there, but you’ll come right back the way you were.
E-44 Отож, якщо кожну з ваших—ваших клітинок у вашому тілі, давайте розберемо це зараз, візьмемо клітину за клітиною, клітину за клітиною і розкладемо все це тут на платформі, після всіх клітин у вашому тілі ви підійдете до одного крихітного зародку, звідки ви почалися, його навіть не побачиш неозброєним оком. Треба дивитися під мікроскопом. Я бачив зародок життя під мікроскопом. Він виглядає як тоненька ниточка. І перше, з чого починається — це знаходиться на корінці, немовби як невеличкий вузлик. Це перша клітинка утворюється зверху клітинки.E-44 Now, if each one of your—your cells in your body, let’s take it down now, you come cell after cell, cell after cell, and lay it apart here on the platform, after each cell in your body, you’ll come down to one little tiny germ where you began, can’t be seen with the natural eye. You have to look under scope glasses. I’ve seen the germ of life under a microscope. It looks like a little bitty thread. And the first thing starts is right in the spine, it’s like a little knot. That’s the first little cell accumulates on top of a cell.
E-45 Так от, якби мені довелося взяти ту одну-єдину крихітну клітинку, від якої з’явився кожен з вас, одну крихітну клітинку, зародок…Що таке зародок? Зародок — це крихітна, найдрібніша з клітинок. Гаразд, що після цього? Так от, я розібрав вас, кожну вашу частину, дійшов до цієї одної маленької клітинки, та все ж вас я іще не знайшов. Я просто розклав ваші клітини. Ну і, потім, наступне, клітки крові, клітки тіла і що там іще, розклав їх усіх, але вас я ще не бачу. Я зараз дійшов до одного зародку. Що ж, я розділю цю маленьку клітинку на частини. Тепер, де ж ви? Ваше життя. І життя витворює першу клітинку, котра є зародком, а потім все за своєю подобою; собака в собаку, пташка в пташку, людина в людину. Розвиваючи клітини — клітинка до клітинки, клітинка до клітинки, розростаючися до того стану, в якому ви є, людська істота, розвиток клітин. Отож, Богом було поставлено, щоб це було так.E-45 Now, if I had to take that one single little cell that everyone of you come from, one little teeny cell, germ…What is a germ? A germ is a little teeny, the smallest of cell. Well, what’s after that? Now, I’ve took you down from every piece of you, down to this one little cell, and I haven’t found you yet. I just got your cells laid out. Well, then, next thing, blood cells, and flesh cells, and whatever they are, laying them all out here, but I haven’t got you yet. Now, I’m down to one germ now. Well, I’m going to take that little cell apart. Now, where you at? Your life. And the life makes the first cell, which is a germ, then everything after its nature; dog after dog, bird after bird, man after man. Developing cells, cell on cell, cell on cell, comes up to where you are, human being, developing of cells. Now, that was ordained of God to be so.
E-46 Але, тепер, як щодо раку? Давайте трохи поговоримо про нього. Ось, Бог дав тобі твоє життя. І, скажімо, ось ти тут сьогодні, ось я, на моїй руці нічого нема, але колись в мене на руці може бути рак. І ось, як цей рак попав туди? Давайте поглянемо, що таке рак, давайте розберемо його по частинах, давайте розберемо його. Ось, він теж є сукупністю клітин. Ви знали це? Пухлина, катаракта, будь що з усього того — це клітини. В них немає форми. Якісь із них поширюються, а деякі схожі на павука, а деякі мають вигляд…стрічки, червоний рак, немовби як довгі червоні ниточки тягнуться…І потім існує трояндоподібний рак, який зазвичай з’являється на жіночих грудях, він немовби як млинці, що лежать один на одному, і потім вони розходяться. І вони просто ростуть де завгодно.E-46 But, now, what about a cancer? Let’s talk of him a little bit. Now, God gave you your life. And say, here you are today, here I am, there’s—there’s nothing on my hand, but there might be a cancer on my hand sometime. Well, how did that cancer get there? Let’s see what that cancer is, now let’s take him apart, let’s go take him. Now, he’s a bunch of cells, too. Did you know that? Tumor, cataract, any of those things are cells. They don’t have no form. Some of them spreads out, and some look like a spider, and some looks…run streaks, a red cancer, just like long red threads that runs through in the…And then there’s a rose cancer which usually comes on the breast of a woman, it’s like pancakes laying on one another, and then they go spraddling out. And they just grow anywhere.
E-47 Іноді пухлини — вони нерівномірні, отакі-от, довгі, довгасті і все таке. В них немає форми, бо вони є за духом, в якого нема форми. Але це розвиток клітин. Це сукупність клітин, які, скажімо, в тобі просто зараз знаходиться пухлина або рак, це розвиток клітин, що ростуть, ростуть, ростуть. Він поїдає, висмоктує з тебе життя. Він живиться потоком крові. Катаракта бере слиз ока і росте просто на ній, покриває її, відбирає в тебе зір. Деякі з них з’являються і не…подібно як туберкульоз, що з’являється просто у крихітному зародку. Його розмір тут ні при чому. З зародку такого самого розміру виростає слон, виростає тропічна блошиця. Розумієте? Розмір зародку тут ні при чому.E-47 Sometimes tumors are lopsided, this way, long, oblong, and everything. They have no form, because they’re after a spirit which has no form. But it’s a developing of cells. It’s a bunch of cells that, say, in you right now is a tumor or a cancer, it’s developing cells, growing, growing, growing. It’s eating, sucking your life from you. It’s living on the bloodstream. Cataracts takes the mucus of the eye and grows right over it, covers hisself over, shut your eyes off. Some of them comes and never gets…like tubercular, that comes just in little small germ. There’s nothing to the size of it. The same size germ makes an elephant, makes a—a chigger. See? Nothing to the size of the germ.
E-48 І якісь із них приймають форму тіла, якісь — ні. А деякі ніколи не проникають до клітинок. Деякі стають духом, мучать душу. Ми постараємося торкнутися цієї частини, я залишу цю частину до завтрашнього післяобіднього часу, якщо можна, куди приходить ця душа-дух, і як отут.E-48 And some of them takes body form, some never does. And some never goes into cells. Some become spirit, torments the soul. We’ll try to get that part, I’ll leave that part for tomorrow afternoon, if I can, where that soul-spirit comes, and how down under here.
E-49 І тепер, друзі, я розповідаю це не з якоїсь психології. Я мав справу з демонами протягом років, і ви це знаєте. Якби ви тільки знали те, що відбувається ввечері по завершенні служіння, що інколи буває далі. Ви не знаєте. Пам’ятайте, коли ти виступаєш проти духа, краще тобі знати, про що ти говориш. Не стій там і не кривляйся, бо від цього не буде жодної користі. Та коли насправді демон повинен підкоритися тобі, він розпізнає це. Справа не в тому, як голосно ти кричатимеш, не в тому, скільки оливи ти виллєш. Вся справа в тому, що знаходиться отут, що він розпізнає — Правду. Ісус просто сказав до нього: “Вийди”.E-49 And now, friends, I’m not telling this from some kind of a psychology. I have dealt with demons for years, and you know that. If you only knew the thing, after the services is over at night, what goes on sometime. You don’t know. Remember, when you come against a spirit, you better know what you’re speaking about. Just don’t stand there and carry on, ’cause it ain’t going to do any good. But when actually a demon has to obey you, he’ll recognize it. It ain’t how loud you holler, it ain’t how much oil you put on. It’s what’s back here that he’ll recognize, the Truth. Jesus just said to him, “Come out.”
E-50 Пам’ятайте, учні тусали, і крутили, і намагалися його вигнати, і все інше. Вони сказали: “Чому ми не могли його вигнати?” Сказав: “Через ваше невірство”.E-50 Remember, the disciples had been kicking and twisting, and trying to cast him out, and everything. They said, “Why couldn’t we cast him out?”
Said, “Because, your unbelief.”
E-51 Сказав: “Вийди з нього”. Хлопець впав, і в нього стався найжахливіший напад з усіх, що були. Розумієте? Розумієте? Вони розпізнають владу.E-51 Said, “Come out of him.” The boy fell and had the hardest fit he ever had. See? See? They recognize authority.
E-52 Погляньте на тих хлопців там, на тих нероб, що бачили, як Павло виганяв демонів. Вони сказали: “Ми можемо зробити те саме”, — сини якогось священика. Тож вони пішли туди і сказали: “Ми можемо виганяти демонів”. Дії 19. Вони прийшли до одного чоловіка, що в нього були напади епілепсії, і сказали: “Заклинаємо тебе Ісусом. Вийди з нього!” Демон сказав, ось — “В Ім’я Ісуса, що Павло Його проповідує!”E-52 Look at those boys down there, those vagabonds who seen Paul casting out devils. They said, “We can do the same thing,” some priest’s sons. So they go down and say, “We can cast out devils.” Acts 19. They went down to a man had epileptic fits, and said, “We adjure you, by Jesus. Come out of him…” The devil said, “Now…” “…in the Name of Jesus, who Paul preaches!”
E-53 Демон сказав: “Ну, Ісуса я знаю, і Павло мені відомий, а ви хто такі?” Ви знаєте, що сталося. Скочив на тих людей, розшматував їм одіж, і в них самих почалися напади, і повибігали на вулицю.E-53 The devil said, “Now, I know Jesus and I know Paul, but who are you?” You know what happened. Jumped on the man, tore their clothes, and they had the fits themself, and run out into the street.
E-54 Ті самі демони живі й сьогодні, тож є чимало фанатизму. Це є церква, цього вечора. Сьогодні в країні є чимало фанатизму, що зветься Божественним зціленням, якому слід було б перекрити кисень. Ось що наводить неславу на справжнє Діло. Ось чому в тебе така важка боротьба. Є багато чого такого, що зветься релігією, сьогодні, чому слід було б перекрити кисень. [Порожнє місце на плівці.—Ред.] Ніщо інше як культи! Ось з-за чого правдивій Божій Церкві так тяжко з цим боротися. Але ми є Америка, розумієте, так повинно бути. Бог каже, що пшениця, і повзучі, і колючки виросли разом. Не намагайтеся їх виривати. Нехай ростуть разом, але за їхніми плодами ви пізнаєте їх. Там нема плодів, ну, там нема Життя, там нічого нема.E-54 Them same demons live today, so there is a lot of fanaticism. This is the church, this evening. There’s a lot of fanaticism in the land today, called Divine healing, that ought to be shut up. That’s what brings reproach upon the real Cause. That’s why you have such a hard struggle. There’s a lot of stuff called religion, today, that ought to be shut up. [Blank spot on tape—Ed.] Nothing but cults! That’s what makes the true Church of God have such a hard struggle with it. But we’re America, see, that’s the way to be. God says the wheat and creepers and briars growed together. Don’t try to pluck them up. Let them grow together, but by their fruits you know them. There’s no fruits, why, there’s no Life, there’s nothing there.
E-55 Тепер, подивіться на цю клітинку. Скажімо так, наприклад, подібно як часто буває, червоний рак зазвичай уражає жіночу утробу, ушкодження жіночих органів і так далі. Тепер, давайте розберемо це, цього суб’єкта там, на його клітинці, цей—цей рак. Отож, рак…E-55 Now, watch this cell. Let’s say, for instance, like lot of time, the red cancer usually hits in the womb of a woman, female bruises and so forth. Now that, let’s take that, that fellow down now, on his cell, this—this cancer. Now a cancer…
E-56 Все, що в природному — це прототип духовного. Ви усвідомлюєте це? Все, що в природному — це прототип духовного, незважаючи ні на що.E-56 Everything in the natural types the spiritual. Are you aware of that? Everything in the natural types the spiritual, regardless.
E-57 Наприклад, подібно цьому, коли—коли ми народжуємося в Тіло Христове, потрібно три елементи, щоб сталося наше Народження. І це три елементи, що вийшли з життя Христа, коли Він помер. З Його тіла вийшли вода, Кров, Дух. Це вірно? [Громада каже: “Вірно”.—Ред.] Три елементи, тобто, ті елементи, через які ми проходимо, коли ми народжуємося згори: виправдання, освячення, хрищення Святим Духом. Ось, все це може бути в одній дії. Але потрібно…Але ти можеш бути в стані виправданого, не бувши освяченим. Ти можеш вірити в Господа Ісуса Христа і досі носити з собою свій бруд. Але ти, безперечно, можеш жити і виправданим, і святим чистим життям, і без Духа Святого. Розумієте, Біблія, Перше Івана 5:7, сказано: “Троє свідкують на Небі: Отець, Син і Дух Святий, і…Отець, Слово і Дух Святий, — це був Син, — і ці троє — одно. І троє свідкують на землі: вода, Кров і Дух, і вони згідні в одному”. Не одно, але згідні в одному. Ти не можеш мати Отця, не маючи Сина; ти не можеш мати Сина, не маючи Духа Святого, бо вони невіддільні, один. Трійця — вона в одному.E-57 For instance, like this, when—when we’re born in the Body of Christ, there’s three elements it takes to bring our Birth. And that’s the three elements that came out of the life of Christ when He died. There come from His body, water, Blood, Spirit. Is that right? [Congregation says, “Right.”—Ed.] Three elements, that’s the elements we go through when we’re born again: justification, sanctification, baptism of the Holy Spirit. Now, that can all be in one act. But it takes…But you can be in a justified state without being sanctified. You can believe on the Lord Jesus Christ and still carry your filth with you. But you can absolutely live in a both justified and a clean holy life, and without the Holy Ghost. See, the Bible, First John 5:7, said, “There are three that bear record in Heaven, the Father, Son, and Holy Ghost, and…Father, Word, and Holy Ghost,” which was the Son, “and these three are one. And there’s three that bear record in earth, the water, Blood, and Spirit, and they agree in one.” Not one, but agree in one. You can’t have the Father without having the Son; you can’t have the Son without having the Holy Ghost, for they are inseparable, one. The trinity is in a one.
E-58 Я не чую про це тут, але про це багато можна почути по всій країні, одне з найбільшого в п’ятидесятницьких групах — плутанина в цій одній простій речі. І в мене збиралися їхні голови, і доводив їм, що вони обидва вірять тому самому. Це диявол поміж ними, ось і все. Якби та велика п’ятидесятницька церква об-…відкинули ті старі дрібні традиції та зібралися разом в одній благословенній Божій Церкві, настало б Схоплення. Але поки сатана може тримати їх поділеними, все гаразд. Ось як він робить це. А вони вірять абсолютно в одне й те саме. Один каже: “Ну, оце є Отим”.E-58 I don’t hear it around here, but you hear a lot across the country, one of the greatest things in the Pentecostal groups, is a mixup in that one simple thing. And I’ve had their heads right together and prove to them they both believe the same thing. It’s the devil between them, that’s all. If that great Pentecostal church would u-…throw down them little, old traditions and unite themselves together in one blessed Church of God, the Rapture would come. But as long as Satan can keep them broke up, all right. That’s his way of doing it. And they absolutely believe the same thing.
One say, “Well, this is That.”
E-59 Я сказав: “Що ж, якщо оце є Отим, тоді Оте є оцим”. Тож ось воно є. Тож, все це те саме. Але ось воно є, в тій триєдиній трійці Бога. І ось, тепер, Бог у Своїй єдності. Бог Отець, Син і Святий Дух. Так от, ми не кажемо: “наші боги”, — як ідолопоклонники. Це є “наш Бог”. Розумієте? Це потрійна Істота Бога.E-59 I said, “Well, if this is That, then That’s this.” So there you are. So, it’s all the same thing. But there you are, in that triune trinity of God. Now, now, God in His oneness. God the Father, Son, and Holy Spirit. Now, we don’t say “our gods,” as heathens. It’s “our God.” See? It’s the threefold Being of God.
E-60 Тепер, зверніть-но увагу, ось, сатана — він також у трійці. І його сили — у трійці.E-60 Now notice, now, Satan is in a trinity also. And his powers are in trinity.
E-61 Тепер, але зверніть увагу, тоді, коли вода, Кров і Дух дають нове Народження. Це вірно? Тепер дивіться. Це те, що представляє нове Народження. Що представляє звичайне народження, перш ніж приходить нове Народження? Коли…Ви, матері, коли народжується дитина, що є першим? Вода. Наступне — кров. Наступне, бачите, це витворює життя, розумієте, витворює особу. Вода, кров, дух.E-61 Now, but notice then when the water, Blood and Spirit produces the new Birth. Is that right? Now watch. That’s what represents the new Birth. What represents the natural birth before the new Birth come? When…You mothers, when a baby is born, what’s the first thing? Water. Next, blood. Next, see, that makes the life, see, makes the person. Water, blood, spirit.
E-62 Тепер, рак, давайте візьмемося за нього, в свою чергу. В нас залишилося десь хвилин п’ять, я думаю. Десь в наступні п’ять хвилин, давайте розберемо рак. Що він собою уявляє? Що він представляє? Він — той, хто живиться падлом. Він представляє стерв’ятника, поїдає мертвечину. І рак здебільшого виникає від ушкодження, там, де клітина зазнала удару, і вона—вона розпадається. І одна клітинка там стає відступницею. О-о, це сміливий вислів для баптиста, хіба ні? Гаразд, але вона стає відступницею, ота клітина. Я баптист, який вірить у відступництво.E-62 Now, a cancer, let’s deal on him for our next. We got about five minutes left, I guess. About the next five minutes, let’s deal on cancer. What is that fellow? What does he represent? He’s a scavenger. He represents the vulture, eats dead things. And a cancer comes from a bruise, mostly, where a cell has been hit and it—it breaks up. And a little cell in there becomes backslid. Oh, that’s a big word for a Baptist, ain’t it? All right, but it backslides, that cell. I’m a Baptist that believes in backsliding.
E-63 Хтось сказав, якось тут на одному зібранні в Арканзасі, сказав: “Брате Брангаме”, — сказав…То був назарянин. Він одержав уздоровлення. В нього було…Обійшов кругом міста, з милицями на плечі. Він сказав: “Знаєте що?” Сказав: “Коли я вперше приїхав сюди, — сказав, — я—я подумав, що ви…почув, як ви проповідували, я подумав, що ви назарянин”. Він сказав: “Потім я побачив, що більшість людей там були п’ятидесятниками, і хтось мені сказав, що ви п’ятидесятник. А зараз ви кажете, що ви баптист”. Сказав: “Я ніяк не второпаю”.E-63 Someone said, down here in an Arkansas meeting the other day, said, “Brother Branham,” said…It was a fellow Nazarene. He had been healed. He had his…Go walking right over town, with his crutches on his shoulder. He said, “You know what?” Said, “When I first come here,” said, “I—I thought you…heard you preach, I thought you was a Nazarene.” He said, “Then I seen the most the people are Pentecostal, and somebody told me you were Pentecostal. And now you say you’re a Baptist.” Said, “I don’t get it.”
E-64 Я сказав: “О-о, це легко”. Я сказав: “Я п’ятидесятницький назаряно-баптист”. Тож це—це так. Гаразд. Ні, ми є одно в Христі Ісусі, Святим Духом, що робить з нас одно. Це вірно.E-64 I said, “Oh, that’s easy.” I said, “I’m a Pentecostal Nazarene Baptist.” So that’s—that’s right. All right. No, we are one in Christ Jesus, by the Holy Spirit making us one. That’s right.
E-65 Тепер, зверніть увагу, та клітинка стає відступницею, коли її ушкоджено. Це починається з дрібного. Інші крихітні мікроби просуваються, щоб віддати там своє життя. Ось чого в рані з’являється гній. Це крихітні солдатики, які ведуть боротьбу за ваше життя. Вони проникають туди і—і б’ють по тій отруті, по тих демонських силах, які намагаються—намагаються зосередитися там, і віддають своє життя. Від цього…Це…Це група маленьких мертвих солдатиків — той гній, що у вашій крові…тобто, в—в рані, що віддають своє життя, щоб зберегти ваше.E-65 Now, notice, this little cell backslides when it’s bruised. It begins little. Other little germs run forth to give its lives in there. And that’s what pus comes in a sore. That’s teeny little soldiers fighting for your life. They run up there and—and hit that poison, them demon powers that’s try—trying to collect in there, and give their lives. That’s what’s make…That’s…They’re a bunch of little dead soldiers, that pus that’s in your blood…that’s in a—in a sore, that give their life to save yours.
E-66 Отож, щойно одну маленьку клітинку відторгнуто там, і цей демон починає діяти, він починає рости, він починає намножувати клітини. Він будує тіло, точно як ваші малюки формуються у вас в утробі і подібно як ти сформувався у своїй матері. Клітина до клітини, клітина до клітини, клітина, в будь-якому напрямку, де завгодно; вони тільки не мають певної форми, нічого подібного людській істоті, за своєю подобою. Це просто від духа. Це просто росте в будь-якому напрямку, і починається: клітина до клітини, клітина до клітини.E-66 Now, once a little cell rejects in there and this demon gets started, he starts growing, he begins to multiply cells. He’s building a body just exactly like your babies begin in your womb, and like you did in your mother. Cell on top of cell, cell on top of cell, cell, any way, any where; just, they have no form of nothing like a human being, after its nature. It’s just out of a spirit. It just grows any way, and will begin cell on top of cell, cell on top of cell.
E-67 І ось, перше, що ти бачиш, ти починаєш слабіти й почуваєшся погано. Піди до лікаря, і він огляне тебе. Можливо, він не зможе знайти це. Якщо він знайде, можливо, він виріже це. Якщо йому вдасться вирізати це повністю, все гаразд, з тобою все гаразд. Але якщо він не зможе вирізати це повністю, тоді, якщо це в горлі або десь, де не можна повністю вирізати, одна дрібочка цього житиме далі. Розумієте, бо це не так, якби тобі відрізали руку, і все б скінчилося, або що-небудь, або тобі відрізали б…Що я маю на увазі, якби тобі відрізали основне тіло і залишили саму тільки руку, що ж, вона не вижила б. Але—але, розумієте, в цього не така форма життя, як у тебе. Цим рухає демонська сила.E-67 And now, first thing you know, you’ll begin to get weak and feel sick. You go to the doctor and he’ll examine you. Maybe he can’t find it. If he does, maybe he’ll cut it. If he can cut it clear, all right, he’s got it. But if he can’t cut it clear, then if it’s in the throat or somewhere where it can’t be cut clear, one little speck of it will live right on. See, because it has not like you’d cut your hand off and settle it, or anything, or you cut off…What I mean, if you’d cut the main body off, and leave your hand there, why, it wouldn’t live. But—but, see, that has not the form of life like you have. It’s a demon power a moving.
E-68 І тепер зазначте собі, ви їх називаєте, лікар називає це “рак”. Бог називає це “демон”. Погляньте на сьогоднішній день. Вони щойно дійшли цього…Звідки виникло слово рак? Воно пішло від…від латинського слова, яке використовувалося у медичних термінах, що означає “краб”, краб, що його можна побачити на березі моря, в якого самі тільки ноги. Саме так із ним є, він простягається, поширюється. Слово рак — це краб. І він проникає і безперервно захоплює територію, поступово висмоктує кров, подібно як спрут чи щось таке. Ох, пухлина, катаракта та інші хвороби, кожна з них виникає від зародку, і той зародок повинен бути тілом. Та перш ніж він може бути тілом, він має бути життям. Перш ніж він зможе створити або—або стати зародком і витворити більше клітин, він повинен бути життям. Це правильно? [Громада каже: “Амінь”.—Ред.] Тепер, звідки з’явився цей рак? Від кого, звідки це з’явилося? Цього не було на тобі тут якийсь час тому, але тепер, можливо, він є на тобі. Звідки він з’явився? Це інше життя, яке відрізняється від твого життя, що живе в тобі. І він мучить, підриває твоє життя. Ось чому Ісус назвав його “демоном”.E-68 And now notice, you call them, the doctor calls it, a “cancer.” God calls it a “devil.” Look at today. They just get it…Where did the word cancer come from? It comes from the…from a Latin word which is used in medical terms, meaning a “crab,” a crab that you see along the seashore, has got all them legs. That’s the way that—that it does, it reaches out, spreads out. The word cancer is crab. And it gets in and just keeps taking a hold and sucking blood as it goes, like the octopus or something. Why, a tumor, cataract, and other diseases, every one of them comes from a germ, and that germ has to be a body. And before it can be a body, it has to be a life. Before it can create or—or germitize and make more cells, it has to be a life. That correct? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Now, where did that cancer come from? Who, where did that come from? It wasn’t on you here sometime ago, but now maybe it’s on you. Where did it come from? It’s another life different from your life, living in you. And it’s a tormenting, sapping your life. That’s the reason Jesus called her “a devil.”
E-69 Вони називають епілепсію сьогодні, вони кажуть: “епілепсія”. Що ж, епілепсія, в Біблії, Ісус назвав її “демоном”. Коли прийшов той чоловік з хлопчиком, що падав на землю та пускав піну з рота та інше, він сказав: “Він має демона, і часто він кидає ним у вогонь, у воду”.E-69 They call epilepsy today, they say, “epilepsy.” Why, epilepsy, in the Bible, Jesus called it “a devil.” When the man come with the boy that fell on the ground, and frothed at the mouth, and everything, he said, “He has a devil, and oft time he throws him in the fire, in the water.”
E-70 Зараз вони підшліфували його назву та назвали це епілепсією, але це демон. І Ісус сказав: “Ти, демоне, вийди з дитини!” Точно. Отож, зазвичай епілепсія спричинюється нирковими проблемами. Може, трохи пізніше торкнемося цього глибше. Розумієте? Це спричинює епілепсію, від уремічних.E-70 Now they polished his name up and called it epilepsy, but he’s a devil. And Jesus said, “Thou devil, come out of the child!” Exactly. Now, epilepsy is usually caused from a kidney trouble. Maybe you get into that a little later. See? It causes an epilepsy, from uremic.
E-71 Тепер, зверніть увагу в цьому, в такому разі, та клітина перебуває там, це демон. Він будує життя; він росте, стає все більшим і більшим. В нього один обов’язок — це відібрати в тебе життя. Ось задля чого диявол послав його — скоротити тобі днів, щоб ти прожив менше семидесяти років.E-71 Now, notice in this, then that cell sits there, it’s a devil. He’s building a life; he’s growing, becoming greater and greater. He’s got one duty to do, that’s, take your life. That’s what devil sent him for, to cut your days short of threescore and ten.
E-72 Отож, я віддаю належне кожному лікареві. Так, панове. Кожна медична наука, нехай Бог благословить їх за допомогу, яку вони надавали людям. Це правильно. Що б ви робили у цьому світі сьогодні без цього? Я дякую Богові за медичну науку. Я дякую Богові за свій автомобіль. Якби Бог не дозволив науці зробити мені автомобіль, важкувато б мені прийшлося добиратися сюди пішки. За електричні ліхтарі, та за мило, що ним я мию собі руки, та за зубну пасту, якою я чищу зуби, авжеж. Я дякую Йому за все, бо все добре приходить від Бога.E-72 Now, I salute every doctor. Yes, sir. Every medical science, God bless them for the help that they’ve done for people. That’s correctly. What would you do in the world today without it? I thank God for medical science. I thank God for my automobile. If God hadn’t let science make me an automobile, I’d have a hard time walking up here. For electric lights, and for soap to wash my hands with, and toothpaste to scrub my teeth with, certainly. I thank Him for everything, because all good things come from God.
E-73 Але дозвольте мені вам сказати: ще ніколи жодна крапля ліків не вилікувала жодної хвороби. І жоден лікар, жоден, якщо тільки він не якийсь шарлатан, але справжній лікар скаже тобі, що вони не претендують на звання цілителів. І у братів Майо, багато хто з вас…В мене брали там інтерв’ю, двічі або тричі. Щодо пацієнтів, що виходять звідти, невиліковні…Ви читали Рідерз Дайджест, номер за листопад? Хто читав номер за листопад, оту мою статтю там, в Рідерз Дайджест? Розумієте? І мене запросили туди на інтерв’ю стосовно дитини, яку визнали безнадійно хворою. Сказали: “Нічого не можна зробити”. Але Святий Дух проговорив до мене і сказав мені як це зроблять, і це зробили. Гаразд. Отож, мене викликали туди. І просто там же над дверима, де Джиммі та інші, раніше там знаходилися Майо, величезна вивіска з написом, сказано: “Ми не заявляємо, що ми цілителі. Ми заявляємо тільки, що ми допомагаємо природі. Цілитель один — це Бог”. Вони найкращі в світі. І ось, в нас є декілька шарлатанів, так. Це вірно. Є в нас і шарлатани-проповідники, теж. Гаразд. Отож, воно і там, і тут.E-73 But let me tell you, there’s not one speck of medicine ever did cure any sickness. And there’s not one doctor, not ’less he’s some quack, but a real doctor will tell you that they do not claim to be healers. Right at Mayo Brothers, many of you…I been interviewed there, two or three times. Of patients that come from there, incurable…You read the Reader’s Digest, the November issue? How many read the November issue, that article of mine in there, on Reader’s Digest? See? And they had me up there, the interview of baby they had give up. Said, “It couldn’t be done.” But the Holy Spirit spoke to me and told me how it would be done, and it was done. All right. Now, they called me up there. And right up over the door where Jimmy and them, Mayo used to be there, there’s a great big sign said, “We do not profess to be healers. We only profess to assist nature. There’s one Healer, that is God.” They’re the best in the world. Now, we have a few quacks, yes. That’s right. We have some quack preachers, too. All right. So, that goes on both sides.
E-74 Зазначте собі, але будь-хто, який каже, що він цілитель — він пустобрех, бо він не зможе цього зробити. Тому що Біблія сказала: “Я Господь, Який прощає всі твої гріхи та уздоровляє всі твої недуги”.E-74 Notice, but any man that claims that he’s a healer, he’s a storyteller, ’cause he can’t do it. For the Bible said, “I’m the Lord Who forgives all your sins and heals all your diseases.”
E-75 Я бував у робочих кабінетах. І в моєму кабінеті…приїжджали деякі з найкращих лікарів з різних країн. Ти не знаєш зворотнього боку цього життя, друже, знати, що буває, і те, що я не виповідаю перед громадськістю. Люди приїжджають потайки. І не думайте, що вже не так то й багато Никодимів у цьому світі; авжеж, їх тисячі. Вони спостерігають за цим і приїжджають на зібрання. Сидять там в якій-небудь футболочці, в чомусь такому, з такими відполірованими іменами, що ти здивувався б, сидять просто на зібранні. Через декілька днів прослизають непомітно, і заходять тайкома, і посилають когось на приватну розмову. І кажуть просто зараз же, кажуть: “Брате Брангаме, я вірю, що Це є Правдою”. Вони такі самі люди, як і ми. Авжеж. І кожна людина хоче зазирнути по той бік тієї темної завіси, через яку вона колись повинна буде пройти.E-75 I’ve been to studies. And in my room, the…some of the best of doctors across the nations has come. You don’t know the back of the life, friend, to know what’s been, and things I don’t tell out in public. Men come secretly. And don’t you think there ain’t a lot of Nicodemuses yet in the world; it sure is, thousands of them. They look on that and come in the meeting. Sit there with a T-shirt on, something another like that, with polished names that you’d be surprised, sit right in the meeting. In a few days slip around and call in by secretly, and send someone in for an interview. And say right now, say, “Brother Branham, I believe That’s the Truth.” They’re human just same as we are. Sure. And every man is desiring to look beyond that dark veil yonder he has to go through someday.
E-76 Але отой рак та все інше — то цілковиті демони, зодягнені в тіло плоті, які підбираються, відбирають в тебе життя.E-76 But them cancers and these things are absolutely devils enformed in a body of flesh, moving up, taking your life.
E-77 Так от, якби я вчинив як лікар, якби я міг це вирізати, поклав би це на землю…Або, подібно як, скажімо, наприклад, ти є рак, ти сам, на цій землі. І ось, тут є Божественне зцілення. Якби я хотів позбутися тебе, як це роблять лікарі, я б просто…потрібно було б стирати твоє тіло, або щось іще, поки воно повністю не щезло б з цієї землі. Від нього більше нічого не залишилося б, подібно як лікар видаляє в тебе наріст. Але у формі Божественного зцілення, якби ти був раком, я б просто викликав з тебе твоє життя, і все гаразд. Твоє життя залишило б тебе, але твоє тіло було б тут так само, як і раніше.E-77 Now, if I would do like the doctor, if I could cut it off, lay it on the ground…Or, just like, say, for instance, you was a cancer, yourself, on this earth. Now, here is Divine healing. If I wanted to get rid of you in the way of a doctor’s way, I’d just keep…have to rub your body, or something another, till it just all vanished off the earth. There wouldn’t be no more of it, just like the doctor takes the growth off of you. But in the form of Divine healing, if you was a cancer, I’d just call your life out of you, and you’d go on. Your life would leave you, but your body would be here just the same as it was.
E-78 Так от, якраз отут зір і час — це найгірший ворог Бога у Божественному зціленні. Я не знаю, торкався цього Брат Бакстер коли-небудь на зібранні чи ні. Я сідав, пояснював це йому і Брату Босворту, знову й знову. Але ось що відбувалося. Мене бере сумнів, чи багато хто з людей осягнули це, тому що, за якийсь час, ти починаєш помічати, як люди повертаються, кажуть: “В мене було зцілення, Брате Брангаме, два чи три дні, але, благословен Бог, воно—воно покинуло мене”. І я бачу це, і я думаю, що це тому, що вони не поставили зібрання правильним чином. Люди не розуміють. В мене були люди, що виходили на платформу і були абсолютно сліпі, рак чи катаракта на очах, і читали цю Біблію після того, як за них помолилися, йшли собі; за три чи чотири дні були так само сліпі, як і при початку. Що сталося? Будь-кому відомо, що коли життя вийшло з якоїсь плоті, вона стискатиметься якийсь час. Чи вірно це?E-78 Now, there’s where sight and time is God’s worst enemy in Divine healing. I don’t know whether Brother Baxter ever gets to these things in the meeting. I sit down, explained it to him and Brother Bosworth, over and over. But here’s what’s happened. I doubt whether many of the people get it, because, after a while, you begin to find the people coming back, saying, “I had my healing, Brother Branham, for two or three days, but, bless God, it—it left me.” And I find it, and I think it’s because they don’t set the meeting right. The people don’t understand. I’ve had men to come to the platform and be totally blind, cancers, or cataracts over their eyes, and read this Bible after being prayed for, walk down; in three or four days be just as blind as they was in the first place. What happened? Anyone knows that when the life has gone out of any flesh, it shrinks for a while. Is that right?
E-79 Чи доводилося комусь коли-небудь, тут, вбивати оленя, чи корову, чи щось таке? Авжеж. Гаразд. Зваж його сьогодні, ви, хто мисливці, мої друзі. Вбий оленя і кинь його на ваги, скажи хлопцям, скільки він важить. І дивись! Вранці він буде на декілька фунтів легший, ніж був. Коли людина помирає, працівник поховального бюро в першу чергу виймає вставні зуби чи око, що там є, виймає це; бо воно стискається, воно виштовхне, тому що людське тіло стискається. Будь-яка інша плоть стискається. Коли життя вийшло з клітини, вона починає зменшуватися в розмірах, стискається. Це триватиме приблизно сімдесят дві години. А потім вона почне розпухати. Нехай-но маленького песика задавить на дорозі. Нехай він полежить на сонці десь три дні, і дивіться, що сталося. Собака став більшим, ніж був. Він розпухає. Це вірно? [Громада каже: “Амінь”.—Ред.]E-79 Anybody ever, here, kill a deer, or a cow, or anything like that? Sure. All right. You weigh it tonight, you hunters out here, friends of mine. You kill the deer and you throw him on the scale, tell the boys how much he weighs. Watch out! In the morning he’s going to be several pounds lighter than what he was. When a human being dies, the undertaker, the first thing, takes the false teeth or an eye, whatever it is in there, takes it out; because, it shrinks, it’ll push out because the human body shrinks. Every other flesh shrinks. When the life is gone out of the cell, it begins to move down, shrink. It’ll do that for about seventy-two hours. And then it’ll start swelling. Let a little dog get run over, out here on the road. Let him lay there in the sun for about three days, and watch what happened. He’s a bigger dog than he ever was. It swells up. Is that right? [Congregation says, “Amen.”—Ed.]
E-80 І ось, те саме відбувається, коли демона вигнано з хворого. Перші декілька днів: “О-о, я почуваюся чудово”. Потім починають казати: “Мені—мені ще гірше, ніж—ніж було. Я втратив своє зцілення”. Так само певно як віра була забрала це геть, невірство знову принесе це назад. Як віра вбиває це, так невірство воскрешає це. Ісус сказав: “Коли нечистий дух виходить з людини, він блукає безводними місцями, і він вертається з сімома іншими демонами”. І якщо добрий хазяїн дому не стоїть там на захисті тих дверей, він зайде туди. А добрий хазяїн твого дому — це твоя віра. Скажи: “Геть звідси!” Ось так.E-80 Well, that’s the same thing takes place when a—a demon is cast out of a sick person. The first few days, “Oh, I feel wonderful.” Then begin to say, “I’m—I’m sicker than I—than I ever was. I’ve lost my healing.” Just as sure as faith took it out, unbelief brings it right back again. As faith kills it, unbelief resurrects it. Jesus said, “When the unclean spirit is gone out of a man, he walks in dry places and he returns back with seven other devils.” And if the good man of the house isn’t standing there to protect that door, he’ll come right on in. And the good man of your house is your faith. Say, “Stay away!” That’s it.
E-81 Але тепер, поспостерігайте за пацієнтом, який одержав уздоровлення, у звичайному випадку, якщо тільки це не якесь видатне чудо. Воно, Божественне зцілення і чудо — це дві різні речі. Божественне зцілення — то одне; чудо — це інше. Але звичайний перебіг подій при Божественному зціленні, коли нечистого духа вигнано, демона раку, коли він залишає людину — “о-о!” Тепер, або, скажімо, візьмемо щось таке, щоб вам було більш предметно, я скажу, катаракту. Що відбувається, коли та людина…Якщо ви звернете увагу на сліпу людину. Я не знаю, чи був хто коли-небудь у мене із цим отут, з катарактою на очах. Я залишаю їх постояти декілька хвилин. Навіщо? Щоб почалося те стискання. Кажу їм, щоб знову прийшли, засвідкували нам. “О-о, оце так!” Вони чудово все бачать. “О-о, невже! Точно, я все бачу! Так! Я…” В чому справа? Життя вийшло; тіло катаракти стискається. І що ж, отак триватиме пару днів. Кажуть: “О-о, мені так добре”.E-81 But now you watch a patient that’s healed, ordinarily, ’less it’s an outstanding miracle. Which, Divine healing and a miracle is two different things. Divine healing, one thing; a miracle is another thing. But an ordinary run of Divine healing, when the unclean spirit is cast out, a cancer devil, when it leaves the person, “Oh!” Now, or say we’ll take something so you can see more visual, I’ll say, the cataract. What happened when that man…If you’ll notice a blind person. I don’t know whether I’ve ever had any here or not, yet, cataracted eyes. I’ll let them stand for a few minutes. Why? So that shrinkage begins to take place. Tell them to come back, give us a testimony. “Oh, my!” They can see wonderful. “Oh, my! Just, I can see things! Yes! I…” What’s the matter? Life is gone; the body of the cataract is shrinking. Well, it’ll do that way for a couple days. Say, “Oh, I’m getting so well.”
E-82 Та незабаром в них починає боліти голова, почуваються вже не так добре. Піднімаються наступного ранку — “я знову втрачаю зір”.E-82 And after a while, they begin to get a headache, don’t feel so good. Get up the next morning, “I’m losing my sight again.”
E-83 Хтось із них сказав: “Ага, ти просто напрактикував собі. Ота група святенників-стрибунів взяла тебе в роботу”. Не вір цьому! Це диявольська брехня. Якщо повіриш цьому — ти знову осліпнеш. Але якщо ти просто триматимешся далі, кажи: “Ні. Господи, я вірю”.E-83 Some of them said, “Uh-huh, you just worked up. That bunch of holy-rollers got you worked up.” Don’t you believe that! That’s a lie of the devil. If you believe that, you’ll go right back blind again.
But if you’ll just hold on, say, “No. Lord, I believe.”
E-84 Що відбувається потім? Оте тіло стільки-то часу розпухає. Воно знову затемнює той зір. Той рак у тілі розпухатиме. В тебе знову нитиме й болітиме. Потім ти відчуєш жахливу слабкість, почуватимешся дуже кепсько. Чому? Той великий наріст мертвої плоті знаходиться в тобі там, мертвий.E-84 Then what happens? That body swells for so long. It covers over that sight again. That cancer in the body will swell. You’ll become hurting and aching again. Then you’ll get horribly sick, terribly sick. Why? That big growth of dead flesh in you is laying there, dead.
E-85 Ти йдеш до лікаря, і він каже: “О-о, це нісенітниця. Там рак, просто там же. Я його бачу”. Звичайно ж, він там, але він мертвий. Аллілуя!E-85 You go back, the doctor and he say, “Oh, that’s nonsense. There’s the cancer right there. I can see it.” Sure, it’s there, but it’s dead. Hallelujah!
E-86 Тепер, потік крові має очистити тіло. Кожного разу, коли серце качає, воно проганяє кров по тілу, і вона підбирає ту інфекцію. Авжеж, тобі від цього буде погано. Що якби в тобі висів десь товстий кусень м’яса, або довжиною в змію, або щось таке розміром як твій палець, і висить там, і воно мертве, ось стільки-то мертвого м’яса висіло б у тобі, і воно гниє? Що ж, певна річ, потік крові повинен був би постійно очищати, струмуючи через це. Але там мертве тіло, воно висить там, бо життя вийшло з нього. Сила Божа, через віру, вигнала це. То демон; він повинен залишити.E-86 Now, the bloodstream has to purify the body. Every time the heart pumps, it throws the blood around the body, and it picks up that infection. Sure, it’ll make you sick. What if you had a chunk of meat hanging in you somewhere, or long as a snake, or something big around as your finger, and hanging in there, and it was dead, that much dead meat hanging in you, and it’s rottening? Well, of course, your bloodstream has to keep that pure, as it pumps through. But there’s a dead body, the thing hanging there, because the life is gone from it. The power of God, through faith, drove it out. He’s a demon; he has to leave.
E-87 Але причина — люди не проінструктовані. Вони відходять, здаються. І той самий демон тут як тут, щоб знову захопити владу. Коли Бог щось каже тобі на цій платформі, через Свого Духа, коли під натхненням, не сумнівайся в цьому, інакше гірша річ прийде на тебе, Він сказав. Бо Ісус сказав: “Останнє тій людині було всемеро гірше, аніж те, що було при початку”. Це вірно? Коли нечистий дух вийшов з людини, він блукав безводними місцями, повернувся з сімома іншими демонами. Тож не піддавайся невірству. Залишайся просто з Цим. Берися за це серйозно, від всього серця. Кажи: “Ні, панове! Я не захитаюся! Не має значення, як погано мені стане, це не має до цього жодного відношення”. Тоді, перше, що ти побачиш, з твоїм станом все стане ясніше. Все буде гаразд тоді. Розумієте, воно мертве. Те, що лікар забрав би з тебе під час операції, той самий наріст лежить у тобі без жодної ознаки життя.E-87 But, the reason, the people is not instructed. They go away, give up. And that same devil standing right there, to take over again. When God tells you anything on this platform, through His Spirit, when under inspiration, don’t you doubt that, or a worse thing will come upon you, He said. For Jesus said, “The last estate of that man was seven times worse than it was at the first place.” Is that right? When the unclean spirit went out of a man, he walked around in dry places, come back with seven other devils. So, don’t you disbelieve. Stay right with It. Mean it, from your heart. Say, “No, sir! I’ll not be moved! No matter how sick I get, that doesn’t have nothing to do with it.” Then, the first thing you know, you’ll be getting clear up. Everything will be all right then. See, it’s dead. The—the operation that the doctor would have taken from you, that same growth is laying in you, with no life in it.
E-88 Ти скажеш: “Життя, яке в ньому, Брате Брангаме, чи забере воно моє життя?” Ні, панове. Те життя — це життя, що різниться від твого. Я щойно показав вам, що ти є життя і став істотою, і воно є життя і стає істотою; і ти є від Бога, а воно — від диявола. Ви розумієте, що я маю на увазі? Демонологія. Так от, тобі слід розуміти, на що воно схоже, коли ти стоїш і дивишся на це.E-88 You say, “Life in it, Brother Branham, will it take my life?” No, sir. That life is a separate life from yours. I’ve just showed you that you are a life and become a being, and it’s a life and becomes a being; and you’re of God, and it’s of the devil. You see what I mean? Demonology. Now, you ought to see what that thing looks like when you stand and look at it.
E-89 О-о, подумати тільки, я вибачаюся, вже майже о пів на четверту. Вибачте мені. Погляньте-но, друзі. О-о, ось що потрібне цьому світові!E-89 Oh, my, I’m sorry, it’s almost three-thirty. I’m sorry. Look, friends. Oh, what this world needs!
E-90 Я вже десь років сім навчаю по всій Америці, проводжу ці служіння зцілення. Я тільки-но осягнув добре уявлення, щоб розпочати знову по всій країні, навчаючи Біблії та про демонологію, як люди зможуть зрозуміти те, що треба робити. І ось чому, вони йдуть на ці служіння, часто, і, хлопець…Якщо ти не розумієш, люди виходять, і часто буває так… Ось, пам’ятаєте того чоловіка, що приїхав і сказав, що в нього дар Божественного зцілення? Дар Божественного зцілення знаходиться у тобі, якщо ти зцілився. Це в тобі він. Будь-який дар приводиться в дію через віру. І немає значення, скільки в мені дару Божественного зцілення, я вірю в це всім своїм серцем, але ти міг би стати отут і, якщо в тебе нема віри такого самого роду, від нього тобі не буде жодної користі. Я міг би молитися за тебе годинами, й тижнями, й місяцями. Справа не в проповідниках з Божественним зціленням. Справа в тобі, в якому є цей дар Божественного зцілення, що вірить у зцілення, бо це через віру. Через віру! Кожен Божий чин — через віру.E-90 I have been about seven years, teaching across America, having these healing services. I just got a good notion to starting back across the country, teaching the Bible, and on demonology, how the people can understand what to do. And that’s the reason, they go to these meetings, lot of times, and, fellow…If you don’t understand, the people come out, and many times…
Now, remember that fellow that come and said he had a gift of Divine healing? The gift of Divine healing was in you if you got healed. It’s you, the one. Any gift operates by faith. And no matter how much gift of Divine healing I got, I believe it with all my heart, but you could stand here and, if you haven’t got the same kind of faith, it don’t do you no good. I could pray for you, for hours and weeks and months. It isn’t the preachers with the Divine healing. It’s you that’s got the gift of Divine healing, that believes in being healed, ’cause it’s by faith. By faith! Every operation of God is by faith.
E-91 Все військове спорядження Боже — це через віру. В нас нема нічого природного від цього світу. Все, що належить Християнській церкві — це діяння віри. Погляньте на спорядження Боже: любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, тихість, лагідність, терпеливість. Це вірно? Все надприродне, нічого природного. Тому ми не дивимося на природне, бо ми діємо надприродним. І єдине, як ми можемо закласти основу цього — це віра — на тому, що, як сказав Бог, є Правдою, і ми дивимося на Невидиме. І ми називаємо те, чого нема, так немовби це є; подібно як називав Авраам, і одержав це. Амінь! Авраам називав те, чого нема, подібно як і називав був Бог, так немовби воно є. У віці ста років, не захитався в обітниці Божій через недовір’я.E-91 The whole armor of God is by faith. We haven’t got one natural thing of this world. Everything of a—a Christian church is a faith act. Look at the armor of God, love, joy, peace, longsuffering, goodness, meekness, gentleness, patience. Is that right? Everything supernatural, nothing natural. So we don’t look at the things natural, because we’re operating supernatural. And the only way we can base it, is faith, is on what God said was the Truth, and we look at the Unseen. And we call those things which are not, as though they were; like Abraham did, and got it. Amen! Abraham called those things which was not, like God did, as though they were. Being a hundred years old, staggered not at the promise of God through unbelief.
E-92 Я міг би якраз уявити собі це, а ви могли б? Уявляю, як Сарра піднімається якось уранці. Бог сказав: “Аврааме!” Сказав: “Аврааме, в тебе буде дитина”.E-92 I could just imagine that, couldn’t you? See Sarah get up one morning. God said, “Abraham!” Said, “Abraham, you’re going to have the baby.”
E-93 Сарра піднялася. Каже: “Як ти почуваєшся, Сарро?” Це змішана юрма, але послухайте-но. “Жодних змін”.E-93 Sarah got up. Say, “How you feeling, Sarah?” This is a mixed multitude, but listen.
“No different.”
E-94 “Що ж, слава Богові, вона в нас буде! Іди купуй пелюшки, та прищіпки, та усе інше. Готуйся”. Гаразд, минає ще місяць. “Сарро, як ти почуваєшся?” “Жодних змін”. Минув рік. “Сарро, як там?” “Жодних змін”. Минуло десять років. “Жодних змін”. Минуло двадцять п’ять років. “Жодних змін”.E-94 “Well, glory to God, we’re going to have it! Go get the bird-eye and the pins, and everything. Get ready.”
All right, another month passed. “Sarah, how you feeling?”
“No different.”
Year passed. “Sarah, what about it?”
“No different.”
Ten years passed. “No different.”
Twenty-five years passed. “No different.”
E-95 Авраам, замість того, щоб занепасти духом, він ставав все сильнішим і сильнішим. Він постійно усвідомлював, що це буде ще більш схожим на чудо, бо він вірив Богові, і він не захитався в обітниці Божій через недовір’я. Він сказав: “Вона в нас буде!” І одного ранку черево в Сарри почало рости, і народився маленький Ісак, тому що Авраам вірив Богові. І він дивився на все і вважав те, чого нема, так немовби воно є.E-95 Abraham, instead of getting weak, he got stronger and stronger. He knowed it was going to be more of a miracle all the time, ’cause he believed God, and he staggered not at the promise of God through unbelief. He said, “We’re going to have it!” And one morning the womb of Sarah begin to swell, and little Isaac was born, because Abraham believed God. And he looked at the things, and counted those things that was not as though that they were.
E-96 Не через почуття, не через зір. Ти ходиш не почуттями чи зором. Це через віру. І коли Бог проголосив щось, сказав: “Все, чого ви в молитві попрохаєте — вірте, що одержите це”, — в такому разі тримайся за це. Бог так сказав — це має бути так! Амінь. Демони! Віра в Отця, віра в Сина Його, Віра в Духа Святого, ці троє — Одно; Демон втікає, а грішник встає; Віра в Єгову ввесь світ струсоне. Це так. О-о, подумати тільки! Авжеж, це так. Май віру в Бога. Дивися на Нього. Не хитайся. Залишайся просто там. Бог так сказав!E-96 Not by feelings, not by sight. You don’t walk by feelings or sight. It’s by faith. And when God has pronounced anything, said, “Whatever things you ask, when you pray, believe you receive it,” then hold onto it. God said so, it’s got to be so! Amen. Demons!
Faith in the Father, faith in the Son,
Faith in the Holy Ghost, three in the One;
Demons will tremble and sinners awake;
Faith in Jehovah will anything shake.
That’s right. Oh, my! Certainly it is. Have faith in God. Look to Him. Don’t you move. Stay right there. God said so!
E-97 І, демони, хто вони такі? Це духовні істоти. Ось, лікар каже: “В тебе рак. В тебе туберкульоз. В тебе катаракта. В тебе плеврит. В тебе оце”. Це демон. Це певне життя, і за цим життям стоїть певний дух. Хто з вас знає і може зрозуміти, що рак, катаракта, в нього—в нього…Це певний дух, в ньому є—є життя. Що ж, ніщо не може мати життя без духа, розумієте, тож там повинно бути певне життя, щоб задіяти це де-небудь.E-97 And, demons, what are they? They’re spiritual beings. Now, the—the doctor says, “You got cancer. You got TB. You got cataract. You got pleurisy. You got this.” It’s a devil. It’s a life, and behind that life is a spirit. How many knows and can see that a cancer, cataract, it’s got—it’s got…It’s a spirit, got—got life in it. Well, nothing can have life without spirit, you see, so there has to be a life to operate that, somewhere.
E-98 Навіть оте дерево там має в собі життя. Вся наука в світі не змогла витворити жодної билиночки. Ви знали це? Вони зроблять щось схоже на неї, але вони не можуть віднайти формули життя. Це Бог. Розумієте? Ісус сказав до дерева: “Прокляте ти. Нема в тебе плодів — в тебе їх і не буде, жодного”. Вони знов проходили повз те місце. Це було десь о восьмій годині того ранку. Проходили знову десь об одинадцятій, коли йшли на обід. Петро промовив: “Поглянь на те дерево, воно мертве, від коренів угору”. Чому? Ісус заборонив тому життю, що було в тому дереві, що було в корені, і воно все померло. Аллілуя!E-98 Even that tree there has life in it. All the science in the world couldn’t make one blade of grass. Did you know that? They make something looks like it, but they can’t find the formula of life. That’s God. See? Jesus said to the tree, “Cursed be you. You don’t have any fruit, and you’ll never have any.” They passed back by there. It was about eight o’clock that morning. Passed back about eleven o’clock, as they was going to dinner. Peter said, “Look at that tree, it’s dead from the roots up.” Why? Jesus rebuked the life that was in that tree, that was in the roots, and the whole thing died. Hallelujah!
E-99 Той самий Христос може заборонити ракові, від кореня, і воно все помре. Те дерево стояло там таке саме, як і раніше, за години перед цим, але ти бачиш, що листя починає опадати, і потім бачиш, як кора починає відставати. І…Почало розпадатися, день за днем і тиждень за тижнем, і невдовзі від того дерева не лишилося ні дрібочки. Аллілуя! Рак, пухлина, катаракта чи що інше повинно піти, коли промовляє Христос. Він виганяє демонів. І Він сказав: “Іменем Моїм будуть виганяти демонів, говоритимуть новими мовами, братимуть змій чи вип’ють що смертоносне — не зашкодить їм. Якщо покладуть свої руки на хворих — ті видужають”.E-99 That same Christ can rebuke a cancer from the roots, and the whole thing will die. That tree was standing there just the same as it was, hours before, but you find the leaves begin to drop off, and then see the bark begin to peel off. And the…Begin to wear away, day after day, and week after week, and after a while there wasn’t even one speck of that tree left. Hallelujah! Cancer, tumor, cataract, or anything else, will have to go when Christ speaks. He cast out devils. And He said, “In My Name they shall cast out devils, speak with new tongues, take up serpents, or drink deadly things, it’ll not harm them. If they lay their hands on the sick, they shall recover.”
E-100 Ви любите Його? Вибачте мені, що я протримав вас тут годину в цей післяобідній час, сидите тут. Ви любите Господа? [Громада каже: “Амінь”.—Ред.] Що станеться зараз? Якщо ви приймете Христа як свого зцілителя, і повірите у своєму серці, що з вами дещо сталося, і повірите, що вас уздоровлено, — ви будете вірити в те, що вас уздоровлено? Не дозволяйте дияволові нічого до себе пришпилювати. Просто рухайтеся далі. “Лікарю, — скажете—скажете, — лікарю, як воно виглядає?” Він сказав: “Ох, воно й досі там”.E-100 You love Him? I’m sorry I kept you an hour here this afternoon, sitting here. You love the Lord? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] What’s going to happen now? If you accept Christ as your healer, and believe in your heart that something has happened to you, and you believe you’re healed, are you going to believe that you’re healed? Don’t let the devil pin nothing else on you. Just keep on.
“Doctor,” say—say, “doctor, how does it look?”
He said, “Why, it’s still there.”
E-101 Ви знаєте в своєму серці, ви знаєте, що сталося. Ха! Перше, що ви побачите, скажіть: “Ну, цікаво, що там сталося з тією річчю?”E-101 In your heart you know, you know what’s happened. Huh! First thing you know, say, “Say, wonder what happened to that thing?”
E-102 Потім скажіть: “Слухайте-но, лікарю, я вам розповім. Ось що сталося: Ісус Христос уздоровив мене. Це так. Ісус Христос уздоровив мене”.E-102 Then say, “Look, doctor, I’m going to tell you. Here’s what happened, Jesus Christ healed me. That’s right. Jesus Christ healed me.”
E-103 Гаразд, давайте схилимо свої голови лише на хвилину. Брате Уїллете, чи не підійдеш ти сюди-но, брате?E-103 All right, let’s bow our heads just a moment. Brother Willett, would you come here just a minute, brother?
E-104 Отож, Небесний Отче, ми вдячні за Кров Христа. І, можливо, часом буває так, що Твій слуга, Господи, не послуговується мудрістю, промовляючи так довго. Але я, можливо, почуваюся як Павло, що проповідував якось увечері цілу ніч. Один хлопчик випав з вікна і вбився на смерть. І той апостол, зі Словом Божим у своєму житті, пішов та поклався тілом на хлопця — життя увійшло в нього, і він знову ож ив.E-104 Now, Heavenly Father, we’re thankful for the Blood of Christ. And maybe sometimes that Thy servant, Lord, doesn’t use wisdom, by speaking so long. But I maybe feel like Paul, that preached all night one night. A little fellow fell out of the window and got killed. And that apostle, with the Word of God in his life, went and laid his body over the boy, life come in him and he lived again.
E-105 Любий Боже, я усвідомлюю, що сонце цієї великої цивілізації вже сідає, давно вже вигорівши, середина дня вже минула, лягають вечірні тіні. Пробивається Величне Світло з Царства Божого, щоб відвоювати собі місце в цього густого мороку, що накриває землю. Боже, я усвідомлюю, що з кожним днем я старію. Дозволь мені йти, Господи. Дай мені сили. Допоможи мені розповідати цю величну Правду повсюди. Допоможи нам завтра в післяобідній час, щоб ми зрозуміли більше.E-105 Dear God, I realize that the sunset of this great civilization is now setting, way past spent, the middle of the day is gone, the evening shadows are falling. Great Light is breaking forth from the Kingdom of God, to take its place of this gross darkness coming on the earth. God, I realize I’m getting older every day. Let me go, Lord. Give me strength. Help me to tell this great Truth everywhere. Help us, tomorrow afternoon, that we’ll understand more.
E-106 І, любий Боже, благослови це невеличке зібрання в цей післяобідній час. Сьогодні ввечері, коли вони зберуться для служіння зцілення, нехай кожен чоловік і кожна жінка підійдуть один до одного, та почнуть розмову, та говоритимуть: “Ось, тут є…ніяких—ніяких більше сумнівів. Тепер ми розуміємо, звідки це приходить. Ми знаємо, що це диявол. І ми знаємо, що коли він залишає, він повинен піти за наказом від Бога. Він повинен. Бог вже сказав так. Він повинен залишити”. Потім, нехай вони вийдуть, щасливі, радіючи, проголошуючи своє зцілення. Ніщо, нехай ніщо більше не встоїть в них на шляху; просто підуть, вірячи.E-106 And, dear God, bless this little audience this afternoon. Tonight, when they gather in for the healing service, may every man and every woman get to one another and go to talking, and saying, “Now, here is…don’t—don’t have any more doubt. We understand where it comes from now. We know it’s a devil. And we know when he leaves, he has to come at the command of God. He has to. God has done said so. He has to leave.” Then, may they go out, happy, rejoicing, claiming their healing. Nothing, let nothing stand in their way, anymore; just go, believing.
E-107 І, Боже, нехай в цієї невеличкої церкви тут і в цих церков, що співробітничають, нехай в них почнеться пробудження після цього зібрання, Господи, яке просто пронесе це, і багато сотень душ буде приведено до Царства Божого. Даруй це, Отче. Нехай чоловіки та жінки тут, з країн звідусіль та з інших місць, нехай вони понесуть Послання туди до своїх церков, і нехай в них буде старомодне пробудження. Даруй це, Господи. Пробач нам нині наші гріхи. Допоможи нам бути Твоїми слугами. В Ім’я Ісуса Христа. Амінь.E-107 And, God, may this little church here, and these cooperating churches, have a revival after this meeting, Lord, that’ll just pack it through, and many hundreds of souls be brought into the Kingdom of God. Grant it, Father. May men and women here, from across the nations and other places, may they take the Message back to their churches, and may they have an old-fashioned revival. Grant it, Lord. Forgive us of our sins now. Help us to be Your servants. In Jesus Christ’s Name. Amen.
E-108 Я хотів би знати, поки ви тут сидите, чи є сьогодні в цьому будинку грішник, який сказав би: “Брате Брангаме, згадай мене у молитві”? Ви, ви піднімете свою руку? Чи є тут грішник? Я не…Благословить вас Бог, жіночко. Чи є? Благословить вас Бог, добродію. Вас, і вас, і вас, благословить вас Бог. Мені цікаво знати, чи ви…Отож, це до вас.E-108 I wonder, while you sitting here, is there a sinner in the building today, would say, “Brother Branham, remember me in prayer”? Will you, will you raise up your hand? Is there a sinner person? I don’t…God bless you, lady. Is there? God bless you, sir. You, and you, and you, God bless you. I wonder if you…Now, this is to you.
E-109 Розумієте, я не вірю в те, щоб іти вглиб зібрання. Я не критикую інших, які чинять це. Я не вірю в те, щоб іти вглиб зібрання і намагатися когось витягти. Розумієте? “Ніхто не може прийти, якщо не Отець, Який притягнув його”. Розумієте? Це вірно. Ти просто витягуєш його туди всупереч його волі. Розумієте? Але якщо Бог стукає в твоє серце — ти найпривілейованіша в світі людина. Ви просто не знаєте, зі скількома людьми я говорив.E-109 See, I don’t believe in going back in the audience. I don’t criticize others who do it. I don’t believe in going in the audience and trying to pull someone. See? “No man can come, except the Father Who drawed him.” See? That’s right. You just pull him up there against his will. See? But if God knocks at your heart, you’re the greatest privileged person in the world. You just don’t know how many people I’ve talked to.

Нагору

Up