Провідник

Дата: 62-1014E | Тривалість: 1 год. 37 хв. | Переклад: VGR
Джефферсонвілль, Індіана, США
E-1 Благословить тебе Господь, Брате Невілл. Дуже радий повернутися до церкви сьогодні ввечері. Трошки захриплий. Досить-таки довге Послання цього ранку, та втім, я, звичайно ж, щасливий, що Його було викладено. І я насолодився Їм сам, викладаючи Його, і я сподіваюся, що й для вас було втіхою слухати Його.E-1 The Lord bless you, Brother Neville.
So happy to be back in the church tonight. Just a teeny bit hoarse. Kind of a long Message this morning, and I'm sure happy It was here, though. And enjoyed It myself, bringing It, and I hope you enjoyed hearing It. [Congregation says, "Amen."—Ed.]
E-2 Не забудьте ж, завжди пам’ятайте це, що то є складові, які будують Христового слугу. Дивіться, по-перше — віра, потім — чеснота. І пам’ятайте, Святий Дух не може завершити Божу будівлю, доки усі ці складові не задіяні Духом. Розумієте? Незалежно від того, що ви чините, розумієте. Це є складові, які будують Тіло Христове, розумієте, ось ті складові. Отож, не забудьте цього, що першою ось тут стоїть ваша віра. Чеснота, пізнання, і так далі, мають бути додані до неї, доки не буде виявлено повного ?браза Христового, тоді Святий Дух сходить на це та запечатує це як одне Тіло. Все це повинно бути. Ось тому то, Ісус сказав: “За їхніми плодами ви пізн?єте їх.” Бачите, плід! Ви неспроможні приносити плід без того, щоб всі ці складові не зрощували його у вас. І тоді, коли все це займає місце світськості та—та богозневаги та всього іншого, ось тоді все невірство вигнане, тоді все світське минулося, тоді там вже нічого не залишилося, окрім нового створіння у Христі. І потім, до Ефесян 4:30 говориться: “Не засмучуйте Святого Духа Божого, Яким вас запечатано до дня вашого відкуплення.” Запечатано в Царство Боже! Так, не забудьте цього. Тримайте це у вашій пам’яті, спочатку необхідні всі оці складові. В такому разі ця печатка — це Дух Святий, Останній Камінь, який запечатує нас у Тіло. Добре.E-2 Don't forget now, always remember this, that these are the things that build the servant of Christ. See, faith first, then virtue. And now remember, the Holy Spirit cannot cap the building of God until these things are operating by the Spirit. No matter what you do, see. Those are the things that builds the Body of Christ, see, those things. Now, don't forget that, that this here is first, is your faith. Virtue, knowledge, and so forth, is to be added to it, until the complete stature of Christ is made manifest, then the Holy Spirit comes upon it and seals it as one Body. These things must be. Therefore, Jesus said, "By their fruit they are known." See, fruit! You could not bear fruit without these things to bear it in you. And then when all this takes the place of worldliness and—and ungodliness, and so forth, then all unbelief is cast out, then all the things of the world is passed away, then there's nothing but a new creature in Christ. And then Ephesians 4:30 says, "Grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed to the day of your redemption." Sealed into the Kingdom of God! Now, don't forget that. Keep that in mind now, takes these things first. Then the sealing is the Holy Spirit, the Cap that seals us into the Body. All right.
E-3 У нас зараз є одне молитовне прохання за Сестру Літл, з Чікаго, її чоловік попав у автомобільну катастрофу і знаходиться просто на межі смерті, Сестра Літл. І Едіт Райт, наша сестричка звідси, яку ми знаємо вже дуже давно, вона зараз в дуже-дуже поганому стані, у себе вдома сьогодні, і вони хотіли сказати про це церкві, щоб ми всі разом могли помолитися за цю потребу. Тепер схилимо наші голови на хвилинку.E-3 We got a—a request now for Sister Little, of Chicago, her husband has been in an automobile accident and is laying just at the point of death, Sister Little. And Edith Wright, our little sister here that we've knowed for so long, she's very, very bad, at her home tonight, and they wanted to announce this to the church so we could all pray together for this request. And now let us bow our heads just a moment.
E-4 Наш любий, Небесний Батьку, ми збираємося (через віру) навколо Престолу Божого, і ми прохаємо про Божественну милість до цих прохань. Брат Літл, автокатастрофа, на межі смерті. Боже, допоможи йому. Нехай Дух Святий перебуватиме біля його ліжка та поверне його знову до нас, Господи. І Едіточка Райт ось там, я молю, Боже, щоб Дух Святий цього вечора перебував біля її ліжка та знову відновив їй її здоров’я. Даруй це, Батьку. Ти бо обіцяв все це, і ми віримо в це. І як ми розмірковували цього ранку, що відстань нічого не значить для Тебе, Ти бо настільки ж великий на одній частині світу, як і на іншій, бо Ти всюдисутній, всемогутній та безкінечний. І ми молимо, Батьку, щоб Ти дарував ці прохання через Ім’я Ісуса Христа. Амінь.E-4 Our precious, Heavenly Father, we are gathering around (by faith) the Throne of God, and we're asking for Divine mercy for these requests. Brother Little, a car accident, near death. God, help him. May the Holy Spirit be at his bedside and bring him back to us, Lord. And little Edith Wright down there, I pray, God, that the Holy Spirit will be by the side of her bed tonight and will restore her health to her again. Grant it, Father. Thou hast promised these things, and we believe them. And as we was thinking this morning, that distance means nothing to You, You are just as great one part of the world as You are the other, because You're omnipresent, omnipotent, and infinite. And we pray, Father, that You will grant these requests through Jesus Christ's Name. Amen.
E-5 Дуже щасливий бути тут цього вечора знову, дуже. І я знаю, що тут спекотно. Ці три зібрання поспіль, і це…Я знаю, що деяким з вас треба буде подолати відстань у п’ятьсот миль за час від теперішньої години до ранку. І, починаючи з післязавтра, я маю подолати дорогу у тисячу чотириста миль після цього. Тому то, тому я—я сподіваюся, що для всіх вас це був незабутній час. І цей час був незабутнім для мене, приїхати до вас. Єдине, про що ми зробили запит, дуже багато кому довелося залишитися назовні, бо тут недостатньо місця, нам не можна занадто ущільнювати проходи, це забороняється службою пожежної безпеки. Отож, ми тепер намагаємося набути трохи більшу церкву, щоб, коли ми збираємося, щоб в нас було достатньо місць для людей.E-5 Very happy to be in tonight again, to… And I know it's hot. These are three straight meetings, and it's… I know some of you has got as much as five hundred miles to drive between now and morning. And starting after tomorrow, I got fourteen hundred to drive after that. So, so I—I trust that it's been a great time for all of you. And has been a great time for me to visit with you. There's only one thing that we have requested, so many has to be turned away because there's no room, we can't jam the aisles too much, the fire department will not stand still for that. So we're trying now to get a little bigger church, so that when we're in, and we can have seating room for the people.
E-6 І тепер, будь-коли, вам завжди раді тут у цій скинії, де в нас нема ніякого віровчення, крім Христа, ніякого закону, крім любові, ніякої книги, крім Біблії. І тому…І нашим пастором тут є Брат Орман Невілл. І наша громада тут складається з багатьох людей, які збираються тут як міжденомінаційна скинія, куди ви приходите та поклоняєтеся Богові згідно того, як це диктується вашим власним сумлінням. Ми завжди раді вам. І тому приходьте, коли у вас є така можливість, ми завжди раді приймати вас.E-6 And now, anytime, you're always welcome here at the tabernacle, where we have no creed but Christ, no law but love, no book but the Bible. And so… And our pastor is Brother Orman Neville here. And we have the congregation here of—of many people who gather in as an interdenominational tabernacle, where you come here and worship God according to the dictates of your own conscience. We're always glad to have you. And so come when you can, we're always glad to receive you.
E-7 І тепер, наступного разу, наскільки мені відомо, я буду з вами тоді, коли церкву буде закінчено. І я тоді хотів би, після Періодів Церкви ми хочемо підійти до семи останніх Печаток, і сім останніх Печаток у Книзі Об’явлення, навчати Цьому.E-7 And now the next time, as far as I know, to be with you, will be after the church is completed. And I want to then, after the Church Ages, there we want to go then to the seven last Seals, and the seven last Seals in the Book of Revelation, to teach That.
E-8 І ось, трапляється дуже багато випадків, що приїжджають хворі та стражденні, і під час цих зібрань, де необхідні видіння, і приходять на спеціальні приватні розмови. Якщо я ввійду в це, тоді я—я просто не зможу вловити різниці поміж ними, і, ви знаєте, мені після цього важко говорити. І кожному відомо, що на наших кампаніях зцілення, що звичайно проповідь бере на себе містер Бакстер або хтось інший, а я вже виходжу, щоб молитися за хворих, тому що це потребує досить-таки певного напруження зусиль. І я декілька хвилин тому молився за деяких людей, і потім я побачив тут одну маленьку дитину, яку лікарі…щось таке з її спиною, з самого народження. Вийшовши, я побачив, що вона сиділа там у гіпсовій пов’язці. Це дитя вже більше ніколи не буде калікою, з нею все буде гаразд. Авжеж, це так, розумієте. Так, я знаю це. Розумієте, я певен в цьому. Отож, ми хочемо мати нашу віру та вірити в Бога.E-8 And now there's so many times that sick and afflicted comes, and during these meetings, where visions are required, and come for special interview. If I get into that, then I—I just can't get the difference between them, and, no, it's hard for me to speak after that. And everyone knows that in our healing campaigns, that Mr. Baxter or someone usually does the preaching, and I come out to pray for the sick, because it's just a little strenuous. And I was praying for some people a few moments ago, and then I met a little child here that the doctors… something in its back, is born some way. Coming out, I seen it sitting there in a cast. That child will never have to be crippled like that, it's going to be well. Sure, it is, see. That's, I know that. See, I'm positive of that. So we want to have our faith and believe in God.
E-9 Кожен з вас, і багато хто з вас незнайомі зі мною, всі служителі і так далі. Якщо я не помилився, це Брат Крейз. Так? Брате Крейз, я—я маю вибачитися перед вами, що не прибув туди на те посвячення. Можливо, я приїду туди на зібрання у вихідні, це буде настільки ж добре. Гаразд? Там у Блумінгтоні. Чи все у вас добре? Гаразд. Мені здається, дехто з цих братів тут є служителями. Ви служитель? Так, добродію. Господь благословить вас. Хто з служителів присутній сьогодні тут в цьому приміщенні, підніміть вашу руку. Так, це справді непогано. Ми раді, що ви тут, справді дуже раді. Бог благословить вас!E-9 Each one of you, and many of you are strangers to me, all ministers and so forth. If I'm not mistaken, this is Brother Crase. Is that right? Brother Crase, I—I owe you an apology, for not getting up there on that dedication. Maybe I'll get up there for a weekend meeting, be just as good. Is that right? Up at Bloomington. Are you doing well? Good. Some of these brothers here are ministers, I suppose. You're a minister? Yes, sir. The Lord bless you. And how many ministers is in the building, let's see your hand. Well, that's just fine. We're glad to have you here, just so happy. God ever bless you!
E-10 Тепер, щоб ми могли закінчити дійсно рано, декому з них їхати до Джорджії, Теннесі, Нь’ю-Йорку, повсюди, після сьогоднішнього вечора, від сьогодні. Отож, їдьте обережно. Якщо тебе хилить до сну, і не хочеш зупинятися в мотелі, з’їжджай на бік дороги та й спи собі, доки…Ось як я роблю. Розумієте, просто з’їжджай набік та й спи. Ні в якому разі, ні в якому разі не їдь, коли ти сонний. Це небезпечно. І, пам’ятайте, то не ви, це той хлопець, за яким вам потрібно пильнувати. Розумієте? Ви знаєте, куди ви їдете, та ви не знаєте, куди він їде, тому—тому ви маєте пильнувати за тим приятелем. Отже, будьте певні, що ви увесь час напоготові, щоб пильнувати за цим.E-10 Now, so that we can get out real early, some of them are going to Georgia, Tennessee, New York, everywhere, from tonight, starting tonight. Now, drive careful along the road. If you get sleepy, you don't want to go in a motel, drive off the side of the road and sleep till you… That's the way I do. See, just drive off and sleep. Don't, don't drive while you're sleepy. It's a bad thing. And, remember, it's not you, it's the next fellow you have to watch. See? You know where you're going, you don't know where he's going, so—so you have to watch that guy. So, be sure that you be alert all the time, to watch for it.
E-11 Ось, я хочу сьогодні прочитати одне місце з Писання, яке міститься у Євангелії Св. Івана. Ось, ці невеличкі місця Писання, які ми прочитуємо та на які посилаємося, повинні служити нам за основу того, що ми намагаємося сказати. І завжди, я жодного разу, наскільки я пам’ятаю, не виходив за катедру для того, щоб намагатися сказати щось лише заради того, щоб сказати. Я завжди стараюся чекати, пильнувати, досліджувати, молитися, поки я не відчую, що в мене є щось таке, що допоможе людям. Якщо я неспроможний допомогти, тоді мені взагалі нічого тут стояти, розумієте. Стоїш — старайся допомогти! І цього вечора, звичайно, більша частина нашого зібрання вже роз’їхалася після ранкового зібрання, і їм потрібно було їхати додому, багато кому з них. Але, цього вечора, я сказав вам, якщо ви залишитеся, ми постараємося мати розмову приблизно на сорок п’ять хвилин про щось таке, що, я сподіваюся, допоможе нам. І тепер за основу ми візьмемо ось зі Св. Івана, 16-ий розділ, і давайте розпочнемо з—з 7-го вірша 16-го розділу, і читатимемо до—до 15-го вірша.
Кажу вам, однак, правду: Ліпше для вас, щоб Я відійшов; бо коли Я не відійду, Утішитель до вас не прийде; якщо ж відійду — пришлю Його до вас.
І коли Він прийде, то Він виявить світові про гріх, про правду і про суд.
Щодо гріха — що не вірують в Мене;
Щодо правди — бо Я йду до Батька Мого, і ви вже більше Мене не побачите;
Щодо суду — бо князя цього світу вже засуджено.
Ще багато чого Я маю сказати вам, та ви тепер не можете знести.
А коли прийде Він, той Дух правди, Він вас допровадить до цілої правди; бо Він не буде казати Сам від Себе, але що тільки Він почує — те й казатиме, і що має настати — Він звістить вам.
Бо, Він прославить Мене, бо Він візьме з того, що належить Мені, та й вам сповістить.
Усе, що має—має Батько — то Моє; тому то й сказав Я, що Він візьме з того, що належить Мені, та й сповістить це вам.
E-11 Now, I wish to read tonight a portion of Scripture found over in the Book of Saint John. Now, these little Scriptures that we read and refer to, are to give us a basic for what we are trying to say. And always, I have never one time, as I ever remember, of ever coming to the pulpit, to try to just say something to be saying. I always try to wait, watch, study, pray, until I feel that I have something that would help the people. If I can't be a help, then there's no need of me to be standing here, see. Is, try to help! And now tonight, course, the bigger part of our crowd has moved out from this morning, and they had to go home, many of them. But, tonight, I told you if you stayed over we'd try to have just about a forty-five-minute talk on something that I hope would help us. And we're going to base this now on Saint John, the 16th chapter, and let's begin about the—the 7th verse of the 16th chapter, and read through the—the 15th verse.
Nevertheless I tell you the truth; It is expedient for you that I go away: for if I go not away, the Comforter will not come unto you; but if I depart, I will send him unto you.
And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment:
Of sin, because they believe not on me;
Of righteousness, because I go to my Father, and you see me no more;
Of judgment, because the prince of this world is judged.
I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now.
Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak: and he shall show you things to come.
For, he shall glorify me: for he shall receive of mine, and shall show it unto you.
All things that the Father has—hath are mine: therefore said I, that he shall take of mine, and shall show it unto you.
E-12 Ось у цьому 13-му вірші: “А коли прийде Він, той Дух Правди, Він вас допровадить до цілої Правди. Коли Дух Правди прийде, Він вас допровадить до цілої Правди.” Що є Правдою? Слово. “Бо Він говоритиме, Він не говоритиме Сам від Себе; але що Він почує, те Він і говоритиме. Що Він почує, те Він і говоритиме.” Іншими словами, Він буде Тим, хто усе відкриє, розумієте. І 4-ий розділ Євреям, Біблія сказала, що “Боже Слово гостріше, діяльніше за меча обосічного, Розпізнавач думок розуму, серця.” Бачите — “Що Він почує — те Він і казатиме, і що має настати — Він звістить вам.” Бачите? Хто виконає це? Святий Дух, Який прийде в Ім’я Господа Ісуса.E-12 Now in this 13th verse. "Howbeit when the Spirit of Truth is come, He will guide you unto all Truth. When the Spirit of Truth is come, He will guide you into all Truth." What is Truth? The Word. "For He shall speak, He shall not speak of Himself; but what He hears, He'll speak. What He hears, He'll speak." Other words, He'll be the One that will reveal the thing, you see. And the 4th chapter of Hebrews, the Bible said that "The Word of God is sharper, more powerful than a two-edged sword, a—a Discerner of the thoughts of the mind, the heart." See, "What He hears, He'll speak, and He will show you things to come." See? What's going to do that? The Holy Spirit Who will come in the Name of the Lord Jesus.
E-13 І я хотів би зайняти ці наступні декілька хвилин, щоб звернути вашу увагу на слово “провідник,” Провідник. Вам відомо, в мене є досить-таки певний досвід в лісах. Провідник, той, хто показує вам навколишню місцевість. Вам необхідно мати провідника, коли ви не знаєте, куди ви йдете. І мавши справу з полюванням, та по всьому світу, в мене була можливість зустрічати провідників. Та й я сам є провідником, в Колорадо, бо знаю цю місцевість, пасовиська та все таке інше, я можу бути провідником в Колорадо.E-13 And I would like to take these next few minutes to call your attention upon the word "guide," A Guide. You know, I've had some quite experience in the woods. A guide, someone to show you around. You have to have a guide when you don't know where you're going. And being acquainted with hunting, and of the world around, I've had the—the opportunity to meet guides. And I am a guide, myself, in Colorado, because knowing the country, ranching, so forth, I can guide in Colorado.
E-14 Отож, провідник повинен знати дорогу. Він повинен знати, куди він іде і що він робить, і як подбати про вас в дорозі. Розумієте? Він має пильнувати за тим, щоб ви не загубилися. Провідник — це вибрана людина. Штат добирає цю людину, якщо вона є провідником. І ось, збираючися в подорож у дику місцевість, де раніше, можливо, вам не доводилося бувати, недобре для вас іти без нього. Щиро кажучи, в деякі місця ви взагалі не зможете піти без нього, наприклад, у Канаді. Провідник повинен підписати твою ліцензію інспекторові по охороні дичини. Він повинен сам особисто поставити підпис, і він відповідає за тебе. Коли з тобою щось станеться, він за це відповідатиме. Він повинен піклуватися про тебе. Він повинен пильнувати, щоб ти не заблукав. Він має бути певен, що він не пошле тебе кудись, звідки ти не знайдеш дороги назад. І якщо ти справді заблукаєш, він повинен настільки добре знати цю місцевість, щоб він міг в будь-який час вивести тебе. Він повинен знати все це, інакше він не може бути провідником, він не може бути кваліфікований як провідник.E-14 Now, a guide has to know the way. He has to know where he's going and what he's doing, and how to take care of you along the road. See? He's got to see that you don't come up lost. A guide is a selected man. The state selects this man if he is a guide. And, now, in going on a trip into the wilderness, where perhaps you're not used to going, it's not a good thing for you to go without one. Frankly, some places you can't even go without one, for instance, Canada. The—the guide has to sign your license to the game warden. He has to sign hisself in, and he is responsible for you. If anything happens to you, it's his responsibility. He's got to take care of you. He's got to see that you're not lost. He's got to be sure that he don't send you in somewhere that you don't know your way back. And if you do get lost, he's got to know the country so well that he can pick you up just any time. He's got to know all these things or he cannot be a guide, he cannot be licensed to be a guide.
E-15 Для всього цього, іноді вам необхідно призначити на зустріч, заздалегідь подзвонити і домовитися, забронювати місце, щоб вас узяли. І якщо ваш…Іноді він цілком зайнятий, і він не може взяти вас, вам доводиться відкладати це на деякий час, щодо—щодо земного провідника. Але вам ніколи не доведеться такого робити щодо Божого Провідника, Він завжди напоготові, завжди напоготові.E-15 For these things, sometimes you have to have an appointment, call ahead and make arrangements, get reservations to be taken out. And if your… Sometimes he's filled up and he cannot take you, you have to put it off for a while, of—of the earthly guide. You never have to do that with God's Guide, He's always ready, always ready.
E-16 Отже, якщо ви відповідно не підготуєтеся, і ви розраховуєте здійснити подорож у дику місцевість, де ви ніколи не бували раніше, ви можете заблукати та загинути. У вас є один відсоток ймовірності того, що ви виберетеся з цих хащів, тобто, якщо там не дуже густі хащі, у вас може бути лише один відсоток ймовірності того, що ви виберетеся звідти самі. Але якщо це непролазні хащі, на велику відстань, у вас взагалі нема ніяких шансів вибратися звідти. Ніяким способом цього вже не зробити, тому що ви бачите, що кружляєте дорогою смерті, і тоді вже ви—з вами все закінчено, тоді вам кінець. Ось так, і ви загинете, якщо у вас нема провідника, який знає цю місцевість і знає, як вийти звідти.E-16 Now, if you don't get these preparations made, and you're figuring on taking a trip into the wilderness where you haven't been before, you may come up lost, and perish. You got about one percent chance to get out of the wilderness, that is, if it isn't too dense, you might have one percent chance to get out by yourself. But if it's a very bad wilderness, way back, you haven't got a chance to get out. There's no way to do it, because you find yourself on the death walk, and then you—you're done, then you're finished. Now, and you'll perish if you haven't got a guide that knows the country and knows how to get back.
E-17 Багато хто з вас знайомі з тією статтєю, яку ви читали минулого року, у Тусоні, Арізона, ті бойскаути. Однак, вони були навчені, щоб знати, як подбати про себе, вони були бойскаутами. І вони були не просто скаутами-новачками, вони були справжніми скаутами. І вони відправилися в похід у гори, і почалася снігова заметіль, природа перемінила свою позицію. І коли вони побачили, що заблукали, і всі з них загинули, тому що вони…щось інше, події вийшли за межі звичайного розкладу, вони не знали, як вибратися звідти. Бачите? І я забув, скільки саме хлопців там було, які загинули на тій горі, хоч у них там були і гелікоптери і Міліція і Національна Гвардія і допомога добровольців і все інше. Але вони загубилися, ніхто не знав, де вони. І вони не змогли подбати про себе. Вони всі загинули в снігах, бо вони не знали, чи вони йдуть на схід, на північ, на захід чи на південь, вгору чи вниз, або як це було, все здавалося однаковим.E-17 Many of you are acquainted with the article you have read last year out at Tucson, Arizona, those Boy Scouts. Yet, they were trained to know how to take care of themselves, they were scouts. And they were not just Cub Scouts, they were full scouts. And they took a trip up into the mountains, and a snowstorm come, nature changed its position. And when they found themselves lost and all of them perished, is because that they… something, change comes along from the regular routine, they didn't know how to get out. See? And I forget how many boys there was that perished in the mountain, though they had helicopters, and the Militia out, and the National Guards, and volunteer help, and everything. But they were lost, no one know where they were at. And they could not take care of themselves. They all perished in the snow because they didn't know whether they was going east, north, west or south, up or down, or how it was, everything looked the same.
E-18 Отже, провідник знає, де він, незалежно від погоди. Він—він навчений робити це. Він усвідомлює, щ? він робить. Йому все знайоме. Він знає, як все виглядає, отож він може опинитися в темряві і все одно відчувати щось певне.E-18 Now, a guide knows where he's at, regardless of the weather. He's—he's equipped to do that. He knows what he's doing. He's familiar with everything. He knows the looks of everything, so he can just be in the darkness and he could feel a certain thing.
E-19 Наприклад, у провідника є один старий спосіб. Ви знаєте, якщо вам видно зірки, то будь-хто може сказати, куди ви йдете, якщо ви пильнуватимете за зірками. І ви завжди хочете пильнувати за однією правдивою зіркою. Є тільки одна правдива зірка — це Полярна Зірка. Розумієте, лише одна, вона залишається на одному й тому самому місці. Це символізує Христа, того ж самого вчора, сьогодні та навіки. Інші можуть відхилятися, але Він залишається тим же самим. Церкви, можливо, потягнуть вас в цей бік, або хтось потягне вас в той бік; але тільки не Він, Він завжди той самий.E-19 For instance, here's an old trick to a guide. You know, if you can see the stars, anyone can tell which way you're going if you'll watch the stars. And you always want to watch the one true star. There's only one true star, and that's the North Star. See, only one, he stands in the same place. That represents Christ, the same yesterday, today, and forever. Others might wander away, but He remains the same. Churches may draw you off this way, or some draw you off that way; but not Him, He's always the same.
E-20 І ось, якщо ви не бачите цієї Полярної Зірки, і хмарно, тоді, якщо ви звернете увагу, якщо це вдень, і ви заблукали, якщо ви придивитеся до дерев. У дерева завжди, мох завжди росте з північного боку дерева, тому що південний бік дерева завжди більше зігрівається сонцем, аніж північний. Але що як вже темно, і вам не видно моху? Якщо ви заплющите очі і відженете від себе всі інші думки, заплющите свої очі і знайдете якесь дерево з гладенькою корою, обхопите це дерево руками ось так, поки ваші пальці не зустрінуться, і потім почнете дуже повільно рухатися навколо цього дерева. І коли ви намацаєте таке місце, де кора досить груба, потріскана — це північний бік (вітри), і ви зможете визначити, в який бік ви прямуєте, на північ чи на південь. І цей спосіб, о-о, є так багато всього, але для цього потрібні провідники, щоб знати, як все це робити. Якась просто пересічна людина опиниться там і скаже: “Я не відчуваю ніякої різниці.” Бачите? Бачите, ви маєте бути навчені для такого провідництва.E-20 Well, now, if you can't see this North Star, and it's cloudy, then if you'll notice, if it's daytime and you're lost, if you'll watch the trees. The tree is always, the moss is on the north side of the tree, because the south side of the tree gets the sun more than the north side. But what if it's dark and you can't see the moss? If you'll close your eyes and don't try to do any thinking, close your eyes and get a slick-bark tree, put your hands around the tree like this till your fingers meet, and then start moving around that tree real slow. And when you hit a place where the bark is real thick, broke up, that's the north side (the winds), and you can tell which way you're heading, north or south. And that way, oh, there's many things, but it takes guides to know how to do those things. Just an ordinary man get up there and say, "I don't feel no difference in it." See? See, you've got to be trained for that guiding.
E-21 І ці хлопці, без усякого сумніву, вони були добрими скаутами, вони, мабуть, вміли зав’язувати вузли, вони, мабуть, вміли викресувати вогонь з каменю, і подібне до того. Але щоб знати шлях, як вам вибратися звідти, ось це вже справді щось! Вони, вони не знали дороги назад, ось тому вони всі й загинули, бо вони не взяли з собою провідника.E-21 And these boys, no doubt but they were fine scouts, they might be able to tie knots, they might be able to make fires with rocks, and so forth like that. But to know your way out, that's the idea! They, they did not know their way out, so therefore they all perished because they didn't take a guide with them.
E-22 Один легковажний татко, два роки тому, в Колорадо, ох, він пішов у гори, він взяв з собою малого хлопчика, щось близько шести-семи років. Він збирався взяти його з собою на своє перше полювання на оленів. Отож, вони піднялися високо на гору, і маленький хлопчик сказав своєму таткові: “Я втомився.”E-22 An unthoughtful father, two years ago, in Colorado, oh, he was going up into the mountains, he had a little boy about six, seven years old. He was going to take him on his first deer hunt. So they went high up on the mountain, and the little boy said to his daddy, "I'm getting tired."
E-23 “Залізай мені на спину. Ми ще недостатньо високо, олені знаходяться іще вище.” Цей чоловік ліз далі, далі і далі, аж поки він не дістався…Він не знав, він був міським жителем. Він нічого не знав про те, як треба полювати або куди іти. Кожен, хто знає хоч щось про дику місцевість, знає, що оленів нема там, де високо. Вони не йдуть туди. Там угорі мешкають кози, але не олені. Вони живуть внизу, там, де вони можуть пастися, вони повинні жити там, де є що їсти. І, ось, але цей чоловік думав собі: “Якщо я видряпаюся високо вгору у скелі, кудись туди вгору, я знайду великого оленя.” Він побачив якусь фотографію, де кілька з них стояло на—стояло на скелі, і йому здавалося, що саме там він його і знайде. Не звертайте уваги на те, що там пишуть ті часописи, о-о, просто страх, вам маритимуться нічні жахи! Це, єдине, що потрібно було зробити — це взяти туди провідника, щоб ви знали, де ви.E-23 "Get on my back. We're not high enough up yet, the deers are high." On and on and on went the man till he got… He didn't know, he was a city man. He didn't know nothing about how to hunt or where to go. Any man that knows anything about wilderness knows that deer don't stay up high. They don't go up there. Goats stay up there, not deer. They're down where they can feed, they got to get where there's something to eat. And, so, but this man thought, "If I get way up in the rocks somewhere up there, I'll find a big buck." He had seen a picture of some standing upon—standing upon a rock, and he thought that's where he'd find him. Don't pay no attention to what them magazines read, my, oh, my, you'll have a nightmare! That, there's only thing to do, is take a guide where you know where you're at.
E-24 І той батько, раптом там почався дощ, один з тих дощів, які приходять несподівано. І цей чоловік полював допізна, аж поки не стемніло, і він не зміг знайти дороги назад. І…потім на верхівці гір подули вітри, і він почав квапитися, і це…E-24 And that father, it come up a rain all at once up there, one of them quick rains that comes. And the man hunted too late, till it got dark and he couldn't find his way back. And the… then the winds come across the top of the mountains, and he himself moving fast, and that's…
E-25 Вам небхідно знати, як вижити, якщо ви попалися. Ось це іще одне — знати, як вижити! Я залізав на дерева та злізав з них, і залізав на дерева та злізав з них, вгору та вниз, щоб залишитися живим. Я продирався крізь сніг, коли товщина його була чотири фути, розламував якийсь пень та складав. І настільки голодний, що я ледве тримався на ногах! І розламував ті старі колоди та розпалював їх, щоб вони розгорілися та розтопили снігове покриття. І потім близько першої години ночі, другої години, відгортав головешки та лягав на ту теплу землю, щоб залишитися живим. І вам необхідно знати, як все це робити.E-25 You have to know how to survive, if you're caught out. There's another thing, know how to survive! I've climbed up trees and slid down them, and climbed up trees and slide down, up and down like that, to keep alive. I've took snow when it would be four foot on each side, bust a stump and lay it down. And so hungry that I couldn't hardly stand it! And bust up these old stumps, and light them and let it get hot and melt the snow down. And then about one o'clock in the morning, two o'clock, pull the stumps back, and lay down on that warm ground, to keep alive. And you have to know how to do these things.
E-26 А цей чоловік не знав, що він робив, поряд з ним не було нікого, хто міг би дати йому якусь пораду. І він тримав свого власного маленького синочка біля своїх грудей, доки той не замерз та не помер. Легковажність! Якби він просто взяв з собою провідника, той міг би вивести його з тієї гори незалежно від того, яка там була година, розумієте. Але він чекав, поки не стемніло, а тоді він вже нічого навколо не бачив.E-26 And this man didn't know what he was doing, he had nobody with him to direct him. And he held his own little son against his bosom until he felt him cool off and die. Unthoughtful! If he had just took a guide with him, he could have brought him right back down the mountain regardless of what time it was, see. But he waited till it gets dark, then he couldn't see his way around.
E-27 Ось у чому проблема з Християнами сьогодні. Вони вичікують, поки все навкруги не вкриє темрява, і аж тоді ви усвідомлюєте, що ви залишилися без Провідника. Без Провідника!E-27 That's the trouble with Christians today. They wait till the darkness settles over, then you find out that you've left without the Guide. The Guide!
E-28 О-о, чи доводилося вам коли-небудь бачити людину, яка заблукала? Чи доводилося кому-небудь знаходити людину, яка заблукала? Це найжалюгідніше видовище, яке взагалі можна побачити. Коли людина губиться, вона дичавіє. Вона не усвідомлює, що вона робить. Ми одного разу знайшли людину, одного хлопця, і він заблукав у лісі, і він думав…Він був хазяїном ранчо, але він попав у незнайому місцевість і він заблукав, він безпорадно кружляв. І коли через три дні його знайшли, він бігав неначе дикун, волав не своїм голосом. Його губи були геть покусані, і він десь покинув свою рушницю, і він не знав, що робити. І коли його власний брат, коли…Його довелося спіймати та зв’язати. Коли його власний брат прийшов до нього, він накинувся на нього неначе звір, намагався покусати його, він не усвідомлював, де він знаходився. Чому? Він заблукав. А коли людина заблукала, вона опиняється в стані збентеження. І вона не усвідомлює, що вона в такому стані, бо сам? те, що вона заблукала, насилає на неї цей гарячковий переляк, і вона не знає, де вона знаходиться і як вона поводиться.E-28 Why, did you ever see a man that was lost? Did anybody ever have the experience of bringing in a man lost? It's the most pitiful thing you ever seen. When a man gets lost, he goes wild. He don't know what he's doing. We caught a man out there, a boy, and he had been lost in the woods, and he was thought… He was a rancher, but he was in the wrong territory and he got lost, turned around. And when they found him three days later, he was running like a wild man, screaming to the top of his voice. His lips was all eat up, and he throwed his gun away and he didn't know what to do. And when his own brother, when… They had to catch him and tie him. When his own brother come to him, he fought at him like an animal, tried to bite him, he didn't know where he was at. Why? He was lost. And when a man's lost, he's in a state of bewildered. And he don't know that he's in that state, because his being lost sends this fever upon him, and he doesn't know where he's at and how he's acting.
E-29 Отак воно є, коли людина заблукала від Бога! Вона чинитиме те, що вона звичайно не вчинила б. Вона чинитиме таке, що—що взагалі не піддається людському розумінню. Людина, яка заблукала від Бога, церква, яка заблукала від Бога, церква, яка відступила від Бога, відійшла від принципів Божої Біблії, чинитиме таке, що іноді, що ви не чекатимете побачити таке у церкві живого Бога. Вони набуватимуть собі гроші шахрайською грою, грою в лотерею, азартні ігри, через усе, що тільки здатні зробити. Вони навчатимуть чому завгодно, дозволятимуть робити що завгодно, плескатимуть по плечу того, хто багато дає церкві грошей, і все таке інше подібне до цього, їм це сходитиме з рук. Це так. Призначають у раду дияконів, які були одружені чотири або п’ять разів, лише для того, щоб якось владнати, звести кінці з кінцями. Єдиний кінець, який ви повинні звести — це ваш обов’язок перед Богом. Стій та кажи Правду! Загублена, загублена людина знаходиться у стані збентеження, вона божевільна.E-29 So is it when a man's lost from God! He'll do things that he ordinary wouldn't do. He'll do things that—that's beyond the thoughts of a human being doing. A lost man from God, a lost church from God, a church that's gone away from God, got away from the principles of God's Bible, will do things that sometimes that you wouldn't expect to find in a church of the living God. They'll get their money by bunco games, playing lottery, gambling, anything that they can do. They'll teach anything, let anything get by, pat man on the back who's big payers in the church, and so forth like that, to let them get by with it. That's right. Put deacons on the board that's been married four or five times, just in order to get by with it, to make ends meet. There's only one end you've got to meet, that's, your obligation to God. Stand and tell the Truth! Lost, lost man is in a bewildered state, he's a madman.
E-30 У провідника є розуміння, як іти і щ? робити. Бог у…Бог завжди посилав Своєму народові провідника. Бог ніколи не підводив. Він посилає провідника, але ви маєте прийняти цього провідника. Розумієте? Ви повинні вірити цьому. Ви повинні йти тим шляхом, яким він наказує. Якщо ви опиняєтеся у дикій місцевості, і ваш провідник каже: “Ми підемо ось цим шляхом,” — а ви все ж таки думаєте, що ви підете ось тим шляхом, ви заблукаєте. В такому разі, коли ви…Бог посилає нам провідника, щоб вести нас, ми повинні йти за цим провідником. Немає значення, що ми там думаємо, що там видається розважливим, а що видається безглуздим, не нам це визначати, це вже справа провідника.E-30 The guide has understanding, how to go and what to do. God in… God has always sent a guide to His people. God has never failed. He sends a guide, but you've got to accept that guide. See? You've got to believe it. You've got to go the way he says. If you get into a wilderness, and your guide says "we go this way," and yet you think you go that way, you're going to come up lost. Then when you… God sends us a guide to guide us, we've got to follow that guide. No matter what we think, what looks reasonable and what looks ridiculous, we're not subjects to divide that, the guide is the only one.
E-31 Бог, у Старому Заповіті, посилав пророків. Вони були провідниками, бо до пророка приходило Слово Господа. Вони були провідниками. Вони навчали народ, як ми вже говорили про це минулого вечора, про Ісаю та Уззію. Вони були навчені, і вони навчали народ та вели їх. І ось, Бог завжди посилав Своїх провідників, ніколи не було такого, щоб Він обходився без провідника, упродовж всіх періодів. У Бога завжди був хтось такий, хто представляв Його на цій землі, у всіх періодах.E-31 God, in the Old Testament, sent prophets. They were guides, because the Word of the Lord came to the prophet. They were guides. They instructed the people as we had last night, of Isaiah and Uzziah. They was instructed, and they instructed the people and guided them. And now God has always sent His guides, He's always never been without a guide, all through the ages. God's always had somebody that represented Him on this earth, in all ages.
E-32 І от, інколи вони відходили від провідника, “збивалися з дороги,” як ми називаємо це. Коли Ісус перебував тут на землі, хіба ви не пам’ятаєте, що Ісус сказав до фарисеїв: “Ви сліпі провідники”? Сліпі провідники, сліпі щодо духовних речей. Розумієте? Ось, їхнім обов’язком було бути провідниками, провідниками до людей, що вели людей до спасіння. Але Ісус сказав: “Ви сліпі!” І Він сказав: “Не чіпайте їх, бо якщо сліпець вестиме сліпця, то хіба не впадуть вони обидва до ями?” Сліпі поводарі! О-о, наскільки цей світ занечищений цим — сліпим провідництвом. Він не хоче, щоб ти покладався на своє власне розуміння. Бог не хоче, щоб ти покладався на своє власне розуміння або свої думки, або взагалі на якісь штучні роздумування.E-32 Now, sometimes they get off the guide, "off the beam," as we call it. When Jesus was here on earth, don't you remember Jesus said to the Pharisees, "You blind guides"? Blind guides, blind to spiritual things. See? Now, they were supposed to be guides, guides to the people, guiding the people to salvation. But Jesus said, "You're blind!" And He said, "Let them alone, for if the blind lead the blind, won't they both fall in the ditch?" Blind guides! Oh, how the world has been contaminated with that, blind guiding. He doesn't want you to rely on your own understanding. God does not want you to rely on your understanding or your thoughts, or any man-made thoughts.
E-33 Бог посилає Провідника, і Бог хоче, щоб ви пам’ятали, що це і є Його призначений Провідник. І ми повинні пам’ятати Його. Ось тут Він говорить, Ісус сказав: “Я не покину вас, але Я вблагаю Батька, і Він пошле вам іншого Утішителя.” І цей Утішитель, коли Він повинен був прийти, повинен був допровадити нас до цілої Правди. А Правдою є Боже Слово, і Слово є Христос, “Я — Дорога і Правда і Життя.” Він є цим Словом, “Споконвіку було Слово, і Слово в Бога було, і Бог було Слово. І Слово стало тілом і перебувало серед нас.” В такому разі, якщо ми йдемо за справжнім правдивим Провідником, за Святим Духом, Він мав розповісти нам те, що Він бачив, що Він чув, і Він мав сповістити нам все те, що повинно статися. Амінь. Ось так. Він сповістить вам все те, що має статися.E-33 God sends a Guide, and God wants you to remember that that's His appointed Guide. And we must remember Him. Here It says, Jesus said, "I will not leave you, but I'll pray the Father and He'll send you another Comforter." And this Comforter, when He was to come, was to guide us to all Truth. And the Word of God is the Truth, and the Word is Christ, "I am the Way, the Truth, and the Life." He is the Word, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us." Then if we follow the real true Guide, the Holy Spirit, He was to tell us what He had seen, what He had heard, and He was to show us things that is to come. Amen. There you are. He is going to show you things to come.
E-34 І коли церкви сьогодні відкидають Це, як же нам тоді взагалі чекати відходу на Небо? Коли нам було послано Святого Духа як Провідника, а ми приймаємо якогось кардинала, якогось єпископа, якогось генерального наглядача, або когось подібного до них, щоб вести нас, коли нам було дано Святого Духа, щоб вести нас.E-34 And when the churches today reject That, how can we ever expect to go to Heaven? When the Holy Spirit was sent to us for a Guide, we'll take some cardinal, some bishop, some general overseer, or somebody like that to guide us, when the Holy Spirit was give to us to guide us.
E-35 І Дух Святий завжди говорить зі Слова. “Ще багато чого маю вам Я сказати, але ви тепер неспроможні цього зрозуміти, та коли прийде Він, Він допровадить вас до Цього.” Це і є причиною приходу Печаток. При закінченні Сьомої Печатки таємницю Божу має бути завершено, щоб знати, Хто є Бог, ким Він є, як Він живе, Його природу, Його Сутність. Ваш обов’язок — пройти увесь шлях ось сюди до того часу, розумієте, привести нас до повного ?бразу синів та дочок Божих, Церква, яка омита у Крові Христовій, яку набуто не за гроші, заплачено Кров’ю Ісуса Христа.E-35 And the Holy Spirit always speaks of the Word. "I've got many things to tell you, you cannot understand It now, but when He comes, He'll guide you to It." That's the reason the coming of the Seals. At the finishing of the Seventh Seal, the mystery of God should be finished, to know Who God is, what He is, how He lives, His nature, His Being. You're supposed to be all the way up here by that time, see, bring us into the full stature of sons and daughters of God, a Church that's washed in the Blood of Christ, that's bought without money, is paid for by the Blood of Jesus Christ.
E-36 Ось так, Провідник, і Він є Провідник, передбачений Богом. Ось, ми мандруємо по пустелі і ми йдемо кудись, і ми не можемо обійтися без цього Провідника. І нехай тільки хтось насмілиться замінити якимось іншим провідником! Якщо ви робите так, він зіб’є вас зі шляху. Цей Провідник знає шлях! Він знає кожен дюйм цього шляху. Йому відома кожна думка у вашому серці. Він знає кожного з присутніх тут. Йому відомо, хто ти, і що ти вчинив, і все інше про тебе. Він — Божий Провідник, Святий Дух, і відкриє все тобі і розповість тобі все те, що Він почув, може точно повторити твої слова і скаже, що ти говорив. Амінь. Розповість тобі, чим ти був, щ? в тебе є, куди ти йдеш. Провідник, правдивий Провідник, і Він допровадить тебе до цілої Правди, а Правдою є Його Слово.E-36 Now, here we are, a Guide, and He is God's provided Guide. Now, we're going through a wilderness and we're on our road somewhere, and we can't get along without this Guide. And dare anybody to try to substitute any other guide! If you do, he'll take you off the line. This Guide knows the way! He knows every inch of the way. He knows every thought that's in your heart. He knows everybody that's here. He knows who you are and what you've done, and all about you. He's God's Guide, the Holy Spirit, and will reveal things to you, and will tell things that He's heard, can repeat your words right back and say what you said. Amen. Tell you what you've been, what you've got, where you're going. A Guide, the correct Guide, and He will guide you to all Truth, and His Word is the Truth.
E-37 Ось, Святий Дух ніколи не зробить, не скаже “амінь” на якесь штучне віровчення. Він відзначить словом “амінь” тільки Боже Слово, тому що Воно є таким. Ніяким іншим шляхом Святий Дух вас не поведе. І ось, дивовижним є те, що всі ми, всі наші великі деномінації та інші, ми стверджуємо, що кожен ведений Святим Духом, і у всьому настільки відрізняємося, наскільки відрізняються день і ніч.E-37 Now, the Holy Spirit will never make, say "amen" to some kind of a man-made creed. It'll only punctuate the Word of God with "amen," 'cause It's so. The Holy Spirit will not lead you any other way. Now the strange thing is, that we all, all of our great denominations and things, we claim each one led by the Holy Spirit, and there's as much difference as there is day and night in all of us.
E-38 Та коли Павло, цей фарисей, який прийняв Святого Духа, коли Ананія охристив його, і він подався до Аравії і три роки навчався, повернувся назад і на протязі чотирнадцяти років взагалі ні про що не радився з церквою, та коли він прийшов та зустрівся з Петром, головою Єрусалимської церкви, їхні погляди щодо Науки повністю співпали. Чому? Той самий Святий Дух! Там, де Петро христив у Ім’я Ісуса Христа, Павло чинив те ж саме, хоча ніхто йому про це не говорив. Там, де Петро навчав хрищенню Святим Духом та освяченню і так далі; Павло чинив те ж саме, не радячися з церквою, тому що То був той же самий Провідник. В такому разі як нам бути сьогодні, коли люди відкидають оці Правди? Коли Петро навчав т?му, що він робив, щодо того, як саме належало впорядкувати церкву, у Павла була така ж сама Наука, бо в них був той самий Провідник.E-38 But when Paul, that little Pharisee that received the Holy Spirit when Ananias baptized him, and he went into Arabia and studied for three years, come back, and never consulted the church about anything for fourteen years, and when he come and met Peter, the head of the church at Jerusalem, they were eye to eye in Doctrine. Why? The same Holy Spirit! Where Peter baptized in the Name of Jesus Christ, Paul did the same without anybody telling him. Where Peter taught the baptism of the Holy Ghost, and sanctification, and so forth; Paul did the same thing, without consulting the church, because It was the same Guide. Then how can we be today when people deny these Truths? When Peter taught what he did about the way the church was to be put in order, Paul had the same Doctrine, 'cause they had the same Guide.
E-39 Цей Провідник ні в якому разі не поведе одного ось цим шляхом, а іншого ось тим шляхом, і не пошле одного на схід, а іншого на захід. Він триматиме вас разом. І якщо ми просто дозволимо Святому Духові тримати нас разом, ми будемо одно. Якщо—якщо ми тільки не дозволимо дияволові зіштовхнути нас на неправильний шлях, у нас буде одне серце, один розум, узгодженість, одним Духом, Святим Духом, Божий Провідник, який допровадить нас до цілої Правди. Саме так. Але ви маєте йти за вашим Провідником. Так, добродію.E-39 The Guide isn't going to take one over this way, and one over that way, and send one east and the other one west. He's going to keep you together. And if we'll just let the Holy Ghost keep us together, we'll be one. If—if we just don't let the devil pull you off on the wrong road, we'll be one heart, one mind, one accord, by one Spirit, the Holy Spirit, the Guide of God that will guide us to all Truth. That's right. But you got to follow your Guide. Yes, sir.
E-40 Погляньте на Никодима, йому потрібен був Провідник, хоч він і був кмітливим мужем. Він був учителем, йому було приблизно вісімдесят років. Він був одним з фарисеїв, або—або Синедріону, Ради, Асоціації Служителів. Серед їхніх мужів він був одним з найвизначніших, вчитель у Ізраїлі, наставник. Уявіть собі — вчитель-наставник! Авжеж, він знав закони, та коли справа дійшла до народження згори, йому потрібен був Провідник. Він прагнув цього. Він знав, що там мало бути щось інше. Його звернення до Христа тієї ночі підтвердило це. Воно підтвердило також і ось що — почуття решти з них, але ні в кого з них не було тієї—тієї сміливості, яка була в нього. Серед них не було нікого, хто спромігся б прийти туди та зробити те, що зробив він. Ви знаєте, люди засуджують Никодима за те, що він прийшов уночі. Він прийшов туди. Він прибув. Я знаю, що деякі люди навіть і не зрушать з місця, чи то вдень чи вночі. Але він прийшов туди, і йому потрібен був Провідник, і він сказав: “Наставнику, ми, — від Синедріону, — ми знаємо, що Ти — Вчитель, який прийшов від Бога.” Звідки він дізнався про це? Його було підтверджено. Бачите, він бажав дізнатися, щ? означало це нове народження, і він пішов саме до Того, до кого треба, тому що Бог підтвердив, що Цей був Його Провідником — Ісус. Дивіться, що він сказав: “Наставнику, ми знаємо, що Ти — Вчитель, який прийшов від Бога, бо ніхто не може учинити таких чуд, які чиниш Ти, якщо Бог не буде з ним.”E-40 Look at Nicodemus, he needed a Guide, yet he was a smart man. He was a teacher, about eighty years old. He was of the Pharisees, or—or the Sanhedrin Courts, the Council, Ministerial Association. He was one of their greatest men, a teacher in Israel, a master at it. Think, a master teacher! Yes, he knowed the laws, but when it come to being born again, he needed a Guide. He was hungering for it. He knowed there had to be something different. His expression to Christ that night proved it. It proved also this, the feeling of the rest of them, but none of them had the very—the very audacity that he had. There was none of them that could come up there and do what he did. You all, people, condemn Nicodemus by coming by night. He got there. He arrived. I know some people won't even start, day or night. But he got there, and he needed a Guide, and he said, "Master, we," from the Sanhedrin Court, "we know that You're a Teacher come from God." Why did he know it? He was vindicated. See, he wanted to know what this new birth meant, and he went right to the right One, because God had vindicated that This was His Guide, Jesus. Look what he said, "Master, we know that Thou art a Teacher comes from God, 'cause no man can do the things that You do, 'less God be with him."
E-41 Це було підтвердженням того, що там у Ньому перебував живий Бог. Те, про що Він свідкував: “То не Я чиню все це; то Мій Батько, що перебуває в Мені. Поправді Я кажу вам, Син нічого не може робити Сам від Себе; тільки те, що Він бачить, що робить Батько, те так само й Син робить. Батько працює, і Я працюю аж досі.” Іншими словами, Бог виявляв Йому, щ? треба робити, і Він йшов та просто виконував це. Він не чинив нічого, доки Бог не наказував Йому цього чинити. Амінь. Ось як все було насправді. Якби ми просто рухалися і чекали, доки Дух не зрушить нас на виконання цього! Оце і все. І тоді бути настільки повністю зануреним у Христа, що Йому не доведеться підштовхувати тебе, подібно до того, як Він робив це зі мною, та лише один знак з Його боку, і ти вже готовий, і ніщо тебе не зупинить, бо ти знаєш, що то є Божа воля.E-41 It was a vindication there, that there was a living God inside of Him. What He testified, "Not Me that doeth the works; it's My Father that dwelleth in Me. Verily I say unto you, the Son can do nothing in Himself; but what He sees the Father doing, that doeth the Son likewise. The Father worketh, and I worketh hitherto." In other words, God showed Him what to do, and He went and just acted it out. He didn't do anything until God told Him to do it. Amen. That's the real frank facts of it. If we'd just move and wait till the Spirit moved us to do it! That's it. And then be so completely lost in Christ that He don't have to shove you around like He does me, but the first little nod of His head, you're ready and nothing is going to stop you, because you know that it's the will of God.
E-42 Йому потрібен був Провідник. І Він був підтвердженим Провідником. Він міг бути ведений цим Провідником, бо він знав, що цей Провідник був Богонадхненним. Він знав, що традиції, яким він служив, можливо, фарисеї, саддукеї та щось іще, він вже так довго служив тим віровченням і бачив, що нічого не відбувалося. Аж ось на сцену зійшов Муж, який говорить, що Він є обіцяний Біблійний Месія. Потім Він іде і чинить справжні діла Божі. Ісус промовив: “Якщо Я не чиню справ Мого Батька, то не вірте Мені. Та коли ви не можете вірити Мені, вірте самим тим справам, які Я чиню, бо вони свідчать про Мене.”E-42 He needed a Guide. He was a vindicated Guide. He could be led by this Guide because he knowed this Guide was inspired of God. He knowed that the traditions that he had served, maybe by the Pharisees, Sadducees, and whatever more, he had served those creeds all along and seen nothing happen. But here comes a Man on the scene, saying that He is a promised Messiah of the Bible. Then He turns around and does the very works of God. Jesus said, "If I don't do the works of My Father, then don't believe Me. But if you can't believe Me, believe the very works that I do, for they testify of Me."
E-43 Тоді, недивно, що Никодим міг сказати: “Наставнику, ми знаємо, що Ти — Учитель, який прийшов від Бога, бо ніхто з людей не може вчинити того, що чиниш Ти, якщо Бог не буде з Ним.” Бачите, йому потрібен був Провідник, хоч він сам і був наставником всього цього. Він був наставником своєї церкви. В нього був певний сан, і він посідав—він посідав значні посади, і він був визначною людиною; без усякого сумніву, пошана з боку всіх людей країни. Та коли справа дійшла до народження згори, йому потрібен був Провідник! Так само й ми, так, нам потрібен був Провідник.E-43 Then, no wonder Nicodemus could say, "Master, we know You're a Teacher come from God, for no man can do the things that You do without God being with Him." See, he needed a Guide, though he was a master of the thing. He was a master of his church. He had dignity, and he had—he had prominent places, and he was a great man; no doubt, respects from all the people through the country. But when it come to being born again, he needed a Guide! So do we, yeah, we needed a Guide.
E-44 Корнилій, він був визначною людиною, шанованою людиною. Він будував церкви. Він поважав юдеїв, бо він знав, що їхня релігія була правдивою. І він давав милостиню, і він щодня молився, та коли прийшов Святий Дух (до церкви було додане Щось), йому потрібен був Провідник. Бог послав йому Святого Духа. Він послав Його в особі Петра — “Та коли Петро ще говорив ці Слова, Дух Святий злинув на нього.” [Порожнє місце на плівці—Ред.] Бог застосував Провідника через Петра. Він задіяв Його, бо Він провадив Корнилія по правильній дорозі. І в той час, як він ще говорив, Святий Дух злинув на тих поган. Тоді він сказав: “Чи може хто заборонити їм христитися водою?” Бачите, це все ще говорить Провідник, а не Петро. Бо то була група євреїв…тобто поган, “нечистих, брудних” для нього, і він навіть не хотів іти. Але Провідник сказав: “Я посилаю тебе.” Коли Провідник має цілковитий контроль, коли ти дозволяєш Йому вести тебе, ти робиш те, що ти і не думав робити. О-о, наскільки це чудово — бути веденим Святим Духом. Він є Провідником. Добре. Він промовляв до Петра та сказав йому, щ? той повинен був робити. Потім, коли вони всі прийняли Святого Духа, він сказав: “Ми не можемо заборонити христитися водою, коли бачимо, що вони, так само, як і ми при початку, прийняли Святого Духа.” І вони охристили їх в Ім’я Господа Ісуса. Ось, хт? скерував його зробити це? Провідник, який перебував у ньому. Хіба не сказав був їм Ісус: “Не турбуйтеся заздалегідь про те, щ? вам говорити, бо то не ви самі промовлятимете; то Батько, який перебуває у вас, В?н промовлятиме”? Амінь.E-44 Cornelius, he was a great man, an honorable man. He built churches. He respected the Jews because he knowed that their religion was right. And he paid alms, and he prayed every day, but when the Holy Ghost come (Something had been added to the church), he needed a Guide. God sent him the Holy Ghost. He sent It in the person of Peter, "For while Peter yet spake these Words, the Holy Ghost fell on him." [Blank.spot.on.tape—Ed.] God used the Guide through Peter. He used It, because He guided Cornelius to the right way. And while he was yet speaking, the Holy Ghost fell on them Gentiles. Then he said, "Can a man forbid water, that these should not be baptized?" See, still the Guide speaking, not Peter. Because that was a bunch of Jew… or Gentiles, "unclean, dirty" to him, and he didn't even want to go. But the Guide said, "I'm sending you." You do things that you don't think you would do, when the Guide gets completely control, when you let Him guide you. Oh, how wonderful it is to be led by the Holy Spirit. He is the Guide. All right. He spoke through Peter and told him what he must do. Then when they all received the Holy Ghost, he said, "We can't forbid water, seeing these has received the Holy Ghost like we did at the beginning." And they baptized them in the Name of the Lord Jesus. Now, who led him to do that? The Guide that was in him. Didn't Jesus tell them, "Take no thought what you're going to say, because it's not you that's speaking; it's the Father that dwelleth in you, He doeth the speaking"? Amen.
E-45 Скопець, що їхав з Єрусалиму. І в той час на світі у Бога був Провідник — Святий Дух, і в Нього там був чоловік, який був наповнений цим Провідником. Він навіть не був проповідником, він був ніби як диякон. І він був там, уздоровляючи хворих та виганяючи демонів та спричинивши велике заворушення, велика радість була в тому місті. Навколо нього зібралися сотні людей, і Провідник сказав: “Цього досить, тепер пішли іншим шляхом.” Він не сперечався зі своїм Провідником.E-45 The eunuch, coming down from Jerusalem. And God had a Guide in the world at that time, the Holy Ghost, and He had a man down there that was filled with this Guide. He wasn't even a preacher, he was kind of a deacon like. And he was down there healing the sick and casting out devils, and causing a big stir, great joy was in the city. He had hundreds of people gathered around him, and the Guide said, "That's far enough, let's go back this way." He didn't dispute with his Guide.
E-46 Ніколи не перечте Слову вашого Провідника. Крокуйте за Ним. Якщо ви не станете цього робити — ви заблукаєте. І, пам’ятайте, коли ви залишаєте Його, ви прямуєте вашим власним шляхом, тому ми хочемо триматися ближче до цього Провідника.E-46 Don't never dispute your Guide's Word. Follow Him. If you don't, you come up lost. And, remember, when you leave Him, you're on your own, so we want to keep close to the Guide.
E-47 Отож, на шляху, Він сказав: “А тепер залиши ось цей натовп, Пилипе, та іди у пустелю, де нікого нема. Але Я посилаю тебе туди, і там буде хтось, коли Я перенесу тебе туди.” І ось, їде одинокий скопець, він був значною людиною при цариці, там у Етіопії. Отож, він їхав, читаючи Книгу Ісаї. І Провідник сказав: “Підійди-но ближче до колісниці.”
І він сказав: “Чи ти розумієш те, що ти читаєш?”
E-47 So on the road, He said, "Leave this bunch now, Philip, and go out into the desert where there isn't anybody. But I'm sending you out there, and there'll be somebody when I get you out there." Here come a lonesome eunuch, he was a great man to the queen down in Ethiopia. So he was coming down, reading the Book of Isaiah. And the Guide said, "Go near the chariot."
And he said, "Dost thou understand what you read?"
E-48 Він сказав: “Як же можу я зрозуміти, коли нікому мене наставити?” О-о, оце так! Але у Пилипа був Провідник. Амінь. І він розпочав з цього ж місця Писання та проповідував йому Христа. Амінь. Провідник! Не розповідав йому якесь віровчення, він розповів йому про Провідника — Христа! І він охристив його там у воді. Авжеж, саме так і було. О-о, як це мені подобається!E-48 He said, "How can I understand when there's no man to guide me?" Oh, my! But Philip had the Guide. Amen. And he started from the same Scripture, and preached to him Christ. Amen. Guide! Not tell him some creed, he told him about the Guide, Christ! And he baptized him out there in some water. Sure, it was. Oh, how I like that!
E-49 Коли Ізраїль залишив Єгипет заради обіцяної країни, Книга Вихід 13:21, Бог знав, що вони ніколи раніше не ходили цим шляхом. Там було лише сорок миль, та все ж таки їм потрібен був хтось такий, хто б ішов разом з ними. Вони б збилися зі шляху. Отож Він, Бог, послав їм Провідника. Книга Вихід 13:21, щось подібне до цього: “Я посилаю Свого Ангола перед вами, Полум’яний Стовп, щоб оберігати вас у дорозі,” — щоб провадити їх до цієї обіцяної країни. І Ізраїлеві діти йшли за тим Провідником, Полум’яним Стовпом (вночі), Хмарою — вдень. Коли Він зупинявся — вони зупинялися. Коли Він вирушав — вони вирушали. І коли Він підвів їх аж до тієї країни, і вони виявилися недостойними ввійти туди, Він знову повів їх назад до пустелі. Він не міг іти з ними.E-49 When Israel left Egypt for the promised land, in Exodus 13:21, God knowed that they had never traveled that way before. It was only forty miles, but yet they needed something to go with them. They'd lose their way. So He, God, sent them a Guide. Exodus 13:21, something like this, "I send My Angel before you, the Pillar of Fire, to keep you in the way," to guide them to this promised land. And the children of Israel followed that Guide, the Pillar of Fire (night), Cloud by day. When It stopped, they stopped. When It journeyed, they journeyed. And when He got them close to the land, and they wasn't fit to go over, He led them back into the wilderness again. He wouldn't go with them.
E-50 Ось у чому справа з сьогоднішньою церквою. Без сумніву, сьогодні це лише тільки Боже довготерпіння, подібно до того, як це було за днів Ноя, церква вже дісталася б мети, якби вона просто виправилася та впорядкувалася належним чином. Але Йому доводиться водити нас навколо, навколо та навколо.E-50 That's what it is, the church today. No doubt but what the long-suffering of God today, like it was in the days of Noah, the church would done been gone if it had just corrected and set in order. But He has to lead us around and around and around.
E-51 Ізраїль зовсім не знав, коли вони там голосно вигукували, споглядаючи мертвих єгипетських вояків, потоплених коней, фараонові колесниці, перевернені догори дном, перемога дісталася їм, Мойсей в Дусі, співали в Дусі, Маріам танцювала в Дусі, і Ізраїлеві дочки бігали туди й сюди по берегу, вигукуючи та танцюючи, від молока та меду їх відділяло лише кілька днів дороги. Вони і гадки не мали, що відстань складала сорок років, бо вони почали нарікати на Бога та на Провідника.E-51 Little did Israel know, when they was shouting, on seeing the dead soldiers of Egypt, the drowned horses, Pharaoh's chariots turned upside down, they got their victory, Moses in the Spirit, singing in the Spirit, Miriam dancing in the Spirit, and the daughters of Israel running up and down the bank, shouting and dancing, they were only a few days from milk and honey. Little did they know it was forty years away, because they begin to grumble against God and the Guide.
E-52 І ми бачимо себе самих у тому ж стані. Після цього я їду до Шрівпорту. І Святий Дух злинув на День Подяки, п’ятдесят років тому, у—у Луізіані, на День Подяки. Як впала церква з того часу! Чи усвідомлюєте ви, що Римська Католицька церква при своєму початку була п’ятидесятницькою церквою? Це правда. Саме так. То була п’ятидесятницька церква, але пихаті сановники почали входити та замінювати Божі Писання на свої традиції, додавати до Цього догми та інше. І погляньте, щ? в них тепер, у всьому цьому нема анічогісінько з Писання. Вони замінили одне чимось іншим, шматок хліба замість Святого Духа. Занурення вони замінили окропленням. “Господь Ісус Христос” вони замінили на “Отець, Син і Дух Святий.” Всі ці величні Божі об’явлення, які були нам дані, вони замінили, і зараз вони знаходяться далеко, дуже далеко, далеко збочивши від Біблійної Науки.E-52 And we find ourself the same way. I go to Shreveport after here. And the Holy Ghost fell Thanksgiving Day, fifty years ago, in—in Louisiana, on Thanksgiving Day. How the church has fell since that time! Do you realize that the Roman Catholic church at its beginning was the pentecostal church? That's the truth. That's right. It was a pentecostal church, but the starchy dignitaries begin to get in and change the—the Scriptures of God to their traditions, add to It dogmas, and so forth. And look what they got now, not a speck of Scripture in any of it. They substituted something for something else, a piece of bread for the Holy Ghost. They substituted sprinkling for immersing. They substituted "Father, Son, and Holy Ghost" for "the Lord Jesus Christ." They substituted all these great articles of God that was laid down to us, and they're far, far away, way away from the Scriptural Doctrine.
E-53 І П’ятидесятниця зійшла в Луізіані, п’ятдесят років тому, та якщо це простоїть іще двісті років, це зайде іще далі, аніж Католицька церква, якщо це продовжуватиме й далі так падати, як це відбувається з ними останні п’ятдесят років, бо вони безперервно, ввесь час щось до цього додають. Вже нема старомодних проповідників. Вуличні зібрання, ви вже не почуєте про них. Все, що в нас тепер є — це додана до цього купа Голівуду, обстрижені жіночки в шортах, розмальовані, та все таке інше, називають себе Християнами. Якийсь Ріккі з гітарою, бігає туди й сюди по сцені, і жінки, вдягнені в такі тісні сукні, неначе…просто як необчищена ковбаса у шкуринці, майже, трясуться на платформі, бігають туди й сюди по платформі, танцюють з сережками у вухах, і одна з цих нових зачісок першої леді, потім ще й називають себе Християнством.E-53 And Pentecost fell in Louisiana, fifty years ago, and if it stands another two hundred years, it'll be farther away than the Catholic church is, if it keeps falling the way it has these past fifty years, 'cause they're just adding to it all the time, constantly. The old-fashioned preachers is gone. The street meetings, you never hear of one. All the thing we got is a bunch of Hollywood added to it, bobbed-haired women wearing shorts, painted up, and everything else, calling themselves Christians. Some little Ricky with a guitar, run up and down the place, and women with a dress on so tight like a… just like a skinned wiener with the—the skin on the outside, almost, shaking around up on the platform, running up and down the platform, dancing with ear bobs hanging down, and one of these here new lady-of-the-land haircuts, then call itself Christianity.
E-54 Що нам потрібно — це старомодна, послана Богом, пекуча релігія, яка випече з церкви цю світськість геть. Нам потрібно повернутися до Святого Духу та вогню, назад до того, що випалить геть усе сміття, поверне старомодне проповідування, піднесе Небеса та розжарить пекло, рівна, як ствол рушниці. Нам потрібне саме таке проповідування. Та спробуй зробити це сьогодні, твоє зібрання проголосує за твоє виключення.E-54 What we need is an old-fashioned, God-sent, scalding religion that will scald that worldliness out of the church. We need to come back to the Holy Ghost and fire, back to the thing that burns out the dross, brings the old-fashioned preaching back, make Heaven high, and hell hot, gun-barrel straight. We need that kind of a preaching. But you do it today, your congregation will vote you out.
E-55 Іноді хороших проповідників збиває зі шляху їхнє зібрання. Ось чому в мене нема деномінації. В мене є одна-єдина штаб-квартира, яка на Небесах. Куди б Він мене не післав, я піду. Що б Він не говорив, те і я говоритиму. Ми не хочемо ніякої деномінації. Як тільки ця церква стане розводитися про деномінацію, ви одразу ж залишитеся без пастора. Я не стану тинятися біля цього, ані на п’ять хвилин. Кожна церква, яка деномінозувалася, прийшла до занепаду, і покажіть мені таку, з якою цього не сталося, і покажіть мені таку, яка б знову піднялася. Святого Духа послано, щоб вести церкву, не якась група людей. Святий Дух цілковито мудрий. Люди ж стають пихатими, байдужими.E-55 Sometimes good preachers are led astray by their congregation. That's the reason I have no denomination. I have one headquarters, that's from Heaven. Wherever He sends, there I go. Whatever He says, I say. We don't want no denomination. This church ever talk about denomination, you've lost your pastor right then. I wouldn't hang around it, not one five-minutes. Every church that ever denominated went to the seed, and tell me one that didn't, and tell me one ever rose again. The Holy Spirit is sent to lead the church, not some group of men. The Holy Spirit is all-wisdom. Men get starchy, indifferent.
E-56 Бог сказав їм, що Він пошле їм Провідника, Він провадитиме їх цим шляхом. І доки вони крокували за тим Полум’яним Стовпом, з ними було все гаразд. Він допровадив їх до воріт обіцяної країни, і ось саме до того моменту Він і повинен був іти. Потім Ісус Навин, той могутній вояк, пам’ятаєте той день, коли він сказав їм: “Освятіться, через три дні Бог розкриє Йордан ось тут, і ми перетнемо його”? Погляньте-но, щ? він сказав (мені це подобається) у Писанні, він сказав: “Стійте просто за Ковчегом, бо ви ніколи раніше не ходили цією дорогою.”E-56 God told them that He would send them a Guide, He would lead them in the way. And as long as they followed that Pillar of Fire, they was all right. He led them up to the promised land gate, and then that was as far as He was to go. Then Joshua, that great warrior, remember the day that he told them, "Sanctify yourself, the third day God's going to open up Jordan down here and we're going across"? Now watch what he said (I like this) in the Scripture, he said, "Stay close behind the Ark, for you've not passed this way before."
E-57 Що було Ковчегом? Слово. Не ходіть тепер вашими деномінаційними маршрутами, стійте просто за Словом, бо вам ніколи раніше не доводилося ходити цією дорогою. І, брате, якщо взагалі був такий час, коли Християнській церкві необхідно було перевірити себе — це просто тепер. Ми зараз знаходимося просто там, де вже просто зараз відбувається велике зібрання в Римі, всі розбіжності позагладжувано, конфедерація церков, коли всі ці деномінації зібрані разом, щоб створити ?браз звірини, саме так, як каже Біблія. І вам відомо, щ? ми сказали цього ранку в Посланнях. І ось де ми, все стоїть просто при дверях, а люди все ж таки йдуть за віровченням. Ви краще стійте за Словом! Слово переведе вас, бо Слово є Христос, Христос є Бог, а Бог є Святий Дух.E-57 What was the Ark? The Word. Don't travel your denominational routes now, stay right behind the Word, 'cause you haven't passed this way before. And, brother, if there ever was a time that the Christian church ought to examine itself, is right now. We're right now where this great meeting is going on in Rome right now, differences are being made, the confederation of churches, when all these denominations are confederated together to form the image of the beast, just exactly what the Bible says. And you know what we said this morning in the Messages. And here we are, right everything right at the door, and people still following after creed. You better stay behind the Word! The Word will lead you across, because the Word is Christ, and Christ is God, and God is the Holy Ghost.
E-58 Стій просто за Словом! О-о, так, добродію! Стій разом з цим Провідником. Стій просто за Ним. Не забігай наперед Його, стій просто за Ним. Нехай Він веде тебе, а не ти Його. Нехай Він іде.E-58 Stay behind the Word! Oh, yes, sir! Stay with that Guide. Stay right behind It. Don't get in front of It, you stay behind It. Let It lead you, don't you lead It. You let It go.
E-59 Ісус Навин промовив: “Ось, ви ніколи не ходили раніше цим шляхом, ви нічого не знаєте про цю дорогу.”E-59 Joshua said, "Now, you've never passed this way before, you know nothing about the road."
E-60 Ось у чому сьогоднішня проблема. Вам не потрібно ніякого провідника, щоб провадити вас широким шляхом. О-о, ви знаєте там всі завулки та все інше. Вам відомий увесь шлях до гріха. Нема ніяких…О-о, ви вже довго блукали. Не потрібно, щоб хтось намагався вам розповісти щось про це, вам відомі всі входи та виходи. Саме так, усякий гріх, ви все знаєте про це. Не потрібно, щоб хтось розповідав вам про те, як красти; ви знаєте це. Не потрібно, щоб хтось розповідав вам про те, як проклинати; ви знаєте це. Не потрібно, щоб хтось розповідав вам про те, як чинити всі ці злі речі, бо все це розвішано повсюди на кожному стовпі.E-60 That's the trouble today. You don't need no guide to guide you down the broad way. Oh, you know all the alleys and everything else. You know all the way to sin. There's no… Oh, you been around a long time. There's no need of somebody trying to tell you about that, you know all the short cuts. That's right, every sin, you know all about it. Nobody has to tell you how to steal; you know that. Nobody has to tell you how to curse; you know that. Nobody has to tell you how to do these evil things, because it's posted on every tree everywhere.
E-61 Але, пам’ятайте, ви, люди, котрі Християни, ви перетнули кордон. Ви ввійшли до іншої Країни. Вас народжено згори. Ви в цій Країні, Небесній Країні. Ви в обіцяній Країні.E-61 But, remember, you people that's Christians, you've crossed over. You're into another Land. You are born again. You're in the Land, a Heavenly Land. You're in the promised Land.
E-62 У вас є очі, ви знаєте всі ваші дороги. О-о, авжеж. Ви знаєте, що—що, ви знаєте, з якої карти розпочати. Ви розумієтеся на грі в кістки, коли кидати, що це означає і все тому подібне. Та коли справа доходить до того, щоб знати про святість та праведність та силу Божу, і як діє Святий Дух та що Він чинить, краще стійте просто за Словом, за Провідником. Розумієте? Вам раніше ніколи не доводилося проходити цією дорогою.E-62 You can look, you know your way around here. Oh, my, yes. You know what—what, how to stand on a certain hand of cards. You know what the dice, when it rolls, what it means, and everything like that. But when it comes to know the holiness and righteousness and the power of God, and how the Holy Spirit operates and what It does, you better stay right behind the Word, the Guide. See? You've never passed this way before.
E-63 Авжеж, ти скажеш: “Я був досить-таки кмітливим, я здобув—я здобув два ступені у коледжі.” Краще забудь про це. Так, добродію.E-63 Well, you say, "I was a pretty smart man, I had—I had two degrees in college." You better forget it. Yes, sir.
E-64 “Я закінчив семінарію.” Краще забудь про це. Так. Краще стій за Провідником. Нехай Він веде тебе. Він знає шлях; ти не знаєш. Ти ще ніколи не ходив цим шляхом. “Гаразд, — скажеш ти, — вони пройшли.”E-64 "I've went through the seminary." You better forget it. Yeah. You better stay behind the Guide. Let Him lead you. He knows the way; you don't. You haven't passed this way before. "Well," you say, "they have."
E-65 Поглянь, чи пройшли вони. Ісус сказав: “Ті, хто пройшли цей шлях, їх будуть супроводжувати ось такі ознаки. Моїм Ім’ям вони виганятимуть демонів, говоритимуть новими мовами; або братимуть змій чи вип’ють отруту, їм не зашкодить. Якщо вони кластимуть свої руки на хворих, ті видужають.” Більшість з них відмовляються від Цього, відкидають Це, кажуть, що Це навіть не Богонадхненно. Вони не йдуть за Провідником. Вони йдуть за штучним віровченням. Вам краще стояти просто за Словом, бо ви ще не пройшли цим шляхом, ви знаєте.E-65 See if they have. Jesus said, "Those that passed this way, these signs will follow them. My Name, they shall cast out devils, speak with new tongues; or take up serpents or drink deadly things, it won't harm. If they lay their hands on the sick, they shall recover." Most of them refuse It, deny It, say It's not even inspired. They're not following the Guide. They're following a man-made creed. You better stay right behind the Word, because you haven't passed this way, you know.
E-66 Але ви, що народжені згори, вас народжено в святість. Вам раніше не доводилося проходити цим шляхом. Ви про-…Якщо ви крокуєте цим шляхом, вам потрібно пройти через святість, бо то є нова Країна, нове Життя, нові люди.E-66 But you're born again, and you've been born into holiness. You've not passed this way before. You've pa-… If you pass this way, you have to come through holiness, because it's a new Land, a new Life, a new people.
E-67 Ти прийдеш до церкви і ти чуєш, як хтось підіймається та вигукує: “Слава Богові! Аллілуя!”E-67 You'll come to church and you hear somebody raise up, holler, "Glory to God! Hallelujah!"
E-68 Ох, ти скажеш: “Як це так, такого в моїй церкві ніколи не робили! Я встану та піду собі геть!” Бачите? Будь обережним.E-68 Why, you'll say, "My, goodness, they never did that in my church! I'll get up and walk out!" See? Be careful.
E-69 Стій просто за Словом, ось, нехай Провідник веде тебе. “Він допровадить вас до цілої Правди і відкриє вам все те, про що Я говорив вам. Він виявить все це вам. Він розповість вам все те, що має статися,” — правдивий Провідник. Не йди до єпископа; йди до Провідника. Не йди ні до кого, крім Провідника. Він є саме Той, Кого було послано, щоб провадити тебе. Він є саме Той, Хто виконає це. Бог подбав за Провідника для вас. Прийміть шлях, передбачений Богом.E-69 Stay behind the Word, now, let the Guide lead you. "He will guide you into all Truth, and reveal these things that I've talked to you about. He'll show you that. He'll tell you things that is to come," the true Guide. Don't go to the bishop; go to the Guide. Don't go to anyone but the Guide. He's the One that was sent to guide you. He's the One that'll do it. God has provided you a Guide. Take God's provided way.
E-70 Сьогодні проблема в тому, що люди, які приходять до церкви, посидять декілька хвилин, щось відбудеться, до чого вони не звикли.E-70 The trouble of it is today, that the people that come to the church just sit a few minutes, something goes on that they're not used to.
E-71 Я був у захопленні від однієї жіночки з одної холодної формальної церкви, просто помолився за неї. Бог уздоровить цю жіночку. Вона цього не розуміла, вона взагалі нічого не знала про це. Вона ввійшла, вона промовила, що вона не знала. Та я сказав їй: “Заходьте та зустріньтеся зі мною.” Вона була досить-таки нерішуча та сором’язлива, але Провідник продовжував казати їй: “Іди далі.” Вона одержала це. Оце і все. Бачите, це тому що Святий Дух провадить нас до всього цього. Розумієте, у Бога є передбачений шлях.E-71 I admired a little woman from a cold formal church, just had prayer for her. God's going to heal the little woman. She didn't understand this. She knowed nothing about it. She come in, she said she didn't know. But I told her, "Come on and see me." She was kind of timid and backward, but the Guide kept telling her, "Move on." She got it. That's it. See, it's because of the Holy Spirit that guides us to these things. See, God has a provided way.
E-72 Чи ви коли-небудь…Чи ви звертали увагу на те, як відлітають дикі гуси, як качки відлітають на південь? Авжеж, пам’ятайте, та качка народилася там десь на якомусь ставку. Вона не знає, що таке схід, північ, захід чи південь. Вона нічого не знає, окрім того ставку, розташованому десь у горах в Канаді. Вона ніколи не віддалялася від того ставка, але її було народжено ватажком. Той селезень був народжений, щоб бути ватажком. І ось, однієї ночі на верхівці гір почався сильний снігопад. Що відбувається? Подув холодний вітер. Я можу уявити собі, як він тремтить, каже: “Мамо, що це все означає?” Бачите, йому ніколи раніше не доводилося відчувати тієї холодної погоди. Він починає звертати увагу на те, що навкруги, він починає звертати увагу на краї ставка, він почав замерзати, ставок почав покриватися льодом. Він не знає, аж ось раптом…Його було народжено, щоб бути провідником цієї качиної зграї. Коли це пронизує його, він стрибне просто в середину цього ставка. Ви називайте це як хочете. Ми називаємо це надхненням, або можете назвати це, о-о, просто інстинкт, чим би це не було. Він кидається просто в середину цього ставка, піднімає вгору свого маленького дзьоба та кричить: “Га-га, га-га!” І кожна качка на ставку підпливе просто до нього. Чому? Вони знають свого ватажка, саме за його криком.E-72 Did you ever… Have you been noticing the wild geese going over, the ducks going south? Well, now remember, that little old duck was born up yonder on a pond somewhere. He don't know east, north, west, and south. He knows nothing but that pond setting up there in the mountains in Canada. He never was off that pond, but he was born a leader. That little drake was born to be a leader. And the first thing, one night there was a big snow comes across the top of the mountains. What happens? That cold breeze comes down across through there. I can imagine him shivering, saying, "Mammy, what does this mean?" See, he never felt that cold weather before. He begins to notice around, he begins to notice around the edge of the pond, it begins to freeze, ice coming on the pond. He doesn't know, but all of a sudden… He was born to be a guide to that herd of ducks. He'll jump right out in the middle of that pond when it strikes him. You call it what you want to. We call it inspiration, or you can call it, oh, just instinct, whatever it is. He'll drive right out in the middle of that pond, stick that little honker up in the air, and go, "Honk-honk, honk-honk!" And every duck on the pond will come right to him. Why? They know their leader, just the way he honks.
E-73 “Коли сурма видає невиразний звук, хто ж тоді зможе приготуватися до бою?” Авжеж. Хто зможе приготуватися до бою, коли сурма видає невиразного звука?E-73 "If the trumpet gives an uncertain sound, who can prepare himself for battle?" Right. Who can prepare himself for battle if the trumpet gives an uncertain sound?
E-74 Авжеж, якщо ця маленька качка видаватиме якийсь невиразний крик, хто ж тоді стане готуватися до відльоту? Ця качка підносить вгору свого маленького дзьоба та кричить: “Га-га, га-га!” І кожна качечка підпливе до неї. “Га-га, га-га!” Ось вони. У них там буде таке свято, просто там на середині того ставка, будуть кружляти та кружляти та кружляти. Трошки пізніше він відчуває, як щось підштовхує його, він вже повинен відправлятися. Він б’є своїми маленькими крильцями та злітає з того ставка, піднімається в повітря та робить чотири чи п’ять кіл, і, настільки рівно, наскільки він здатний, прямує просто в бік Луізіани, кожна качка просто за ним. “Га-га, га-га,” — ось він летить. Чому? Він є провідником! Амінь! Качки знають свого провідника, церква ж не знає. Авжеж, він знає, що треба робити.E-74 Well, if that little duck give an uncertain honk, who's going to prepare himself for flight? That little old duck will stick up his little bill out there, and holler, "Honk-honk, honk-honk!" And every little duck will come to him. "Honk-honk, honk-honk!" Here they are. Such a jubilee they'll have, right there in the middle of that pond, just turning over and over and over. After a while he feels it moving on him, he's got to leave. He'll set his little wings down and fly off that pond, get up in the air and turn around four or five times, and go just as straight to Louisiana as he can go, every duck right behind him. "Honk-honk, honk-honk," here he comes. Why? He's a guide! Amen! Ducks know their guide, the church doesn't. Yeah, he knows what to do.
E-75 Погляньте на тих гусей, які прилітають з Аляски. Ось, їх завжди веде старий гусак, і ці гуси повинні дуже уважно пильнувати за цим гусаком. Вони повинні знати, про що каже цей гусак. Чи читали ви у часописі Погляд десь чотири роки тому, коли одного разу якийсь старий гусак не знав, що він робив, і він привів стаю гусей аж до Англії? Це так. Такого раніше ніколи не траплялося, щоб вони прилітали до Англії. Чому? Вони взагалі не звернули увагу на свого—свого ватажка. Той старий гусак взагалі не усвідомлював, куди він летів. І ось вони опинилися там і не можуть повернутися.E-75 Look at them old geese, from plumb from Alaska. Now, there's an old gander always leads them, and them geese has to look that gander over real good. They have to know what that gander's talking about. Did you read that in Look magazine here about four years ago, where an old gander one time didn't know what he was doing, and he led a bunch of geese all the way over to England? That's right. They never was knowed to be in England before. Why? They never noticed their—their leader. That old gander didn't know where he was going. And now they're over there and can't get back.
E-76 Ось у чому сьогодні вся справа з усіма цими гусьми, вони все ще є зграєю. Кажуть, у цьому часописі Погляд сказано, що ці гуси збираються зграєю та літають по Англії, але вони не знають, як повернутися. Саме ось так відбувається з деякими гусьми, яких я знаю. У вас є зграя, і велике довге зібрання, і є якийсь пробуджувач, який приїде та скільки-то там проповідує, однак ви не знаєте, куди ви летите. Кружляєте та кружляєте зграєю, бо у вас з’явився якийсь гусак, що веде вас на якусь деномінаційну гулянку; та не повертає назад до Божого Слова, назад до хрищення Святим Духом. І потім ми дивуємося, чому за наших днів у нас нема пробудження. Розумієте? Вам необхідно вловити цей певний Звук! Цим Звуком є сурма Євангелії, яка звіщає Добру Новину, кожне Боже Слово. Не віровчення, не деномінацію; але Біблію, Святого Духа. “Ці ознаки супроводжуватимуть тих, хто віритиме.” Розумієте? І вони прямують там по цій дорозі.E-76 That's what's the matter with a whole lot of these geese today, they still swarm. They say, that Look magazine said, these geese swarm and fly around over England, but they don't know how to get back. That's the way it is with some of the geese that I know of. You have a swarm, and a big protractive meeting, and have some revivalist to come along and preach a while, but you don't know where you're going. Swarming around and around, because you've got some gander to lead you off on a denominational spree; and not back to the Word of God, back to the baptism of the Holy Ghost. And then we wonder why we ain't got revival in our days. See? You got to get that certain Sound! That Sound is the Gospel trumpet breathing out the Gospel, every Word of God. Not creed, not denomination; but the Bible, the Holy Spirit. "These signs shall follow them that believe." See? And there they go down the road.
E-77 Розповідають, що одного разу один старий гусак став причиною загибелі цілої зграї, намагаючися вести їх у темряві, сам не усвідомлював, куди він летів, і вони всі напоролися там на скелі, і деякі з них розбилися, вбилися на смерть. Авжеж! Їм потрібно було слухати свого певного звуку. Ця маленька качка, якщо вона вловила цей певний звук, і всі це знають, у них там невеличке спільне свято, і вони відлітають на південь. Навіщо вони летять туди? Там не холодно.E-77 One old gander one time, they said, got a bunch killed, trying to fly them through the darkness, didn't know where he was going, himself, and they all hit against the mountains out there, and some of them disintegrated, bursted up. Sure! They got to know their certain sound. That little old duck, if he's got the certain sound and everybody knows it, they have a little swarming jubilee and away they go to the south. What do they go down there for? Where it ain't cold.
E-78 Ось, якщо Бог дає качці достатньо розуму, щоб знати, як уникнути холодів, який же розум Він повинен дати церкві? Коли качка може робити це, підкоряючися інстинкту, як же тоді щодо Святого Духа в церкві? Він має вивести нас зі всіх старих формальностей та віровчень та всього цього у славетне, чудове хрищення Святим Духом. Він принесе чесноту, пізнання, терпеливість, благочестя і Святий Дух. Це саме те, до чого вестиме правдивий Провідник, бо Він не звіщатиме нічого, крім Євангелії, тільки Боже Слово. Звичайно, вам потрібен Провідник!E-78 Now, if God give a duck enough sense to know how to dodge the coldness, how ought He to have give the church? If a duck can do that by instinct, what about the Holy Ghost in the church? It ought to lead us from old formalities and creeds and things, into a glorious, wonderful baptism of the Holy Ghost. It brings virtue, knowledge, patience, godliness, and the Holy Spirit. That's what the real Guide will lead, 'cause He'll breathe out nothing but the Gospel, just the Word of God. Sure, you need a Guide!
E-79 Коли, мудреці, вони нічого не знали про Бога. Вони були—вони були чарівниками, чаклунами. Вони були з народів сходу. Ви знаєте, в Біблії сказано: “Ми бачили Його Зірку на Сході, йдемо вклонитися Йому.” Вони були з заходу, вони поглянули на схід та побачили Його Зірку…тобто, поглянули на захід, вони були на Сході. Ми були на Сході, і побачили Його Зірку на заході. Розумієте? “Ми бачили Його Зірку на Сході.” І, бачите, вони були на Сході. “Коли ми були на Сході, ми бачили Його Зірку, і ми прийшли вклонитися Йому.”E-79 When, the wise men, they didn't know nothing about God. They were—they were magic-workers, magicians. They were over in the orients. You know, the Bible said, "We have seen His Star in the East, come to worship Him." They were from the west, they looked east and saw His Star… or looked west, they was in the East. "We were in the East, and saw His Star in the west." See? "We have seen His Star in the East." And, see, they were in the East. "When we were in the East we saw the Star, and we've come to worship Him."
E-80 Я можу уявити собі, бачачи, як ті добродії збираються в дорогу. Я можу уявити, як одна з їхніх дружин сказала до нього, сказала: “Скажи-но, ти все взяв у дорогу, але де ж твій компас?”
Він сказав: “Цього разу мені—мені не потрібен буде компас.”
E-80 I can imagine seeing those fellows getting ready to go. I can imagine one of their wives said to him, said, "Say, got everything all packed up, but where's your compass?"
He said, "I—I ain't going to use a compass this time."
E-81 Сказала: “Як же ти збираєшся переходити через гори?” Пам’ятайте, їм потрібно було перетнути річку Тигр і пройти через рівнину, і, о-о, в них була дворічна подорож на верблюдах. Як вони збиралися здійснити її? Сказала: “Як же так, ти навіть не береш компаса.”
Сказав: “Ні.”
“Як же ти підеш?”
E-81 Said, "How you going to get across the mountains?" Remember, they had to cross the Tigris River and come down through the plains, and, why, they had two-year's trip on camels. How they going to do it? Said, "Well, ye ain't even taking a compass."
Said, "No."
"How you going?"
E-82 “Я піду по шляху, передбаченому Богом. Ось там та Зірка допровадить мене до того Царя.” Ось так.E-82 "I'm going God's provided way. That Star yonder is going to lead me to that King." That's it.
E-83 “Ми побачили Його Зірку на Сході і йшли за Нею увесь цей шлях на захід аж досюди, щоб вклонитися Йому. Де Він?” Вони йшли шляхом, який був передбачений Богом. Якийсь час ось там вони були поневолені якоюсь купкою віровчень. Вони прийшли до Єрусалиму і стали ходити туди й сюди по вулиці, ось ці добре вдягнені люди, питаючи: “Де Він? Де Він народився — Юдейський Цар?” Авжеж, то була столиця, то був Єрусалим. Звичайно ж, велика церква повинна була щось знати про Це. “Де Він? Де Він народився — Юдейський Цар? Ми побачили Його Зірку на Сході, ми прийшли вклонитися Йому. Де Він?”E-83 "We have seen His Star in the East, and followed It all the way here in the west, to worship Him. Where is He?" They followed God's provided way. They got tied up with a bunch of creeds down there in a little while. They come into Jerusalem and begin to go up and down the street, these finest dressed people, saying, "Where is He? Where is He born King of the Jews?" Well, that was the head, that was Jerusalem. Surely the big church ought to know something about It. "Where is He? Where is He born King of the Jews? We have seen His Star in the East, we come to worship Him. Where is He?"
E-84 Еге ж, вони пішли до пастора Такого-то та до першосвященика Такого-то, ніхто з них нічого про Це не знав. “О-о, тут Дехто народився — Юдейський Цар, де Він?” Вони не знали.E-84 Why, they went over to pastor So-and-so and to high priest So-and-so, none of them knowed nothing about It. "Why, there's One born King of the Jews, where is He?" They didn't know.
E-85 Але там, на схилі пагорба, там була групка пастухів, просто перебували там якийсь час, так, добродію, бо вони прийшли шляхом, який приготував Бог.E-85 But there was a bunch of shepherds out there on the hillside just having them a time, yes, sir, because they had come God's provided way.
E-86 Отож, вони зупинилися там, і він одразу промовив: “Ось що я вам скажу, що ми повинні зробити, нам потрібно скликати раду.” Отож, вони скликали Раду Синедріона, і—і стали мізкувати, чи чули вони що-небудь про Це. “Ні, нам нічого про Це не відомо.”E-86 So they stayed around there, and directly he said, "I'll tell you what we ought to do, we ought to have a board meeting." So they called in the Sanhedrin Council, and—and thought if they heard anything about It. "No, we didn't know nothing about It."
E-87 Те ж саме й сьогодні. Їм нічого не відомо про цього Провідника, про цього Святого Духа, який уздоровлює, наповняє, спасає, знову приходить. Цей Провідник, який розповів нам про все те, що сталося, ми тепер просто посеред цього. Розпізнавач думок серця; вони нічого не знають про Нього, вони називають Його телепатією або чимось таким. Вони не знають, що сказати про Нього.E-87 That's the same thing it is today. They don't know nothing about this Guide, this Holy Ghost that heals, fills, saves, coming again. The Guide that's told us all these things that happened, here we are right in the midst of them. A Discerner of the thoughts of the heart; they know nothing about That, they call It mental telepathy or something. They don't know what to say about It.
E-88 Отже, ви бачите, ті мудреці, доки…Пам’ятаєте, коли вони ввійшли до Єрусалиму, Зірка зникла. І доки ви шукатимете того, щоб віровчення чи якийсь деномінаційний муж вели вас до Бога, ви залишитеся без Божої допомоги. Та коли їм все це набридло та надокучило, та залишили їх, залишили всі віровчення та деномінації тих юдеїв та вийшли з Єрусалиму, ось тоді ця Зіронька з’явилася знову, і вони наповнилися невимовно сильною радістю. Вони знову узріли Провідника! О-о, як же це, потрапити до якоїсь старої холодної формальної церкви, потім знову повернутися в добру полум’яну церкву, бачити, як веде Провідник, наскільки це відрізняється! Авжеж — “Ми бачили Його Зірку на Сході і прийшли вклонитися Йому.”E-88 So, you see, those wise men, as long… Remember, when they entered into Jerusalem, the Star disappeared. And as long as you look for creeds and denominational man to lead you to God, the help of God will leave you. But when they got sick and tired of it, and left them, left the creeds and denominations of those Jews, and went out of Jerusalem, then the Star appeared again and they rejoiced with exceeding great joy. They saw the Guide again! Oh, how it is, get on some old cold formal church, then get back to a good one on fire, see the Guide leading, what a difference it is! Yeah, "We have seen His Star in the East and have come to worship Him."
E-89 Ісус Навин промовив до них: “Тепер крокуйте просто за Ковчегом, бо вам ще ніколи не доводилося прох?дити цим шляхом.” Бог не дозволить, щоб цей Ковчег відхилився кудись від правильного шляху. Кожен йшов за Ним, і Він пішов просто через Йордан.E-89 Joshua said to them, "Now you follow the Ark, 'cause you've never been this way before." God won't permit that Ark to go anywhere but right. Everyone followed It, and It went right across Jordan.
E-90 Так само й сьогодні, Святим Духом. Так, добродію. Єдине, що нам відомо, чи це Святий Дух чи ні, ми бачимо це про-…Його проявлення, проявлення, що підтверджують Боже Слово.E-90 Same is today, by the Holy Spirit. Yes, sir. The only thing that we know, whether it's the Holy Spirit or not, we see the manife-… manifestations of It, the manifestations vindicating the Word of God.
E-91 Ось, нещодавно, в одній групі братів була кров та олія, і це все гаразд, якщо вони хочуть робити це таким чином. Я…Для мене це не підтвердження. Писання є підтвердженням, розумієте, до тих пір, поки це підтверджує, що сказав був Бог, з цим все гаразд. Вони сказали: “Ось що є підставою того, що ти отримав Святого Духа — в тебе на руці з’являється олія.” Ось, я—я не можу з цим погодитися. Розумієте? Ні, я не вірю, що олія має до цього якесь відношення. І якщо ця кров принесе уздоровлення та спасіння, що ж тоді сталося з Кров’ю Ісуса Христа? Якщо ця олія уздоровлює, як же тоді з Його ранами? Розумієте? Розумієте?E-91 Now, not long ago, a bunch of brethren had blood and oil, and that's all right if they want to do that way. I… That ain't a vindication to me. It's a Scripture vindication, see, as long as it's vindicating what God said, that's all right. They said, "This is the reason you got the Holy Ghost, you got oil in your hand." Now, I—I can't go for that. See? No, I don't believe that oil has anything to do with it. And if that's blood going to heal and salvation, what happened to the Blood of Jesus Christ? If that oil heals, what about His stripes? See? See?
E-92 Я хочу, щоб прийшов Провідник, який приведе вас до Правди Слова, ось тоді вже ви знаєте, що ви націлені правильно, і ви готові до останнього відліку. Це так, приготування до відльоту. Так, добродію. Авжеж, бо чому? Провідник є саме Той, Хто здійснює це.E-92 I like for the Guide to come, that brings you to the Truth of the Word, then you know you're zeroed in and you're ready for the countdown. That's right, getting ready to fly away. Yes, sir. Yeah, because why? The Guide is the One Who makes it real.
E-93 В мене тут є одне місце Писання, я вже виклав ці місця Писання, та я хочу прочитати оце. Це Друге Петра, 1-ий розділ, 21-ий вірш.
Бо…ніколи за старих часів пророцтво не було проголошене з волі людини; лише через святих Божих людей, які були ведені Святим Духом.
E-93 I got a Scripture here, I had given these Scriptures, but I want to read this one. It's Second Peter, the 1st chapter, 21st verse.
For… prophecy came not in old times by the will of man: but by holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost.
E-94 Як приходило пророцтво? Не за людським бажанням, деномінаційними віровченнями; але за Божою волею, коли святі мужі були ведені Святим Духом. Він завжди був Божим Провідником. То був Святий Дух, Який перебував у т?му Полум’яному Стовпі, то був Святий Дух, будь-хто знає, що то був Христос. Мойсей залишив Єгипет, вважав Христову наругу за більше багатство, аніж те, що було в Єгипті. Сам Христос був Ним! Авжеж, коли вони стояли там і казали: “Гаразд, Ти кажеш, що Ти…Як це так, Тобі ще не виповнилося й п’ятидесяти років, а кажеш, що Ти бачив Авраама?”E-94 How did the prophecy come? Not by the will of man, denominational creeds; but by the will of God, when holy men were moved by the Holy Ghost. He's always been God's Guide. That was the Holy Ghost that was in that Pillar of Fire, that was the Holy Ghost, any man knows that was Christ. Moses forsook Egypt, esteemed the reproach of Christ greater riches than that of Egypt. Christ was the One. Well, when they stand out there and saying, "Well, You say You're… Why, You're not over fifty years old, and say You seen Abraham?"
E-95 Він сказав: “Ще до того, як був Авраам, Я Є.” Я Є був Тим, Хто зустрів Мойсея у Полум’яному Стовпі в палаючому кущі. Так, добродію. Він був Богом, Який став тілом. Не якась там третя особа; та ж сама Особа в іншому служінні. Не три боги; три служіння одного Бога. Цілком точно.E-95 He said, "Before Abraham was, I AM." I AM was the One that met Moses in the Pillar of Fire in a burning bush. Yes, sir. He was God made flesh. Not a third person; the same Person in a different office. Not three gods; three offices of one God. Correctly.
E-96 Гаразд, тепер, Писання. Завжди, коли Бог забезпечує, Він забезпечує кращим. Коли Бог забезпечував шлях, щоб зміцнити Свою церкву, Він забезпечив кращим. Коли Він дав Адаму та Єві, у Еденському садку, що Він дав їм — так це Його Слово. “Стійте просто за цим Словом, і ви будете в безпеці. Та якщо ви вийдете з Нього, в день, коли ви скуштуєте, того дня ви помрете.” Бог ніколи не змінював Своєї стратегії. Та й сатана ніколи не змінював своєї; як він увійшов у Адама та Єву, так він входить у них і сьогодні. Як? Через намагання помізкувати над Цим. “Авжеж, це відповідає здоровому глуздові, що Бог цього не зробить. О-о, Бог сказав, — промовив сатана, — та, звичайно, святий Бог не зробить цього.” Він неодмінно це зробить, тому що Він сказав, що Він так зробить!E-96 All right, now, the Scripture. Always, when God provides, He provides the best. When God provided a way to fortify His church, He provided the best. When He give Adam and Eve, in the garden of Eden, what He give them was His Word. "You stay behind this Word, and you're safe. But if you get from out of It, the day you eat thereof that day you die." God has never changed His strategy. And Satan has never changed his; how he got into Adam and Eve, he gets into them today. Why? By trying to reason It out. "Now, it's reasonable that God would not. Oh, God has said," said Satan, "but surely a holy God won't do this." Surely He will, because He said He would!
E-97 І це те, що сьогодні говорять люди: “Ну ж бо, почекайте-но лишень! Ви не вірите, якщо я відвідую церкву та я плачу свої десятини, і я роблю ось це та інше, то що тоді, Бог мене прожене?” Коли людина не народиться згори, вона навіть не зрозуміє Царства Божого! Бачите? Ніяких відмовок! “Як же це так, бідний старий, бідна стара, така добра душа.” Єдиний шлях, яким вони зможуть побачити Бога — це народившися згори. Це і все. Мене не обходить, наскільки мала, наскільки стара, наскільки молода, що вони були зробили, як багато вони відвідували церкву, як багато деномінацій вони знають, як багато віровчень вони могли декламувати. Вам необхідно народитися згори, інакше ви навіть не стоїте на фундаменті, щоб починати. Саме так.E-97 And that's what people say today, "Oh, now wait! You don't believe now, if I go to church and I pay my tithes, and I do this, the other, God is going to cast me down there?" Unless a man's born again, he'll not even understand the Kingdom of God! See? No excuses! "Well, the poor old man, the poor old woman, there's a good old soul." The only way they can ever see God, is be born again. That's all. I don't care how little, how old, how young, what they did, how much they went to church, how many denominations they know, how much creed they could recite. You've got to be born again or you're not even on the foundation, to begin. That's exactly right.
E-98 Отож, вам зрозуміло, вам потрібен Провідник. Він вестиме вас до Правди, а Правдою є Слово. Він провадитиме вас. І так було завжди. Богу ніколи нічого не потрібно міняти, тому що Він необмежений, і Він знає, як краще. Він всюдисутній, Він всевідаючий, Він—Він — все. Це саме так, Бог є саме таким, отож Йому не потрібно щось міняти. Гаразд.E-98 So, you see, you need the Guide. He will guide you to Truth, and Truth is the Word. He will guide you. And it's always has been. God don't never have to change nothing, 'cause He's infinite and He knows what's best. He's omnipresent, He's omniscient, He's—He's everything. It's right, God is, so He don't have to change. All right.
E-99 Він є Підтверджувачем того шляху, яким Він вас веде. Святий Дух, Провідник є Підтверджувачем того ж самого Слова, якому Він навчає. Ось, Лука був ведений Провідником, коли сказав: “Ідіть по всьому світу, проповідуйте Євангелію кожному створінню. Той, хто віритиме та охриститься — буде спасений, той же, хто не віритиме — буде засуджений. І оці ось ознаки супроводжуватимуть тих, хто віритиме; у Моє Ім’я виганятимуть демонів, говоритимуть новими мовами, братимуть змій, коли вип’ють отруту, то їм не зашкодить, покладуть руки на хворих, і вони видужають.” І в Біблії сказано, що: “Вони пішли повсюди, — проваджені Провідником, ви знаєте, — проповідували Слово, з ознаками, що супроводжували.” Що це було? Провідник підтверджував, що То була Правда!E-99 He is a Confirmer of the way He's leading you. The Holy Ghost, the Guide, is the Confirmer of the same Word that He's teaching. Now, Luke was led by the Guide, to say, "Go ye into all the world, preach the Gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, he that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe; in My Name they shall cast out devils, speak with new tongues, take up serpents, drink deadly things, lay hands on the sick and they shall recover." And the Bible said that, "They went forth everywhere," led by the Guide, you know, "preached the Word, with signs following." What was it? The Guide vindicating That was the Truth!
E-100 То була Божа політика. Саме ось таким чином воно було встановлено. Це Його програма; Він не може відступити від неї; тому що Він є необмеженим. Амінь. Він не може відступити від неї; Він є Бог. Я можу змінитися; я людина. Ви можете змінитися; ви, чоловік або жінка. Але Бог не може змінитися. Я обмежений; я можу допуститися помилок та сказати щось не так, всі з нас можуть. Але Бог не може, Він є Бог. Його перше рішення є досконалим. Те, як Бог діє на сцені, таким самим чином Він повинен діяти кожного разу. Якщо Його покликали на сцену, щоб спасти грішника, Він спасає його на одній-єдиній підставі. Наступного разу, коли приходить грішник, Він має діяти таким самим чином, в інакшому разі Він діяв неправильно, коли діяв за першого разу. Амінь. Я люблю Його. Я знаю, що це Правда.E-100 That was God's policy. That's the way it was laid down. That's His program; He can't change from it, because He's infinite. Amen. He can't change from it; He's God. I can change; I'm a man. You can change; you're a man or woman. But God cannot change. I'm finite; I can make mistakes and say things wrong, all of us can. But God can't, and be God. His first decision is perfect. The way God acts on the scene, that's the way He's got to act every time. If He's called on the scene to save a sinner, He saves him on the basis of one thing. The next time a sinner comes, He's got to act the same way, or He acted wrong when He acted the first time. Amen. I love Him. I know it's the Truth.
E-101 Мені п’ятдесят три роки, проповідував Євангелію тут вже тридцять три з половиною роки, я ніколи не бачив, щоб Вона підвела. Я бачив, як Її було перевірено сім разів по всьому світу, серед всіляких релігій та всього іншого, перед більше ніж півмільйоном за один раз, і Вона жодного разу не підвела. Я не говорю з якоїсь книжки, я говорю з особистого досвіду, що я знаю, що Бог стоїть за Своє Слово та шанує Його. Отож, якщо у вас є якесь віровчення, краще дивіться на це. Але Святий Дух підтримає Боже Слово.E-101 I'm fifty-three years old, been preaching the Gospel here for thirty-three and a half years, I've never seen It fail. I've seen It tested seven times around the world, in all kinds of religions and everything else, before as many as a half a million at one time, and never has It failed. I don't speak from some book, I speak from personal experience, that I know that God stands behind His Word and honors It. Now, if you have some kind of a creed, you better watch that. But the Holy Spirit will back up the Word of God.
E-102 У Євангелії від Івана, 1-й розділ та 1-й вірш, він сказав: “Він є Слово. Він є Провідник. Споконвіку було Слово, Слово в Бога було, і Слово було Бог. І Слово стало тілом та перебувало серед нас.” Подумати тільки!E-102 In Saint John, the 1st chapter and the 1st verse, he said, "He is the Word. He is the Guide. In the beginning was the Word, the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us." My!
E-103 Петро був ведений сказати, у Діях 2:38, як прийняти Святого Духа, він сказав: “Покайтеся, кожен з вас, потім будьте охрищені в Ім’я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і потім Провідник вестиме вас далі.” Так, ось що потрібно зробити. По-перше, покайтеся у ваших гріхах, у вашому невірстві, в тому, що ви не вірили в це. Покайтеся, і потім будьте охрищені, і потім Провідник вестиме вас далі. Бачите, це ваш обов’язок. Ваш обов’язок — покаятися. Ваш обов’язок — бути охрищеним. Потім це вже обов’язок Провідника — вести тебе далі, вести тебе від чесноти до пізнання, до стримання, до терпеливості, до благочестя та до братерської любові, і Святий Дух запечатує тебе. Бачите? Тоді ти являєш собою повний ?браз Божий, справжній муж Божий, справжня жінка Божа, заякорені у Христі. Я люблю це — заякорені у Христі.E-103 Peter was led to say, on Acts 2:38, how to receive the Holy Ghost, he said, "Repent, every one of you, then be baptized in the Name of Jesus Christ for remission of your sins, and then the Guide will take you from there on." Yeah, that's the thing to do. First, repent of your sins, your unbelief, that you've disbelieved these things. Repent, and then be baptized, and then the Guide will take you from there on. See, that's your duty. It's your duty to repent. It's your duty to be baptized. Then it's the Guide's duty to take you from there on, lead you from virtue to knowledge, to temperance, to patience, to godliness, and to brotherly love, and the Holy Ghost seals you. See? Then you're a full stature of God, a real man of God, a real woman of God, anchored away in Christ. I love that, that anchored away in Christ.
E-104 Авжеж, Марко був ведений Святим Духом, коли писав Марка 16, звичайно.E-104 Yeah, Mark was led by the Holy Ghost, to write Mark 16, of course.
E-105 Іван був ведений, коли він писав Об’явлення. Він був ведений Провідником. Він також був ведений Провідником, коли сказав: “Хто відніме одне Слово від Цього або додасть одне Слово до Цього, він буде віднятий, його частка, з Книги Життя.”E-105 John was led when he wrote Revelations. He was led by the Guide. He was also led by the Guide to say, "Whosoever shall take one Word out of It, or add one word to It, the same will be taken, his part, out of the Book of Life."
E-106 Ось, як же ти збираєшся замінити Слово Боже чимось, і все ж таки кажеш, що тебе ведено Святим Духом? Безглуздо, хіба не так? Авжеж, добродію. Це безглуздя.E-106 Now, how you going to substitute something for the Word of God, and still say you're led by the Holy Ghost? Don't make sense, does it? No, sir. It doesn't.
E-107 Він був моїм Провідником упродовж життя. Він привів мене до Життя. Він був Тим, Хто привів мене до Життя, і Він є моє Життя. Без Нього в мене нема Життя. Без Нього я нічого іншого не хочу. Він є моє цілковите Все-у-Всьому. В години моєї скрути, Він стоїть поруч зі мною. Вчора Він благословляв мене, сьогодні те ж саме. На що я можу розраховувати? На того самого навіки, хвала Його Йменню! Амінь. Так, добродію. Він обіцяв це. Він виконає це. Він — моє Життя, Він — мій Провідник, Все-у-Всьому. Я довіряв Йому. У мене були певні важкі випробування. Я покладаюся на Нього, куди б я не йшов. Я хочу, щоб ви робили це. Якщо ви йдете прати, ви, жінко, покладайтеся на Нього. Якщо ви йдете в місто, покладайтеся на Нього.E-107 He's been my Guide through life. He's guided me unto Life. He was the One that led me to Life, and He is my Life. Without Him I have no Life. Without Him I want nothing else. He's all my All-in-All. In the hours of my trouble, He stands by me. Yesterday He blessed me, today they done the same. What can I expect? The same forever, praise His Name! Amen. Yes, sir. He promised it. He'll do it. He is my Life, He's my Guide, All-in-All. I've trusted Him. I've had some hard trials. I trust Him wherever I go. I want you to do it. If you go to wash, you women, trust Him. If you go downtown, trust Him.
E-108 Одного разу в мене було таке, коли я думав, що я досить-таки добрий лісничий, ви знаєте, стільки полював. Я думав: “Я просто бездоганно надійний, ніхто не…Мене не заплутаєш. Моя мама наполовину індіанка, і мені це подобалося. О-о, подумати тільки! Мене не заплутаєш в лісах, я знаю, де я.”E-108 I got one time where I thought that I was kind of a good woodsman, you know, hunted so much. I thought, "I'm just foolproof, nobody's going to… You couldn't lose me. My mom was a half Indian, and I loved that. Oh, my! You can't lose me in the woods, I know where I'm at."
E-109 І…мій медовий місяць, я начебто як трошки ‘зр?зав’ за рахунок дружини, я сказав їй: “Ти знаєш, люба, для нас непогано було б одружитися двадцять третього жовтня.” Бо, саме тоді Господь наказав мені це зробити.E-109 And off my honeymoon, I kind of cheated a little bit on the wife, I told her, "You know, honey, it'd be a good thing for us to get married on October twenty-third." Course, that's when the Lord told me to do.
E-110 І я подумав: “Отож, невеличкий медовий місяць! Я заощадив собі грошей, і я візьму її до Ніагарського водопаду, і поїдемо на Адірондек і влаштуємо невеличке полювання.” Розумієте? Отож, я взяв її та Біллі, він був тоді ще зовсім малий. І ось, я повинен був узяти її на медовий місяць, і це була поїздка на полювання, також, ви розумієте. Отож—отож, я подумав, що це було б непогано, вчинити так. І тому я взяв її туди, і…E-110 And I thought, "Now, for a little honeymoon, I saved up my money, and I'll take her over by Niagara Falls, and go over on the Adirondack and do a little hunting." See? So I took her and Billy, he was just a little bitty thing. And so I had to take her on a honeymoon, and it was on a hunting trip, too, you know. So—so I thought that'd be a good thing to do. And so I took her up, and the…
E-111 Я написав містерові Дентону, лісничому. І ми збиралися піднятися на гору Гаррікен. І я сказав: “Містере Дентон, я збираюся приїхати, я хочу цієї осені разом з тобою вполювати ведмедя.”E-111 I wrote to Mr. Denton, the ranger. And we was going up on Hurricane Mountain. And I said, "Mr. Denton, I'm coming up, I want to hunt some bear with you this fall."
E-112 І він сказав: “Гаразд, Біллі, приїжджай туди.” Отож, він сказав: “Я буду там ось такого-то числа.” Ну а, жінка і я приїхали на день раніше, та Біллі, і тому хатинку було замкнено, і там в лісі був невеличкий хлів.E-112 And he said, "Okay, Billy, come on up." So he said, "I'll be up there on a certain-certain date." Well, wife and I got there a day early, and Billy, and so the cabin was locked up. There was a little lean-to back up on the woods.
E-113 Там де, Брат Фред Сотман та я їздили нещодавно та стояли там. Святий Дух, я бачив, як Він стояв там, те жовте Світло рухалося навколо куща, і Фред стояв якраз там. Він сказав: “Відійди вбік, Я хочу говорити з тобою. Завтра, — сказав, — будь обережний, на тебе приготували пастку.” Сказав: “Пильнуй!” Чи це правда, Брате Фред? І я пішов та розповів сотням людей того вечора, там у Вермонті, я сказав: “На мене наставлено пастку; я збираюся побачити це. Я не знаю, де саме.” І наступного ж вечора, це сталося, там воно було. Сказав: “Це і є та пастка, яку наставлено.” Так, добродію. Але Святий Дух провадив мене в тому, щ? треба робити. І, о-о, подумати тільки, це було саме так! О-о, багато хто з вас знає, щ? це було. В мене нема часу, щоб розповісти це.E-113 Where, Brother Fred Sothmann and I went not long ago and stood there. The Holy Spirit, I seen Him standing there, that yellow Light moving around in the bush, and Fred standing right there. He said, "Come aside, I want to speak to you. Tomorrow," said, "be careful, they set a trap for you." Said, "Be alert!" Is that right, Brother Fred? And I went and told hundreds of people that night, over in Vermont, I said "There's a trap set for me; I'm going to see it. I don't know where it's at." And the very next night, there it come, there it was. Said, "Here is the trap that's set." Yes, sir. But the Holy Spirit led me in what to do. And, oh, my, that was just right! Oh, many of you know what it was. I haven't time to tell it.
E-114 Але влаштувавшись там на тому місці того разу, якраз того дня почало холоднішати. Містер Дентон повинен був приїхати наступного дня, я сказав: “Ти знаєш, люба, було б непогано, якби я вполював великого оленя, щоб привезти додому.” Я сказав: “Ми…Мені довелося заощадити ці гроші, і ми тільки-но одружилися.” І я сказав: “Якщо я сьогодні трошки пополюю, у нас на зиму буде м’ясо.”E-114 But standing there at that place that time, it just begin to turn cold that day. Mr. Denton was coming up the next day, I said, "You know, honey, it'd be nice if I got a—a big buck to take home." I said, "We did… I had to save these pennies, and we just got married." And I said, "We'd get our winter's meat if I'd get a little hunt today."
E-115 І вона сказала: “Гаразд, іди, Біллі.” Сказала: “Ось, ти пам’ятай, що я ніколи не була в цих лісах,” — вона сказала. Вона була за двадцять п’ять миль у горах, ви розумієте, і вона сказала: “Я нічого не знаю про це.”E-115 And she said, "Well, go ahead, Billy." Said, "Now, you remember, I never was in these woods," she said. She was about twenty-five miles up in the mountains, you know, and she said, "I don't know nothing about this." And she said, "So I'm…"
E-116 І вона сказала, отож я…
І я сказав: “Гаразд, тепер, ти пам’ятаєш, два роки тому я вбив тих трьох ведмедів. Це було якраз он там, за вершиною гори.” І я сказав: “Ось, я роздобуду великого оленя, і ми роздобудемо ведмедя, — і я сказав, — у нас буде м’ясо на зиму.” Ось, це звучало дуже непогано, ви знаєте. (І ми назбирали ожини, і дістали собі вугілля на ту—на ту зиму; і Біллі тоді продавав її, а Меда та я назбирали її увечері, після того, як я прийшов зі свого патрулювання.) Отож, потім я—я сказав: “Гаразд, я візьму свою рушницю, я піду туди.” Я сказав: “Тут стільки оленів, одного я знайду.” І я сказав: “Ти знаєш, — я сказав, — я роздобуду його.” І я сказав: “Ми…Я скоро повернуся.”
Вона сказала: “Гаразд.”
E-116 I said, "Well, now, you remember, it was two years ago I killed those three bear. That was right back over top of the mountain over there." And I said, "Now, I'll get a big buck and we'll get some bear," and I said, "we'll have our winter's meat in." Well, that sound pretty good, you know. (And we picked blackberries, and got our coal for that—for that winter; and so then Billy sold them, and Meda and I picked them of an evening after I got off of my patrol.) So then I—I said, "Well, I'm going to pick up my rifle, I'm going down here." I said, "There's a lot of deer in here, I'll find one." And I said, "You know," I said, "then I'll get him." And I said, "We'll… I'll be back in a little while."
She said, "Okay."
E-117 Отож, коли я вирушив, це була начебто низина. І будь-хто з вас, хто з Нь’ю-Гемпшира, і там у Новій Англії, знає, щ? це значить, коли осідає туман, або десь у іншому місці в горах, ти не знаєш, де ти знаходишся. І все. Ти не бачиш свою руку перед собою. Отож тоді я почав спускатися через невеличку просіку, спустився, перетнув гірський хребет та став підніматися. І я помітив пантеру, як ви називаєте її в цій частині країни. На Заході ми називаємо її кугуаром. Її називають, там, гірською левицею. Це одна й та сама тварина. Це пума — ось хто це насправді. Та ж сама кішка, довжиною близько дев’яти футів, вагою приблизно сто п’ятдесят-двісті фунтів. Вона перебігла дорогу, і я швидко підкинув рушницю, але недостатньо швидко, щоб підстрелити її.E-117 So, when I started off, it was kind of low. And any of you New Hampshire people, and up in there in the New England, knows what it means when that fog comes down, or anywhere else in the mountains, you don't know where you're at. That's all. You can't see your hand before you. So then I started down through a—a little chopping, like, come down, and went over across the ridge and come up. And I noticed a panther, you'd call it here in this part of the country. We call it, in the West, a cougar. They call it, up there, a mountain lion. It's all the same animal. It's a puma, really what it is. Same cat, about nine-foot long, weight about a hundred fifty, two hundred pounds. He crossed the road, and I slipped the gun real quick, not fast enough to get the shot at him.
E-118 І от, я прослизнув через пагорб, переслідуючи цього кугуара, слідкуючи за листями, де він пройшов, ви знаєте. Я міг чути його. В нього чотири лапи. Я знав, що це звір не з двома лапами, в нього чотири лапи. І я знав, що то був не олень, бо олень тупотить. А цей прокрадався нечутно, кішка, ви знаєте, ось так. А ведмедь, коли він іде, то іде перевальцем. І тому я знав, що то мав бути кугуар. І він знаходився за колодою, і я не бачив його, доки він не промайнув переді мною, він зник.E-118 Well, I slipped on up over the hill, chasing this cougar, watching the leaves where he had moved, you know. I could hear him. He had four feet. I knowed he wasn't a two-footed animal, his four feet. And I knowed he wasn't a deer, 'cause a deer stomps. And he would slip real easy, the cat, you know, like that. And a bear rolls his feet when he walks. And so I knew it must be a cougar. And he was behind a log and I didn't see him, till just got a glimpse of him, he was gone.
E-119 І я слідкував за тим, як він ворушив листя, ви знаєте, піднявся на вершину гори, і спустився вниз, і я не звертав уваги на те, що ввесь час насувалася та хмара, ви знаєте, туман осідав. Я прямував далі, перейшов через величезну долину та підійшов до Велетнів, йдучи за тим кугуаром. Я думав: “Скоро я його впіймаю.” Я виглядав якесь місце, і я перебігав на височину, і окидав поглядом все навкруги ось так, придивлявся, чи не побачу я його; дуже уважно прислухався, і спускався, знову прослизав униз. Можна було чути, як тріщать кусти далеко попереду мене, коли йшов. Розумієте, тоді він почав стрибати по деревам, щоб я не зміг переслідувати його. Розумієте, він хитрий, застрибнув на дерева і стрибав собі з одного дерева на інше. Він знав, що я неспроможний переслідувати його там. О-о, я подумав: “О-о, хай собі!”E-119 And I watched where he disturbed the leaves, you know, up over the top of the mountain, and down like this, and I wasn't watching that cloud coming all the time, you know, coming down the fog. I slipped down, went down through a great valley and went out into the Giants, following this cougar. I thought, "I'll catch him after a while." I'd see a place, and I'd run up on a high place, and look all around like that, and peep around, see if I could see him; listen real close, and get down, slip down again. You could hear the brush go crashing, way ahead of me, as going out. See, he was hitting the trees then so I couldn't trail him. See, he got smart, got up in the trees and jumping from tree to tree. Then he knowed I couldn't trail him there. Oh, I thought, "Oh, anyhow!"
E-120 І я вирушив назад через каньон, і я відчув запах ведмедя, старого ведмедя-самця. Я подумав: “Я зараз роздобуду його, хлопче, це непогано!” Я знову відчув запах, і я пройшов ще трохи далі, і я шукав хоч якого-небудь знаку. Я не міг нічого запримітити; розвернувся, і почав спускатися з іншого боку гори. І потім я став помічати, що почав насуватися туман. І я знову відчув запах, він був десь у повітрі. Я сказав: “Ні. Ось, що відбулося, вітер дув ось у цьому напрямку, а запах ведмедя я відчув звідти, і я все обійшов, і ось вітер дує в іншому напрямку. Отож, мені треба піти туди, де я вперше відчув ведмедя, і почати звідти.”E-120 And I started back up the canyon, and I whiffed a bear, an old male bear. I thought, "I'll get him now, boy, that's good!" I whiffed again, and I went a little farther, and I watched for all kinds of signs and everything. I couldn't see a thing; turned back down, and went back down the other side of the mountain. And then I begin to notice, getting a little foggy. And I'd whiff again, he was in the air somewhere. I said, "No. Now, what happened, the wind was coming this way, and I come… The bear whiff come from this down that way, and I've crossed around now and the wind's coming from this other direction. So I have to go back to where I smelled the bear the first time, and take it from there."
E-121 І на зворотньому шляху, я окинув поглядом каньон, я побачив, як кущі поворухнулися. І коли я побачив це, прошмигнуло щось темне. Я подумав: “Ось він.” Я зарядив патрона у рушницю, швидко, і завмер. І, коли я це зробив, з’явився великий олень, здоровенний. Я подумав: “Це саме те, що мені потрібно, в будь—якому разі.” Вистрілив у оленя.E-121 And on my road back, I looked across the canyon, I seen the bushes move. And when I did, something black moved. I thought, "There he is." I throwed a shell up in the gun, real quick, and stood still. And, when it did, it was a great big buck, great big one. I thought, "That's just what I was wanting, anyhow." Shot the buck.
E-122 Я подумав: “Гаразд!” Я не помітив, що було вже щось начебто…Якийсь час я обробляв його, поглянув…Я обтер свої руки та підлагодив свого ножа, сховав його. І я подумав: “Хвала Богові! Дякую Тобі, Господи Ісусе, Ти забезпечив мене на зиму м’ясом. Хвала нехай буде Богові!” І я взяв свою рушницю. Я подумав: “Назад я піду каньоном ось тут.” Я сказав: “Дивись-но, хлопче, насувається буря. Краще мені забратися звідси та піти туди до Меди та них.” Я сказав: “Мені треба поспішати.”E-122 I thought, "Well!" I never noticed it was kind of… Time I got him fixed up, looked… I cleaned off my hands and fixed my knife, put it back. And I thought, "Praise God! Thank You, Lord Jesus, You've give me my winter's meat. Praise be to God!" And I got my gun. I thought, "I'll go right back up the canyon here now." I said, "Look at here, boy, storm's coming. I better get out of here and get back over to Meda and them." I said, "I have to hurry."
E-123 Я вирушив вгору по каньону, розстібнув свою велику червону куртку, і я біг вгору по каньону ось так, навколо. Перше, я думав: “О-о, де я звернув?” Вітер страшно підсилився, дерева хиталися. Я думав: “Де я звернув?” Я кружляв. Я—я знав, що мені треба було просто до гори Гаррікен. Але якось я зупинився, я весь упрів, я подумав: “В чому тут справа? Я іду вже півгодини або три чверті години, і я ніяк не можу знайти те місце, де я звернув.” Я поглянув вгору, і ось висить мій олень. Я повернувся на те ж саме місце. Я подумав: “Так, що ж мені робити?”E-123 Up the canyon I went, unbuttoned my big red coat, and I was running up the canyon like this, around. The first thing you know, I thought, "My, where did I turn off at?" Wind was already down, the trees lapping together. I thought, "Where did I turn off at?" I went around. I—I knowed I was going right straight to Hurricane Mountain. But I happened to stop, and I was sweating, I thought, "What's the matter here? I've been gone a half hour, or three quarters, and I can't find that place I turned off." I looked up, and there hung my deer. I was right at the same place. I thought, "Well, what did I do?"
E-124 Що ж, я знову пішов. Я подумав: “Цього разу мені це вдасться, я просто не помітив.” Я слідкував за кожним рухом повсюди, пильнуючи. Я продовжував шукати, шукати, шукати. Ті хмари насувалися, я знав, що насувається заметіль, туман опускається, і тоді я почав звертати увагу. Я подумав: “Я пройду ще трошки далі,” — ішов далі, далі, далі, далі, далі, далі, далі. І я подумав: “Так, це дивно, я вже начебто був на цьому місці.” І я подивився, і ось висить мій олень. Розумієте?E-124 Well, I took off again. I thought, "I'll make it this time, I just wasn't noticing." I watched every little move everywhere, watching. I kept searching, searching, searching. Them clouds coming, I know a snowstorm was on the road, fog hanging low, and then I begin to notice. I thought, "I'll go a little further," went on, on, on, on, on, on, on. And I thought, "Well, this is strange, look like I've seen this place before." And I looked, and there hung my deer. See?
E-125 Ви знаєте, де я блукав? Індіанці називають це “дор?га смерті.” Розумієте, ти ходиш по колу, кружляєш і кружляєш. Авжеж, я думав, що я був занадто досвідченим провідником, щоб загубитися. Розумієте, мені не потрібно було розповідати про ліса, я знав дорогу. Розумієте?E-125 You know what I was on? The Indians call it the "death walk." See, you're walking in a circle, round and around. Well, I thought I was too good a guide to ever be lost. See, nothing had to tell me in the woods, I knowed my way around. See?
E-126 І я знову вирушив вперед. Я сказав: “Я не можу зробити цієї помилки.” І я повернувся знову.E-126 And I started off again. I said, "I can't make this mistake." And I come back again.
E-127 Я трошки піднявся каньоном, потім налетів вітер. О-о, подумати тільки, повсюди сніг! Майже стемніло. І я знав, що Меда б померла цієї ночі у хащах, вона не знала, як подбати про себе. А Біллі було всього-навсього близько чотирьох років, трьох років, ще зовсім малий. І я подумав: “Що вони робитимуть?” Ось, я пройшов далі і я напоровся на якийсь мох, я подумав: “Я знаходжуся десь на рівнині, та я нічого не бачу, все в тумані.” Тепер я ходив навколо.E-127 I moved up the canyon a little piece, then it had done started blowing. Oh, my, snow everywhere! Almost towards dark. And I knew that Meda would die that night in the wilderness, she didn't know how to take care of herself. And Billy was just about four years old, three years old, just a little bitty thing. And I thought, "What will they do?" Well, I got up this far and I hit some moss bed, I thought, "I'm in a flat somewhere, and I can't see nothing, it's all foggy." I was going around now.
E-128 Звичайно, я знаходив собі якесь місце та й сидів там, якщо зі мною був хто-небудь. Я сидів собі та перечікував, поки завірюха скінчиться, день чи два, і виходив. Відріз?в собі шмат оленятини…закидав на спину, та й ішов собі, їв, та забував про це. Але ти не можеш робити цього, і твоя жінка та дитя лежать там у лісах, помираючи. Розумієте?E-128 Ordinarily, I'd have found me a place and hold up, if I had somebody with me. I'd hold up and wait till the storm was over, a day or two, and come on out. Cut my piece of deer… over my back, and went in, eat, and forgot about it. But you can't do that, and your wife and baby laying up there in the woods, perishing. See?
E-129 Отож, я почав думати: “Що мені робити?” Отже, я пройшов трохи далі. І я подумав: “Зачекай-но. Коли я переходив цією першою долиною, вітер дув мені в обличчя, отож, я маю іти ось сюди. Мені потрібно іти ось в цьому напрямку.” І я блукав серед Велетнів, та я не знав, д? я знаходився. Я сказав: “О-о!” Я почав нервуватися. І я подумав: “Зачекай-но хвилину, Біллі, ти не заблукав,” — намагаючися одурити себе. Ти не зможеш обдурити це. Ні, ні. Те внутрішнє сумління говорить тобі, що ти неправий.E-129 So I begin to think, "What can I do?" So I went a little farther. And I thought, "Now, wait. When I crossed over that first valley, the wind was in my face, so I must have come this way. I've got to come this way." And I had wandered way down in the Giants, but I didn't know where I was at. I said, "Oh!" I begin to get nervous. And I thought, "Wait a minute, Bill, you're not lost," trying to bluff myself. You can't bluff it. No, no. That inner conscience tells you you're wrong.
E-130 О-о, ти—ти намагаєшся говорити: “О-о, я спасений, я відвідую церкву.” Не переймайся, почекай, поки прийде смерть, і ти знатимеш, що це зовсім інше. Твоє сумління говорить тобі. Щось всередині тебе каже тобі, що ти неправий. Розумієш? Ти знаєш, що якщо ти помреш, то ти не зможеш зустрітися зі святим Богом. Як ми бачили Його минулого вечора, навіть святим Анголам потрібно було закривати свої обличчя, щоб стояти перед Ним. Як же ти думаєш встояти, коли ти не перебуваєш під покровом Крові Ісуса Христа?E-130 Oh, you—you try to say, "Oh, I'm saved, I go to church." Don't you worry, you wait till that deathbed comes, and you'll know it's different. Your conscience tells you. Something inside of you tells you you're wrong. See? You know if you'd die you couldn't meet a holy God. As we seen Him last night, even the holy Angels have to veil their face to stand before Him. How are you going to stand outside the Blood of Jesus Christ to veil you?
E-131 Я подумав: “О-о, я зроблю це.” Я вирушив. І я помітив, що я Щось чую. Тоді я почав нервуватися. І я подумав: “Ось, якщо я робитиму це, я втрачу самовладання.” Саме це звичайно і відбувається з людиною, яка заблукала — вона втрачає самовладання в лісах. Потім вона бере рушницю, стріляється; або падає до рову, ламає собі ногу і лежить там, вона там помирає. Отож, я подумав: “Що мені робити?” Отож, я почав іти далі.E-131 I thought, "Oh, I'll make it." I started on. And I found out I kept hearing Something. Then I got nervous. And I thought, "Now, if I do that, I'm going to go to pieces." That's usually what a lost man does, he goes to pieces in the woods. Then he'll take his gun, shoot himself; or fall over a ditch and break his leg, and there he lays, he'll die there. So I thought, "What am I going to do?" So I started walking on.
E-132 І я постійно чув, як Щось говорило: “Я — своєчасна Допомога в час скрути.” Та я просто йшов далі.E-132 And I kept hearing Something saying, "I'm a very present Help in a time of trouble." I just kept walking on.
E-133 Я подумав: “Зараз, я знаю, що я вже починаю потроху відключатися, мені чується, як якийсь голос говорить до мене.” Я йшов далі. І: “ф’ю-ю, ф’ю-ю, ф’ю-ю” — насвистуючи собі, ви розумієте. Я подумав: “Ну, я не заблукав. Ти знаєш, де ти знаходишся, хлопче! Що з тобою таке? Ти не можеш заблукати. Ти—ти занадто вправний мисливець, ти не можеш заблукати.” Самохвальство, ви розумієте, одурити себе цим.E-133 I thought, "Now, I know I'm getting a little bit off now, I'm hearing a voice talk to me." I kept going on. I went, "whew, whew, whew," whistling, you know. I thought, "Now, I'm not lost. You know where you're at, boy! What's the matter with you? You can't get lost. You're—you're too good a hunter, you can't get lost." Self-bragging, you know, making myself bluff myself through.
E-134 Ти не можеш обдурити це. Ось тут всередині є невеличке коліщатко, яке крутиться, кажучи: “Хлопче, ти заблукав, і ти знаєш, що це так. Бачиш, ти заблукав.”E-134 You can't bluff it. Way down here there's a little wheel turning, saying, "Boy, you're lost and you know you are. See, you're lost."
E-135 Я продовжував рухатися далі. “О-о, я не заблукав! Зі мною все буде гаразд. Я знайду дорогу звідси.” Все почало виглядати забавно, вітер затих. Почав падати сніг, дрібний сніжок, ми називаємо це “слабкий сніжок.” І я подумав про жінку та дитя. Я не…Я подумав: “О-о, як же!”E-135 I kept moving on. "Oh, I'm not lost! I'll be all right. I'll find my way out." Things begin to look funny, winds close. Snow begin to flying, the little hominy snow, we call it "spitting down." I thought, "A wife and baby! I'm not…" I thought, "Oh, my!"
E-136 Аж раптом я почув Це знову, промовило: “Я — своєчасна Допомога в час скрути.” І я тоді вже був служителем Євангелії, проповідував просто тут у скинії.E-136 Directly I heard That again, said, "I'm a very present Help in a time of trouble." And I was a minister of the Gospel then, preaching right here at the tabernacle.
E-137 Отож, я подумав: “Гаразд, що ж мені робити?” Я зупинився, озирнувся, і все навколо вже було в тумані. Я…Це був кінець. Нічого вже не можна було зробити. Я подумав: “О-о, що мені робити?” Я подумав: “Господи, я негідний жити, в мене занадто багато було самовпевненості. Я думав, що я мисливець, але виявилося, що це не так.”E-137 So I thought, "Well, what can I do?" I stopped, looked everywhere, and there was fog already down now. I… That was it. Nothing could be done then. I thought, "Oh, what can I do?" I thought, "Sir, I'm not fit to live, I've had too much self-confidence. I thought I was a hunter, but I'm not."
E-138 І, брате, я завжди покладався на Нього. Стрільба, я досяг там рекордів. І я рибалка, я невмілий рибалка, та я завжди покладався на Нього. Стрільці, я невправний стрілець, та Він дозволив мені поставити світові рекорди в цьому. Бачите? Підстрелив оленя за сімсот-вісімсот ярдів. Підстрелив тридцять п’ять голів дичини, без промаху. Просто почитайте про це де-небудь, якщо ви можете. Розумієте? Це не я, це Він. Я покладався на Нього.
Я стояв там, я думав: “Що мені робити? Що мені робити?”
E-138 And, brother, I've always trusted Him. Shooting, I've got records up there. And a fisherman, I'm a poor one, but I've always trusted Him. Shots, I'm a poor shot, but He's let me make world records on it. See? Shoot deer, seven, eight hundred yard. Got a gun up there killed thirty-five head of game without missing a shot with it. Just read that anywhere, if you can. See? Not me, it's Him. I've trusted Him.
There I was, I thought, "What can I do? What can I do?"
E-139 Я продовжував…Це підходило все ближче, ближче: “Я — своєчасна Допомога в час скрути, своєчасна Допомога.”E-139 I kept… That getting closer, closer, "I'm a very present Help in a time of trouble, a very present Help."
E-140 Я подумав: “Чи то не Бог звертається до мене?” Я зняв свого капелюха. В мене був мій робочий капелюх, з червоною хустинкою. Я поклав його додолу. Зняв свою куртку, вона була вогкою. І я поклав свою куртку додолу, притулив свою рушницю до дерева. Я сказав: “Небесний Батьку, я збентежений, я чую, що до мене промовляє якийсь голос. Це Ти?” Я сказав: “Господи, я маю признатися Тобі, що я ніякий не мисливець. Я ніяк не, я—я не можу знайти дороги. Ти повинен допомогти мені. Я недостойний жити, і робити те, що я наробив, приїхав сюди і думав, що я знаю про це занадто багато, щоб коли-небудь заблукати. Ти мені потрібен, Господи. Моя дружина хороша жінка. Моя дитина, мій маленький хлопчик, його мати померла, і вона намагається бути йому матір’ю, і я тільки-но одружився з нею. І вона тут, дитина, там в лісі, вони обоє помруть цієї ночі. Той вітер, буде десять градусів нижче нуля, і вони не знають, як вижити. Вони помруть вночі. Не дозволь їм померти, Боже. Приведи мене до них, щоб я міг бачити, що вони не помруть. Я заблукав! Я заблукав, Боже! Я—я не можу знайти дороги. Чи не допоможеш Ти мені, будь ласка? І вибач мені за мою власну самовпевненість! Без Тебе я нічого не можу, Ти мій Провідник. Допоможи мені, Боже.”E-140 I thought, "Is that God talking to me?" I took off my hat. I had my patrol hat, red handkerchief wrapped around it. I laid it down. Took off my coat, it was moist. And I laid my coat down, set my gun up against the side of a tree. I said, "Heavenly Father, now I'm getting beyond myself, I'm hearing a voice speaking to me. Is that You?" I said, "Lord, I'm going to admit to You that I ain't no hunter. I ain't, I—I can't find my way around. You have to help me. I'm not fit to live, and doing the things that I've done, coming in here and thinking I knowed too much about it to ever get lost. I need You, Lord. My wife is a good woman. My baby, my little boy, his mother's gone on, and she's trying to be mother to him, and I've just married her. And here she is, a kid, there in the woods, they'll both die tonight. That wind, it'll turn down about ten below zero, and they won't know how to live. They'll die tonight. Don't let them die, God. Take me to them, so that I can see that they don't die. I'm lost! I'm lost, God! I—I can't find my way around. Won't You please help me? And forgive, me for my own self-centered way! I can't do nothing without You, You're my Guide. You help me, Lord."
E-141 Я підвівся, і я сказав: “Амінь.” Підняв свою хустинку, свою куртку, підняв її; надів свого капелюха; підняв свою рушницю. Я сказав: “Тепер я спрямую себе по найкращій дорозі, яку тільки знаю, по тому, що найкраще в моєму розумінні; і я піду простим шляхом, бо я десь звертаю на коло, сам не знаючи, де саме. Але я піду тим шляхом, який Ти мені вкажеш, Господь Бог, мій Провідник.”E-141 I got up, and I said, "Amen." Picked up my handkerchief; my coat, picked it up; put my hat back on; picked up my gun. I said, "Now I'll fix myself in the very best way that I know how to go, the very best of my understanding; and I'll go straight one way, 'cause I'm walking around a circle somewhere, I don't know where. But I'll go the way You tell me, Lord God, my Guide."
E-142 Я почав іти цим шляхом. Я сказав: “Ось він, і я маю змусити себе повірити в це. Я піду в цьому напрямку. Я піду просто в цьому напрямку. Я не ухилятимуся, я піду в цьому напрямку. Я знаю, що я правий. Я піду в цьому напрямку.” Якби я йшов тією дорогою, то я дійшов би аж до Канади. Розумієте?E-142 I started walking this way. I said, "This is it, and I have to make myself believe it. I'm going this way. I'm going straight this way. I'm not going to vary, I'm going this way. I know I'm right. I'm going this way." If I'd have went that way, I'd headed off over in Canada. See?
E-143 Саме тоді я відчув, як Щось торкнулося мого плеча, рука, здалося, неначе то людська рука, настільки швидко, що я озирнувся, щоб поглянути. Там нікого не було. Я подумав: “Що це було?” Ось переді мною лежить Біблія. Бог, мій Провідник та Суддя, стоїть тут. Я поглянув просто вгору. І якраз в цьому напрямку, той туман якраз розсіявся, що я зміг побачити башту на верхівці гори Гаррікен. Прямуючи просто від неї, за всіма своїми мисливськими здібностями, я віддалявся від неї, тоді вже наступив пізній вечір. Я швидко повернувся, спрямовуючи себе ось сюди. Я притримував свого капелюха та підняв угору свої руки, я сказав: “Веди мене туди, Боже, Ти мій Провідник.”E-143 Just then I felt Something touch me on my shoulder, a hand, it felt like a man's hand, so quick that I turned around to look. There was nobody standing there. I thought, "What was that?" Here's the Bible laying before me. God, my Guide and Judge, is standing here. I just looked up. And right back this way, that fog just cleared back till I could see the tower on top of Hurricane Mountain. Going right straight away from it, the best of my hunting ability, I was going away from it, getting real late in the evening then. I turned real quick, directing myself like this. I took hold of my hat and raised up my hands, I said, "Guide me over, God, You're my Guide."
E-144 Я вирушив. Мені потрібно було пройти просто до круч, ставало все пізніше. Потім стемніло. Переді мною стрибали олені та інше. Я не міг думати ні про що, крім як триматися одного шляху, просто до цієї гори.E-144 I started. I had to go right straight up bluffs and everything getting there, later and later. Then it got dark. Deers was jumping in front of me, and everything. I couldn't think of nothing but keeping myself one way, right up this mountain.
E-145 І я знав, якби я зміг дістатися башти, містер Дентон та я…Я допомагав прокладати кабель тієї весни. Ми прикріпляли телефонний дріт від гори Гаррікен, по всьому шляху вниз, на три з половиною або чотири милі, просто до табору. І туди вела невеличка стежка, але, засніжено, стежку знайти неможливо. Розумієте? І дув вітер, та інше, було темно, та заметіль, та, ось, неможливо було визначити, д? ти. Ось, єдине, що я знав, щ? треба робити, після того, як вже стемніло, і я не знав…Я знав, що я прямував одним шляхом, і просто до гори. Тому що мені треба було піднятися на гору, а башта стояла якраз на верхівці гори, і, щоб дістатися туди, мені треба було подолати приблизно шість миль. Просто подумайте, цей туман розійшовся, шість миль, лише одне прояснення, таке, що я зміг побачити її!E-145 And I know if I could get to the tower, Mr. Denton and I… I helped put the line up that spring. We tacked the telephone wire from the Hurricane Mountain, all the way down about three and a half or four miles, right down to the camp. And it went right down a little trail, but, the snow on there, you couldn't tell the trail. See? And the wind blowing and everything, it was dark and blizzard and, going, you couldn't tell where you was at. Well, the only thing I knew to do, after it got dark, and I didn't know… I know I was going one way, and right up the mountain. Cause I was supposed to go up the mountain, and the tower set right at the top of the mountain, and I had about six miles to get to it. Just think, that fog clearing back, six miles, just one hole, till I could see it!
E-146 І потім я—я взяв свою рушницю в цю руку, і тримав оцю піднятою вгору, бо ось так я прикріпляв цей—цей дріт на дерева, спускаючися вниз, телефонні дроти до хатинки, щоб він міг розмовляти зі своєю жінкою, і потім дзвонити звідти, з гори. І я збирався допомогти йому прокласти це тієї осені. І я тримав свою руку піднятою ось так, кажучи: “О Боже, допоможи мені торкнутися цього дроту.” Йшов, і моя рука так заболіла, втомилася, що я ледве міг її тримати, і мені довелося опустити її. Та я переклав рушницю та взяв її в ту; відступив на кілька кроків назад, щоб бути певним, що я не проминув його, потім підняв свою руку, почав іти, іти. Ставало пізно, темно, вітер дув. О-о, я хапався за якесь віття, я казав: “Ось він! Ні, то не він.” О-о, це дає…Не дозволяй цьому видавати якийсь непевний звук.E-146 And then I—I'd pack my rifle in this hand, and hold this hand up, 'cause I had tacked the—the wire on the trees like that going down, the telephone wires to the cabin, so he could talk to his wife, and then call out from there, from the mountain. And I was going to help him take it down that fall. And I had my hand up like this, saying, "O God, let me touch that line." Walk, and my arm would get so sore, tired, I couldn't hardly hold it, and I'd have to let it down. And I'd change the gun and put it in that; step back a couple steps so I'd be sure not to miss it, then raise my hand up, start walking, walking. Getting late, dark, wind blowing. Oh, I'd grab a hold of a limb, I'd say, "That's it! No, that's not it." Oh, it give… Don't let it give an uncertain sound.
E-147 Незабаром, коли я вже майже був готовий здатися, моя рука на щось наторкнулася. О-о, подумати тільки! Я знайшовся, коли я загубився. Я ухопився за той дріт. Я впустив додолу свою рушницю, зняв з голови свого капелюха і став там. Я промовив: “О Боже, що то за відчуття — бути знайденим, коли тебе було загублено.” Я сказав: “Просто далі аж до кінця цього дроту, я ні в якому разі не відпущу його. Я триматимуся за цей дріт. Він приведе мене просто туди, де лежить все з того, що дороге мені на цій землі, просто туди вниз. Моя дружина та дитина, у розпачі, не знаючи, де я, не знаючи, як розпалити вогонь, не знаючи, що робити, і вітри дують, та віття ламається та падає з дерев.” Я не насмілювався відпустити той дріт. Я тримався за той дріт, поки він не привів мене просто туди, де було все те, що є для мене дорогим на цій землі.E-147 After while, when I just about ready to give up, my hand hit something. Oh, my! I had been found, when I was lost. I held to that wire. I dropped the rifle right down, took my hat off of my head, and I stood there. I said, "O God, what a feeling it is to be found, when you're lost." I said, "Right down to the end of this wire, I'll never turn it loose. I'll hold onto this wire. It'll guide me right straight to where all on this earth that's dear to me is laying, right down there. My wife and baby, frantically, not knowing where I am, not knowing how to make a fire, not knowing what to do, and winds blowing, and limbs popping and falling off of trees." I was daresn't to let go of that wire. I held that wire until it guided me right in to where all that was dear on earth was to me.
E-148 То було жахливе переживання, та величне переживання, знайти шлях, як вибратися, але це ще далеко не все. Колись я був загублений у гріху. Я блукав від церкви до церкви, намагаючися знайти Щось. Я подався до Адвентистів Сьомого дня, вони сказали мені: “Додержуй Суботи, кидай їсти м’ясо.” Я пішов до Баптистської церкви, першої Баптистської церкви, він сказав: “Просто піднімися та скажи їм, що ти віриш, що Ісус Христос є Сином Божим, і я охрищу тебе, ось і все.” Це іще зовсім не все. Та одного дня, в невеличкому вугільному хліву, я підняв свої руки вгору, я ухопився за Щось; або, краще мені сказати, Щось ухопило мене. То був Рятувальний Трос, Провідник. І Він допровадив мене неушкодженим аж досюди, я не збираюся відпускати свою руку від того Дроту. Своїми руками я тримаюся за Нього. Нехай там віровчення, деномінації роблять все що захочуть, я тримаюся за Провідника. Бо все, що на землі, та все, що на Небі, що взагалі коли-небудь для мене було дорогоцінним, перебуває при кінці цього Тросу. Він безпечно провів мене аж досюди, я покладатимуся на Нього й решту шляху. “Коли Він, Святий Дух прийде, Він попровадить вас та вестиме вас до цілої…”E-148 That was a horrible experience, and a great experience to find my way out, but that wasn't half of it. One day I was lost in sin. I went church after church, trying to find Something. I went to the Seventh-day Adventists, they told me, "Keep the Sabbath, quit eating meat." I went over to the Baptist church, first Baptist church, he said, "Just get up and tell them that you believe Jesus Christ the Son of God, and I'll baptize you, that's it." There wasn't nothing. But one day, out in a little coal shed, I held my hands up, I caught a hold of Something; or, may I say, Something got a hold of me. It was a Lifeline, the Guide. And He's led me safe this far, I ain't going to take my hand off of that Wire. I'm holding my hands to Him. Let creeds, the denominations do whatever they want to, I'm holding onto the Guide. For all that was ever on earth and all that's in Heaven, ever means precious to me, is at the end of this Line. He's brought me safely this far, I'll trust Him the rest the way. "When He the Holy Ghost is come, He will guide you and lead you into all…"
E-149 Друзі, Він привів мене просто туди, де я знаходжуся зараз. Він зробив мене тим, чим я є зараз. Я можу з задоволенням представити Його вам. Це єдиний Провідник, про якого я щось знаю, бо тут на землі, чи Там вгорі. Він мій Провідник, коли я йду на полювання. Він мій Провідник, коли я йду рибалити. Він мій Провідник, коли я розмовляю з кимось, Він мій Провідник, коли я проповідую. Він мій Провідник, коли я сплю.E-149 Friends, It's brought me where I am today. It's made me what I am. I can gladly introduce It to you. It's the only Guide that I know anything about, for here on earth or up There. He is my Guide when I go hunting. He's my Guide when I go fishing. He's my Guide when I talk to somebody. He's my Guide when I preach. He's my Guide when I sleep.
E-150 І коли я прийду до смерті, Він стоятиме там біля річки, Він переведе мене цим шляхом. Я не страхатимуся лиха, бо Ти зі мною. Твоє жезло і Твій посох, вони виправлятимуть мене та переведуть через річку. Помолимося.E-150 And when I come to die, He'll be standing at the river. He'll guide me across the way. "I'll fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they'll correct me and guide me across the river."
Let us pray.
E-151 Небесний Батьку, я настільки вдячний за Провідника, за Того, Хто провадить мене. О-о, іноді, Батьку, мені не чутно Його голосу поруч зі мною, я лякаюся. Я хочу, щоб Він був поруч зі мною, бо я не знаю, якого часу я перетинатиму річку. Я хочу, щоб Він був поруч зі мною. Ні в якому разі не залишай мене, Господи. Я не можу говорити, я не можу проповідувати, я не можу полювати в лісах, я не можу рибалити на б?резі, я не можу керувати своєю автомашиною, без Тебе я нічого не можу робити. Ти мій Провідник. Який я щасливий, говорити до цієї громади цього вечора, як Ти провадив був мене у всьому цьому, як Ти привів був мене!E-151 Heavenly Father, I'm so thankful for the Guide, the One Who leads me. Oh, sometimes, Father, I can't hear Him around me, I get scared. I want Him close to me because I don't know what time I'm going to run up on the river. I want Him to be near me. Don't never leave me, Lord. I can't talk, I can't preach, I can't hunt in the woods, I can't fish on the bank, I can't drive my car, there's nothing I can do without You. You're my Guide. How happy I am to say to this congregation tonight, how that You have guided me in all these things, how that You have brought me!
E-152 Я розмірковував якось; не більше ніж кілька років тому, стоячи там на вулиці, і з тієї причини, що моя родина чинила зле, ніхто не хотів розмовляти зі мною. Я сумував за спілкуванням. Ніхто не хотів нічого мати зі мною спільного. Вони говорили: “Його тато самогонник.” І, Господи, бачив, що ніхто не хотів зі мною розмовляти. Та я любив людей. Але одного дня, коли я ухопився за той Дріт! Тепер я думаю, Господи, я маю зникнути та податися собі в дику місцевість, щоб трошки відпочити. Що спричинило це? Аж ніяк не особистість, не освіта; в мене нічого такого нема. Але це був Ти, Господи. Ти, Господи. Ти дозволив мені вцілити в десятку, ти дозволив мені впіймати велику рибу, бо Ти знав, що я хотів зробити це. Ти дав мені батьків та матерів. Ти дав мені братів та сестер. Ти дав мені здоров’я. Ти дав мені дружину. Ти дав мені родину. Ти мій Провідник, Господи. Дозволь мені триматися за Твою руку, ні в якому разі не дозволь мені відпустити. Якщо одна рука втомиться, я просто переміню руку. Допоможи мені, Господи.E-152 I was thinking the other day; no more than a few years ago, standing down here on the street, and because that my family had done wrong, no one would talk to me. I was lonesome for fellowship. Nobody wanted anything to do with me. They said, "His daddy is a bootlegger." And, Lord, saw no one would talk to me. And I love people. But one day when I caught a hold of that Line! Now I think, Lord, I have to slip off and get out into the wilderness to get a little rest. What did it? Not personality, not education; I have none. But it was You, Lord. You, Lord. You've let me zero the target, you've let me catch the big fish, because You know I wanted to do it. You've give me fathers and mothers. You've give me brothers and sisters. You've give me my health. You've give me a wife. You give me family. You're my Guide, Lord. Let me hold Your hand, don't never let me turn loose. If one hand gets weary, I'll just change hands. Help me, Lord.
E-153 І тепер, нехай кожен тут візьметься за той же самий Рятувальний Трос, Господи, за Святого Духа, який є наше Життя, Життєдавчий запас. І нехай Він провадить нас всіх до тієї щасливої Країни там, де вже минулася важка життєва праця, і нашу роботу на землі вже завершено, і там тоді вже більше не буде старості, не буде слабих людей, не буде більше виснажливих ночей, не буде більше плачу та молитов, не буде більше покликів до вівтаря, але ми будемо там вічно юними, більше не буде хвороби та скорботи. Там не буде більше гріха, і ми житимемо у праведності Божій у всіх прийдешніх століттях, у безперервній Вічності. Даруй це, Батьку.E-153 Now may each one in here take a hold of that same Lifeline, Lord, the Holy Spirit which is our Life, Life-giving resource. And may It guide us all to that happy Land yonder, where the toils of life is over and our work on earth is done, and then there will be no more old age, no feeble people, no more weary nights, no more crying and praying, no more altar calls, but we'll be young there forever, sickness and sorrow will be no more. There'll be no more sin, and we'll live in righteousness of God through all ages that is to come, through a ceaseless Eternity. Grant it, Father.
E-154 І тепер, Батьку, якщо тут сьогодні є ті, хто ніколи не тримався за цей Рятувальний Трос, нехай вони знайдуть Його просто зараз. І нехай Святий Дух, Який провадив…І я можу сказати від всього свого серця, зі своєю рукою на Твоєму Слові, Він завжди був правий. Я багато разів помилявся. Але Він правий. Нехай Він залишиться зі мною, Господи. Нехай я залишуся з Ним. І нехай інші тут, хто сьогодні не знає Його, нехай вони візьмуться за Його незмінну руку, щоб їх могло бути проваджено.E-154 And now, Father, if there's any in here tonight who's never had a hold of that Lifeline, may they find It right now. And may the Holy Spirit Who's guided… And I can say from my heart, with my hand on Your Word, He's always been right. I'm wrong many times. But He's right. Let Him stay with me, Lord. Let me stay with Him. And may others in here, who don't know Him tonight, may they take a hold of His unchanging hand, that they might be guided down.
E-155 І колись ми підійдемо до річки. Буде туманний ранок, також. Буде ревіти стародавнє море, стародавній Йордан, шалені хвилі, смерть, яка видушує з нас життя геть. Але, Боже, я—я не страхатимуся. Я все це давно впорядкував. Я просто хочу зняти шолома, як вояк, повернутися, озирнутися на стежку, щоб побачити, куди привів мене той Дріт. Окинути поглядом всю дику місцевість, якою я пройшов, та кожне перев’язане поранення від колючок, та кожну купу каміння, об яку я стукався, але тримався за Дрота. Як Ти сказав, поет сказав: “Деякі через води, деякі через потоки, деякі через важкі випробування, але всі через Кров.” І я хочу взяти Його, старого Меча, який оберігав мене всю дорогу, і вкласти Його знову в Його піхви, кликаючи: “Батьку, пошли човна цього ранку, я повертаюся додому.” Ти будеш там, Господи. Ти обіцяв це. Ти не зрадиш.E-155 And someday we're coming out to the river. It's going to be foggy that morning, too. The old sea will be roaring, the old Jordan, the breakers dashing, death choking the life out of us. But, God, I—I won't be scared. I settled it a long time ago. I just want to take off the helmet, as a warrior, turn around, look back down the path to see where that Line has guided me to. See all the wilderness I've come through, and every brier patch, and every pile of stones that I got bruised on, but holding the Wire. As You said, the poet did, "Some through the waters, and some through the floods, some through deep trials, but all through the Blood." And I want to take This, the old Sword here, that's protected me along the road, and stick It back in Its sheath, scream out, "Father, send across the boat this morning, I'm coming in home." You'll be there, Lord. You promised it. You can't fail.
E-156 Благослови кожного, хто сьогодні тут. І якщо вони не знають, як триматися за цього Дрота, і ніколи не торкалися Його, нехай святі руки піднімуться тепер, прагнучі руки, бажаючі руки, і торкнуться цього Рятувального Тросу, який вестиме їх до бажання їхнього серця, досконалого миру та задоволення, спокою в Христі.E-156 Bless everyone that's here now. And if they don't know how to hold this Line, and never touched It, may holy hands raise up now, wanting hands, desiring hands, and touch the Lifeline that'll lead them to their heart's desire, perfect peace and satisfaction, rest in Christ.
E-157 Схиливши наші голови, чи будуть тут руки, які піднімуться вгору та скажуть: “Нехай то буду я. Тримай мене за руку”? О-о, благословить вас Бог.
Коли морок вкриє путь, мій Господь, ближче будь,
Коли смерть тіло взяти прийде;
У останньої межі мене за руку візьми,
Мій Господь, мене далі Ти веди.
E-157 With our heads bowed, would there be a hands would raise up and say, "Let me. Hold my hand"? Oh, God bless you.
When the way is growing drear, precious Lord, linger near,
When my life is almost gone;
At the river I'll stand, guide my feet, hold my hand,
Take my hand, precious Lord, lead me on.
E-158 Чи підніме хто-небудь іще свою руку, скаже: “Господи, я хочу сьогодні відчути дотик Рятувального Тросу. Я хочу відчути, що Христос простив мені мої гріхи, і я віднині хочу бути новим створінням”? Бог благословить вас. Чи скаже іще хто-небудь: “Дозволь мені торкнутися Тебе, Господи. Дозволь мені залишити себе”? Благословить вас Бог, сестро. “Дозволь мені забути себе та знайти це, Господи, в Тобі.” Благословить вас Бог. І благословить Бог вас. Саме так. “Дай мені залишити себе, Господи. Дай мені забути.” Благословить вас Бог, брате. “Дозволь мені…” Благословить вас Бог, сестро. “Дозволь мені просто залишити всі свої знання.” Благословить вас Бог, сестро. Не покладайтеся на штучні людські схеми. Йдіть за Провідником, Він допровадить вас до цілої Правди. “Веди мене, Господи Ісусе, веди мене.” Благословить вас Бог, отам позаду. О-о, там піднято так багато рук, прагнуть спасіння. Тепер, поки ми…E-158 Would there be another raise up their hand, say, "Lord, I want to feel the touch of the Lifeline tonight. I want to feel Christ has forgiven me of my sins, and I want to be a new creature from this hour on"? God bless you. Would there be another say, "Let me touch You, Lord. Let me lose myself"? God bless you, sister. "Let me lose myself, and find it, Lord, in Thee." God bless you. And God bless you. That's right. "Let me lose myself, Lord. Let me forget." God bless you, brother. "Let me…" God bless you, sister. "Let me just lose all my knowledge." God bless you, sister. Don't trust in man-made schemes. Follow the Guide, He'll guide you into all Truth. "Lead me, Lord Jesus, lead me." God bless you back there. Oh, there's many hands has been up, wanting salvation. Now while we're…
E-159 Вівтар тут, неможливо зробити поклик до вівтаря, бо люди сидять тут усюди. Але Він якраз тут. Ви дійсно добре знаєте, що, коли ви підняли свою руку, щось сталося у вашому серці. Ісус промовив: “Той, хто слухає Мої Слова та вірить в Того, Хто послав Мене, має вічне Життя.” Ви саме це маєте на увазі? Тоді ось там стоїть басейн, наповнений водою. Часу для хрищення вистачить. Помолимося.E-159 The altar here, you can't call the altar, because people sitting all over it. But He's right there. You know good and well, when you raised your hand, something happened in your heart. Jesus said, "He that heareth My Words and believeth on Him that sent Me, has everlasting Life." You mean it? Then there's the pool here filled up with water. There'll be plenty of time for baptism. Let us pray.
E-160 Наш Небесний Батьку, це невеличке переривчасте Послання цього вечора, хрипким голосом, Святий Дух, очевидно, вирушив. Він вирушив туди, куди Він визначив, і там є багато хто, Господи, щось п’ятнадцять або двадцять підняли свої руки, що їм потрібен Провідник. Вони усвідомлюють, що вони намагалися одурити себе. Вони намагаються говорити: “Зі мною все гаразд,” — але там далеко в глибині вони знають, що це не так. І вони бажають відчути Тебе, Господи. Вони бажають Провідника. Вони хочуть поставити підписа. Занадто багато не буде ніколи. Вони хочуть зголоситися на цю мандрівку. Вони не знають, як дістатися туди. Ніхто не знає, як привести їх туди; лише Ти Сам. Вони приходять за Провідником, якого передбачив Бог, за Святим Духом. Вони підняли свої руки.E-160 Our Heavenly Father, this little broke-up Message tonight through a hoarse voice, the Holy Spirit must have went out somewhere. It went where It was purposed, and there's many, Lord, tonight, some fifteen or twenty raised up their hands, that they need the Guide. They realize that they're trying to fool themselves. They're trying to say "I'm all right," but way down deep they know they're not. And they want to feel You, Lord. They want the Guide. They want to sign up. You're never overstocked. They want to sign up for this trip. They don't know how to get there. No one knows how to take them there; You're the only One. They're coming for God's provided Guide, the Holy Spirit. They've raised up their hands.
E-161 О Дух Святий та Провідник, злинь на них. Прости кожен гріх. Вибач їхні беззаконня. Прийми їх сьогодні до Тіла Христового, щоб вони могли відчути потік Божого струму в цьому Дроті, який приведе їх туди до Йордану, і через Йордан до обіцяної Країни. Нехай вони твердо йдуть просто за Словом. Слово сказало: “Покайтеся, і потім будьте охрищені в Ім’я Ісуса Христа.” Нехай вони не намагаються зробити це якимось іншим способом. Нехай вони йдуть просто за Словом, бо Він є Той, Хто вестиме. Це—це і є ті сходинки, якими потрібно підійматися, аж поки ми не ухопимося за Провідника. Даруй це, Господи. Нехай вони будуть Твоїми. Вони тепер у Твоїх руках, як трофеї, ніхто не може вихопити їх. Я вірю, що Ти приймеш їх, як спасений народ. Я вірю, що вони підняли свої руки, вони не могли б зробити цього самі, коли тільки Щось не промовило б до них. Це був Ти, Святий Дух та Провідник.E-161 O Holy Ghost and Guide, come down upon them. Forgive every sin. Pardon their iniquities. Take them into the Body of Christ tonight, where they can feel the current of God flowing through that Line that'll lead them on down to the Jordan, and across Jordan to the promised Land. May they follow straight behind the Word. The Word said, "Repent, and then be baptized in the Name of Jesus Christ." May they not try it some other way. May they follow right behind the Word, for He's the One that'll guide. That's the—that's the steps to climb over till we can catch a hold of the Guide. Grant it, Lord. May they be Yours. They're in Your hands now, as trophies, no man can pluck them out. I believe that You will take them, as saved people. I believe they raised up their hands, they could not have done that in themselves unless Something spoke to them. That was You, Holy Spirit and Guide.
E-162 Вони бачать, як наближається та година, імла покриває землю, великі віровчення та—та все інше об’єднуються разом, церкви об’єднуються, сходяться разом. І, о Боже, як вони вже намагаються говорити: “Всі, в кого якісь дивацтва, вони повинні будуть виїхати звідси та відправитися на Аляску.” І все те, чим вони погрожують, це для нас не новина, величний Провідник виявив нам це на стежці Слова. Ми якраз ось проходимо через цю ділянку Його.E-162 They see the hour is closing in, fog is coming over the earth, great creeds and—and things are uniting together, churches are confederating, coming together. And, O God, how they're trying to say, "All that has a peculiarity will have to leave here and go to Alaska." And all these things that they're threatening, it's not new to us, the great Guide has showed us that in the path of the Word. We're just passing through that part of It.
E-163 Батьку, Боже, Ти говорив сьогодні до них, і я віддаю їх зараз Тобі як трофеї Слова. В Ім’я Ісуса.E-163 Father, God, You spoke to them tonight, and I give them to You now as trophies of the Word. In Jesus' Name.
E-164 Тепер, що лежать тут на столі, Батьку, хустинки, це для хворих, якась хвора дитина, можливо, якась мати, якась сестра, якийсь брат; навіть невеличкі шпильки приколоті на них. І я тримаю їх зараз поруч із собою. Тепер, нас навчено в Біблії, що вони знімали з Павлового тіла хустинки та пояси, і хворих людей було уздоровлено, нечисті духи виходили з людей геть. Тепер ми усвідомлюємо, Господи, що Павло був людиною, він був просто людиною. Але то було помазання Святого Духа, яке перебувало на ньому, яке благословляло хустинки, і віра, яка була в людей, що він був Твоїм апостолом. Отож, Павла було забрано від нас, але не Провідника, Він все ще тут. І, Боже, я благаю, щоб Ти поблагословив ці хустиночки, і нехай Провідник провадить їх до того місця, тієї цілковитої віддачі.E-164 Now, laying on the desk here, Father, is handkerchiefs, it's for sick people, some little baby, maybe, some mother, some sister, some brother; even little hairpins stuck in them. And now I hold them up close to me. Now, we're taught in the Bible that they took from the body of Paul handkerchiefs and aprons, and sick people were healed, unclean spirits went out of people. Now we realize, Lord, that Paul was a man, he was just a man. But it was the anointing of the Holy Ghost that was on him that blessed the handkerchiefs, and the faith that the people had that he was Your apostle. Now Paul has been taken from us, but not the Guide, He's still here. And, God, I pray that You'll bless these handkerchiefs, and may the Guide lead them to the place, that complete surrender.
E-165 Нам сказано знову, що коли Ізраїль йшов за своїм Провідником, і вони підійшли до Йордану, (точніше) до Червоного Моря. Якраз при виконанні своїх обов’язків їх було зупинено, і Провідник провів їх туди. Що? Щоб виявити Свою славу. І коли всі надії відійшли, тоді Бог поглянув через той Полум’яний Стовп, і навіть стародавнє мертве море злякалося та відкотилося, і там був шлях Ізраїлеві перейти до обіцяної країни.E-165 We're told again that when Israel was following their Guide, and they come right down to Jordan, right down (rather) to the Red Sea. In the very line of duty they were stopped, and the Guide led them down there. What? To show His glory. And when all hopes is gone, then God looked down through that Pillar of Fire, and even the old dead sea got scared and she rolled back, and there was a path made for Israel to walk over to the promised land.
E-166 Справді, Господи, Ти все ще той самий Бог. Ці люди, можливо, Християни, можливо, вони вірно виконують те, що зобов’язані, але вони опинилися загнаними в куток, куди хвороба загнала їх. Поглянь нині через Кров Ісуса, щоб диявол злякався, він відступить, і Твої діти перейдуть до обіцянки міцного здоров’я. Даруй це, Батьку. Я посилаю їх від мого тіла до їхніх, в Ім’я Ісуса Христа.E-166 Truly, Lord, You're still the same God. These people maybe are Christians, maybe they're right in the path of duty, but they been brought into this cornered place where sickness has cornered them. Look down through the Blood of Jesus tonight, that devil will get scared, he'll move back, and Your children shall pass over to the promise of good health. Grant it, Father. I send them from my body to theirs, in the Name of Jesus Christ.
E-167 Я підношу цю громаду перед Тебе, вірою я беру їх просто до славного вівтаря Божого там на Небі. Бо кожне бажання хвороби, все, що в них недоброго, все, що десь в їхніх життях неправильне, Боже, очисти їх, зроби їх Твоїми. Уздоров їх, Батьку. І нехай Сила, яка підняла Ісуса з могили, оживить їхні смертні тіла та зробить їх новими створіннями в Христі. Дай їм міцне здоров’я та силу, щоб служити Тобі.E-167 I lift this congregation before You, by faith I take them plumb to the glorious altar of God yonder in Heaven. For every desire of sickness, whatever they have that's wrong, whatever that's wrong in their lives anywhere, God, cleanse them, make them Yours. Heal them, Father. And may the Power that raised up Jesus from the grave, quicken their mortal bodies and make them new creations in Christ. Give them good health and strength to serve You.
E-168 Згадай мене, о Господи. Я Твій слуга. Допоможи мені, який стоїть у молитовній потребі. І я благаю, щоб Святий Дух провадив нас та застосовував нас та вів нас аж до того дня, коли ми побачимо Ісуса Христа обличчям до обличчя при Його славетному Приході, коли ми зустрінемо Його у повітрі при Схопленні. В Ім’я Христа ми прохаємо це. Амінь.
Люблю Його…(А ти?)
Бо Він перший полюбив мене
І викупив мені спасіння
На дереві Голгофи.
E-168 Remember me, O Lord. I am Your servant. Help me, standing in the need of prayer. And I pray that the Holy Spirit will guide us and use us, and lead us until the day we see Jesus Christ face to face at His glorious Coming when we meet Him in the air at the Rapture. In the Name of Christ we ask it. Amen.
I love Him, I… (Do you?)
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
E-169 Отож, якщо ви не любите один одного, кого ви бачили, як же ви любитимете Того, Кого ви не бачили? Тепер, коли ми співатимемо Люблю Його, давайте-но зі щирістю дамо нашому сусідові рукостискання любові.
Люблю Його,…
[Брат Брангам обмінюється рукостисканнями з тими, хто стоїть поруч з ним. І каже: “Благословить тебе Бог, Брате Невілле.”—Ред.]
[Громада співає далі]
На дереві Голгофи.
Піднесемо свої руки до Нього.
Люблю Його, люблю Його
Бо Він перший полюбив мене
І викупив мені спасіння
На дереві Голгофи.
E-169 Now, if you don't love one another who you have seen, how you going to love Him Who you haven't seen? Now when we sing I Love Him, let's give our neighbor a hearty handshake of love.
I love Him,…
[Brother Branham shakes hands with those around him—Ed.] God bless you, Brother Neville. [Congregation continues singing.]
On Calvary's tree.
Now let's raise your hands to Him.
I love Him, I love Him
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
E-170 Щодо доброї пісні, чи не хотіли б ви послухати таку? Я так розумію, що в нас тут присутній один пісенний керівник-євангелист з Індіанаполісу. Мені здається, він співає у Скинії Кедл. Це так? Гаразд, добродію. Це його служіння в Скинії Кедл. Хто пам’ятає Е. Говарда Кедла? Оце так! Божий спокій його дорогоцінній душі. Ранковий жайворонок, жінка, спів якої я любив слухати майже більше, аніж будь-чий в своєму житті, то була міссіс Кедл, співала: “Перш ніж вийти зі своєї кімнати вранці, чи подумав ти помолитися в Ім’я Христа, нашого Спасителя, щоб Він був сьогодні твоїм Захистом?”E-170 For a good song, would you like to hear one? I understand that we have an evangelist song leader here from Indianapolis. I believe he sings at Cadle Tabernacle. Is that right? All right, sir. That's his place at Cadle Tabernacle. How many remembers E. Howard Cadle? Oh, my! God rest his precious soul. The mockingbird of the air, a woman that I loved to hear sing, better than anybody I nearly ever heard sing in my life, was Mrs. Cadle, singing, "Ere you left your room this morning, did you think to pray in the Name of Christ our Saviour, as a Shield today?"
E-171 Якраз навпроти по вулиці, одного ранку, у невеличкій старій двокімнатній хатинці, я піднявся, збирався піти та розпалити вогонь. Піч не хотіла розпалюватися. Та я намагався розпалити її, а вітер дмухнув, вдаривши димом мені в лице. І було холодно, і я майже замерз. І підлога геть промерзла, а я босий; намагаючися розпалити цю невеличку стару цинову піч, з невеличкою трубою на ній. І я тільки-но…Меда та я тільки-но одружилися. І я намагався, старі дрова були вогкими та не розпалювалися, і я сидів там, я думав: “О-о, ну що ж це таке! Я знову спробую.” Потрібно було йти на роботу, а роздмухував цю стару піч. І я дотягнувся та ввімкнув радіо, і вона почала співати: “Перш ніж вийти зі своєї кімнати вранці, чи подумав ти помолитися, — я просто так і впав на підлогу, — в Ім’я Христа, нашого Спасителя, щоб Він був сьогодні твоїм Захистом?” О-о, як мені подобається слухати цю жінку!E-171 Right across the street there one morning, in a little old two-room shack, I got up, was going to go in and make a fire. The stove wouldn't burn. And I tried to start it, and the wind come down, blowed the thing out in my face. And it was cold, and I was about froze. And frost all over the floor, and me barefooted; trying to get this little old tin stove started, little oven pipe on it. And I just… Meda and I had just been married a little bit. And I was trying, the old wood was wet and wouldn't burn, and I was sitting there, I thought, "Oh, my! I'll try it again." Had to go to work, and fanning that old stove like that. And I reached over and turned the radio over on, and she begin to sing, "Ere you left your room this morning, did you think to pray," I just fell down on the floor, "in the Name of Christ our Saviour, as a Shield today?" Oh, how I love to hear that woman!
E-172 Коли я одного дня перетну річку, я вірю, що я почую міссіс Кедл, перебуваючи там. Ви знаєте, я завжди призначав на зустріч. На цьому боці річки, там знаходиться вічнозелене Дерево, ви знаєте, Дерево Життя; а на іншому боці річки, Ангольський хор співає день і ніч, бо там взагалі нема ночі, співає увесь день, розумієте. Я знайду собі місце та просто присяду собі та послухаю його. Я вірю, що почую, як міссіс Кедл співає там.E-172 When I cross over the river sometime, I believe I'll hear Mrs. Cadle sitting over there. You know, I've always made an appointment. On this side of the river, there's the evergreen Tree, you know, the Tree of Life; and over on the other side of the river, there's an Angelic choir sings day and night, 'cause there's no night there, sing all day, see. I'll get me a place and just set back and listen to it. I believe I'll hear Mrs. Cadle over there singing.
E-173 Благословить Бог нашого брата. Я забув, як його ім’я. Як-як, брате? Брат Нед Вулмен зараз співатиме для вас. Брат Вулмен, радий, що ви сьогодні тут з нами. [Брат Вулмен виконує пісню Каплиця мого серця—Ред.]E-173 God bless our brother. I forgot his name. What is it, brother? [The brother says, "Ned Woolman."—Ed.] Brother Ned Woolman will sing for you now. Brother Woolman, glad to have you here tonight. [Brother Woolman sings The Chapel Of My Heart.]

Нагору

Up